Til innholdet

Prosjektnummer

901673

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901673
Status: Pågår
Startdato: 01.01.2021
Sluttdato: 31.12.2021

Risiko for vertikal overføring av ikke-virulent variant av infeksiøs lakseanemi (ILAV-HRP0)

​Den ikke-virulente varianten av viruset (HPR0) som forårsaker infeksiøs lakseanemi (ILA) er vidt utbredt i lakseoppdrett i Norge, Canada og Chile, og det antas at nærmest all laks som settes i sjø vil eksponeres for smitte i løpet av produksjonssyklus. Selv om HPR0 ikke er virulent, antas det at denne kan gi opphav til den sykdomsfremkallende varianten, og begge variantene er derfor på verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) sin liste over rapporteringspliktige sykdomsagens.

Det er uvisst om HPR0 kan overføres fra stamfisk til settefisk gjennom rogn. Dersom virus påvises i rogn fra HPR0-positiv stamfisk, vil den kontaminerte rognen desinfiseres, men per i dag er det uvisst om HPR0 kan overleve desinfeksjonsprosedyren og dermed utgjøre en trussel for settefiskanlegg som mottar slik rogn. Kunnskap om HPR0 smitter vertikalt, vil ha stor betydning for oppdrettsnæringen og vil være et viktig biosikkerhetstiltak for å begrense smittespredning.
Å øke kunnskap om mulig vertikal overføring av ILA-virus, ved å undersøke om HPR0-varianten av viruset overføres fra positiv stamfisk til settefisk gjennom rogn produsert etter standard strykeprosedyre.
​Kunnskap om HPR0 overføres vertikalt og om virus i rogn overlever standard desinfeksjonsprosedyrer vil ha stor betydning for oppdrettsnæringen og vil være et viktig biosikkerhetstiltak for å begrense smittespredning.
​HPR0-positiv rogn vil overføres til Industrilaboratoriet i Bergen (ILAB). Rognen inkuberes videre, klekkes og startfôres etter prosedyrer sammenlignbare med det som gjennomføres i kommersielle anlegg.

Det vil bli tatt prøver fra rogn etter mottak på ILAB. Deretter vil det bli tatt prøver jevnlig over en periode på 10 måneder, frem til sjøvannsklar smolt.
Prøvene fikseres i RNA-later og analyseres med RT-PCR etter standard prosedyrer.

Prosjektorganisering
Universitetet i Bergen (UiB) har overordnet ansvar for koordinering av prosjektet, samt analysere PCR og sekvenseringsdata. Videre har UiB ansvar for rapportering og publisering fra prosjektet.

Blue Analytics AS har ansvar for prøveuttak og PCR-analyser, samt å holde kontakt med Vaxxinova som utleier av forsøksfasiliteter og ILAB som ansvarlig for daglig oppfølging.

AquaGen AS har ansvar for å levere biologisk materiale med nødvendig dokumentasjon.

Vaxxinova Norway AS har ansvar og kontroll med smittefasilitene og forestår nødvendig kontakt med forsøksdyrforvaltningen. ILAB står som ansvarlig for forsøket i henhold til forsøksdyrregelverket.

ILAB legger til rette med nødvendig utstyr for klekking og fôring og forestår daglig røkting i henhold til standard rutiner for slik oppfølging.
​Det vil publiseres en vitenskapelig artikkel og populærvitenskapelige artikler i Norsk Fiskeoppdrett, kyst.no og FishFarmers.keyboard_arrow_up