Til innholdet

Biosikkerhetstiltak mot ILA, CMS og sårsykdom

FHF lyser ut inntil 30 millioner kroner til nye forskningsprosjekter på ILA, CMS og sårsykdom for å styrke biosikkerheten og forbedre fiskehelse og -velferd i norsk laksefiskproduksjon.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901655
Prosjektnr: 901672
Prosjektnr: 901673
Prosjektnr: 901674

NB: Det ble gjort endringer i utlysningsteksten 1.9.20 

Problemstilling

På tross av betydelig forskningsinnsats og tilgjengelig fag- og erfaringsbasert kunnskap, er det fortsatt kunnskapsmangler knyttet til infeksjonssykdommer i laksenæringen. Generelt er det behov for å omsette eksisterende kunnskap til praktiske tiltak som kan styrke biosikkerheten i næringen, gjennom utforming og implementering av beste-praksis strategier for overvåkning, kontroll og tiltak mot smittespredning og sykdomsutbrudd. FHF prioriterer nå forskning på CMS, ILA og sårsykdommer.

For CMS har det de senere årene vært en økning i antall utbrudd, og det er bekymring for at økt håndtering og behandling av laksen er medvirkende årsak. For ILA har det vært en tilsvarende økning i sykdomsutbrudd, og særlig de siste to årene. På tross av flere tiår med forskning er det fortsatt uvisst hva som driver overgangen fra ikke-virulent til virulent virustype, samt hvilke virusuavhengige faktorer som disponerer for utbrudd. Sårproblematikk er et alvorlig velferdsproblem som har rammet flere lakseprodusenter spesielt hardt i år. Dette har medført betydelige tap som følge av forhøyet dødelighet under produksjon eller nedklassifisering ved utslakting. En felles utfordring med alle sykdommene er at forårsakende smittestoff er høyt forekommende i oppdrettslaks, noe som vanskeliggjør overvåking og sporing tilbake til smittekilde. Det er heller ikke fastslått hvilke faktorer som utløser klinisk sykdom, og trolig kan dette variere.  

Oppsummert finnes det mye tilgjengelig kunnskap om de nevnte sykdommene som bør tas i bruk, men det kan også være kunnskapsmangler som er nødvendige å løse, som forutsetning for utvikling av biosikkerhetstiltak. Målet med denne utlysningen er derfor å stimulere FoU og næring til å ta i bruk relevant kunnskap, og der det er kunnskapsmangler som hindrer dette, fremskaffe ny og nødvendig kunnskap, slik at næringen på kort sikt kan teste ut og på lengre sikt iverksette robuste biosikkerhetstiltak.

Målsetting

Formålet med utlysningen er å fremskaffe ny og utnytte eksisterende kunnskap for utvikling av beste-praksis anbefalinger om biosikkerhetstiltak som kan forebygge og redusere smittespredning og utbrudd av CMS, ILA og sårsykdommer i norsk laksefiskproduksjon.

Delområder:

  1. Prosjekter som omhandler kunnskap for tiltak og forebygging mot kardiomyopatisyndrom (CMS)
  2. Prosjekter som omhandler kunnskap for tiltak og forebygging mot infeksiøs lakseanemi (ILA)
  3. Prosjekter som omhandler kunnskap for tiltak og forebygging mot sårproblemer som er forårsaket av en eller flere bakterier eller parasitter.
  4. Prosjekter som omhandler kunnskap for tiltak og forebygging mot to eller flere av overnevnte sykdommer.

Les hele utlysningen for utfyllende informasjon

keyboard_arrow_up