Til innholdet

Prosjektnummer

901673

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901673
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2021
Sluttdato: 31.12.2021

Risiko for vertikal overføring av ikke-virulent variant av infeksiøs lakseanemi (ILAV-HRP0)

Ny kunnskap om vertikal overføring av ILA-virus som vil være et bidrag til bedre håndtering av viruset
​• Strykeklar stamfisk som var blitt naturlig smittet med HPR0 hadde en prevalens på 30, 5% i rognvæske (40/131 fisk) og 100 % i gjelle (60/60 fisk), som analysert ved RT-PCR.
• HPR0 ble ikke detektert (ved RT-PCR) i eggeskall eller embryo (fra stamfisken).
• HPR0 ble ikke detektert (ved RT-PCR) i prøver fra noen av uttakene av avkom (yngel til smolt), totalt 742 prøver analysert.
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport (English summary further below)
Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsaket av ILA-viruset (ILAV) er en alvorlig, smittsom sykdom hos laksefisk. Sykdommen har store økonomiske konsekvenser for oppdrettsnæringen og fører til redusert fiskevelferd. Det er to varianter av ILAV, hvorav en er virulent (ILAV HPR-del) og en ikke-virulent (ILAV HPR0). Begge variantene er listeført av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE), så selv om HPR0 ikke fører til sykdom, vil påvisning av viruset kunne få konsekvenser for internasjonal handel. Om HPR0 kan smitte fra stamfisk til settefisk gjennom rogn har vært et omdiskutert tema over mange år. Det forhold at HPR0 ikke har latt seg dyrke i laboratorium har vært en begrensning på muligheten for å gjøre kontrollerte studier. Dette prosjektet hadde tilgang til et unikt materiale fra felt, der stamfisk som var klar for stryking ved AquaGen sitt anlegg i Steigen var blitt naturlig smittet med HPR0. Resultatet fra stryking viste funn av HPR0 i gjelleprøver i 60 av 60 tilfeldig utvalgte fisk. Rognvæske av 131 stamfisk som ble strøket viste en prevalens på 30,5 % HPR0-positive. Rogn ble produsert etter normal prosedyre som inkluderer skylling og desinfeksjon. Det overordnede målet med prosjektet var å få økt kunnskap om mulig vertikal smitte av HPR0, ved å undersøke om HPR0 smittes fra positiv stamfisk til settefisk gjennom rogn produsert etter standard strykeprosedyre ved bruk av RT-PCR-analyse. Rognkorn ble transportert til ILAB i Bergen og det ble tatt ut 94 egg til RT-PCR-analyse. Eggeskall og embryo ble analysert hver for seg. Eggene klekket få dager etter ankomst til Bergen, og det ble deretter tatt ut prøver (ca. 30 fisk per uttak) hver 14. dag. De to første månedene ble det tatt ut trekant prøver (fornyre, gjelle og hjerte), deretter prøver fra nyre, gjelle og hjerte. Fiskegruppen ble fulgt i ca. 10 måneder. ATPase-assay viste at fisken på det tidspunktet var begynt smoltifiseringen. Resultatet av prosjektet var at ILAV HPR0 ikke ble påvist i noen av de 742 prøvene av settefisk som ble analysert.

Results achieved
Summary of results from the project’s final report 
Infectious salmon anemia virus (ISAV) is the causative agent for ISA, a viral disease of salmonid fish. The disease causes severe losses to affected farms and thus have great economic impact, as well as causing reduced fish welfare. There are two variants of ISAV, one highly virulent (ISAV HPR-del) variant and one non-virulent (ISAV HPR0). Since both variants are reportable to the World Organization for Animal Health (OIE), HPR0 can have impact for fish export even though it does not cause disease. Whether the disease can be transmitted vertically, from broodstock to juvenile fish through roe has been a topic of debate for years. Since ISAV HPR0 can’t be grown in cell lines, the possibility of controlled studies has been limited. This project had a unique material from the field, where the brood fish that where ready to spawn at AquaGen’s facility in Steigen had been naturally infected with HPR0. Results from stripping showed that HPR0 was detected in 60 of 60 randomly selected brood stock fish. Ovarian fluid of 131 broodfish showed a prevalence of 30.5% HPR0 positives. Roe was produced according to normal procedures which include rinsing and disinfection. The overall goal of the project was to gain increased knowledge about vertical transmission of HPR0, and investigate by RT-PCR whether HPR0 is transmitted from positive broodstock to juvenile fish through roe produced according to standard procedures. Eggs were transported to ILAB in Bergen, and 94 eggs were collected for RT-PCR analyses. Eggshell and embryos were analyzed separately. The eggs hatched only a few days after arrival in Bergen. Thereafter, samples were taken every fourteen days (about 30 samples each time) over a period of approx. 10 months. During the first two months, triangular samples (kidney, gill and heart) were sampled. For the rest of the project period, samples were taken from kidney, gill and heart. The fish were followed to beginning of smoltification, as verified by ATPase assay. The result of this project was that ISAV HPR0 could not be detected in any of the 742 samples analyzed.
​Prosjektet har fremskaffet resultater som understøtter at vertikal overføring av ILA-virus ikke er en sannsynlig smittevei når man utfører stripping av stamfisk og befruktning av rogn under standard prosedyrer som gjelder i dag. 
​Den ikke-virulente varianten av viruset (HPR0) som forårsaker infeksiøs lakseanemi (ILA) er vidt utbredt i lakseoppdrett i Norge, Canada og Chile, og det antas at nærmest all laks som settes i sjø vil eksponeres for smitte i løpet av produksjonssyklus. Selv om HPR0 ikke er virulent, antas det at denne kan gi opphav til den sykdomsfremkallende varianten, og begge variantene er derfor på verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) sin liste over rapporteringspliktige sykdomsagens.

Det er uvisst om HPR0 kan overføres fra stamfisk til settefisk gjennom rogn. Dersom virus påvises i rogn fra HPR0-positiv stamfisk, vil den kontaminerte rognen desinfiseres, men per i dag er det uvisst om HPR0 kan overleve desinfeksjonsprosedyren og dermed utgjøre en trussel for settefiskanlegg som mottar slik rogn. Kunnskap om HPR0 smitter vertikalt, vil ha stor betydning for oppdrettsnæringen og vil være et viktig biosikkerhetstiltak for å begrense smittespredning.
Å øke kunnskap om mulig vertikal overføring av ILA-virus, ved å undersøke om HPR0-varianten av viruset overføres fra positiv stamfisk til settefisk gjennom rogn produsert etter standard strykeprosedyre.
​Kunnskap om HPR0 overføres vertikalt og om virus i rogn overlever standard desinfeksjonsprosedyrer vil ha stor betydning for oppdrettsnæringen og vil være et viktig biosikkerhetstiltak for å begrense smittespredning.
​HPR0-positiv rogn vil overføres til Industrilaboratoriet i Bergen (ILAB). Rognen inkuberes videre, klekkes og startfôres etter prosedyrer sammenlignbare med det som gjennomføres i kommersielle anlegg.

Det vil bli tatt prøver fra rogn etter mottak på ILAB. Deretter vil det bli tatt prøver jevnlig over en periode på 10 måneder, frem til sjøvannsklar smolt.
Prøvene fikseres i RNA-later og analyseres med RT-PCR etter standard prosedyrer.

Prosjektorganisering
Universitetet i Bergen (UiB) har overordnet ansvar for koordinering av prosjektet, samt analysere PCR og sekvenseringsdata. Videre har UiB ansvar for rapportering og publisering fra prosjektet.

Blue Analytics AS har ansvar for prøveuttak og PCR-analyser, samt å holde kontakt med Vaxxinova som utleier av forsøksfasiliteter og ILAB som ansvarlig for daglig oppfølging.

AquaGen AS har ansvar for å levere biologisk materiale med nødvendig dokumentasjon.

Vaxxinova Norway AS har ansvar og kontroll med smittefasilitene og forestår nødvendig kontakt med forsøksdyrforvaltningen. ILAB står som ansvarlig for forsøket i henhold til forsøksdyrregelverket.

ILAB legger til rette med nødvendig utstyr for klekking og fôring og forestår daglig røkting i henhold til standard rutiner for slik oppfølging.
​Det vil publiseres en vitenskapelig artikkel og populærvitenskapelige artikler i Norsk Fiskeoppdrett, kyst.no og FishFarmers.
keyboard_arrow_up