Til innholdet

Prosjektnummer

901181

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901181
Status: Pågår
Startdato: 01.01.2016
Sluttdato: 30.04.2021

Utbredelse og betydning av ILA-virus i den norske oppdrettspopulasjonen av laksefisk

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en sykdom som fortsatt har vist seg å kunne forårsake økonomiske tap som kan komme opp i milliardklassen, også i Norge.

Til tross for 40 år med ILA ser man at gjentakende ILA-utbrudd i Nordland og Troms de siste årene og internasjonal forvaltning, der Kina benyttet påvisning av ILA-virus (ILAV) hos importert laks til å stoppe import, har avdekket en rekke hull i vår kunnskap om ILA.

Det er per i dag ikke kjent hvordan ILA-virus smitter. Skjer smitte i hovedsak i sjøfasen eller opprettholdes smitten gjennom ikke-detektert lav-/avirulente stammer som sirkulerer i oppdrettspopulasjonen, og som så utvikler seg til sykdomsfremkallende varianter som gir de såkalte spontane utbruddene? Hvor er det mest effektivt å bryte smittekjeden? Er regnbueørret en smittebærer?

Prosjektet gjennomføres parallelt med prosjektet “Betydning av HPR0-varianten av ILA-virus for utbrudd av sykdommen ILA” (FHF-901051) som ser nærmere på hypotesen om en overgang fra HPR0 til deletert virus. Sammen fyller disse to prosjektene det kunnskapsbehovet som en anser som nødvendig for å utvikle kunnskapsbasert kontroll (og utryddelse?) av ILA. 

Prosjektet grenser inn til Veterinærinstituttes satsning på “emerging diseases” og biosikkerhet, en storsastning som kan bidra med ytterligere tilgrensende prosjekt og en betydelig synergi fra ulike tilnærminger/synsvinkler. 
• Å kartlegge forekomst av lavvirulent/HPR0-varianter av ILA-virus hos laks og regnbueørret i norsk oppdrett spesielt med tanke på slaktefisk.
• Å utprøve (og validere) ikke-letale metode for prøveuttak av slim fra gjeller/hudoverflate i screening-øyemed for lavvirulent/HPR0 ILA-virus.
• Å undersøke i hvilken grad ILA-virus kan replikere i regnbueørret.
• Å undersøke om/ i hvilken grad lavvirulent/HPR0 ILA-virus kan sirkulere uoppdaget i norsk oppdrettsnæring.
• Å etablere standardisert smittemodell for virulensmåling.
Dette prosjektet vil bidra til å øke kunnskapen om forekomsten av lavvirulent HPR/HPR0-varianter av ILA-virus, vurdere om/hvordan disse sirkulerer hos laksefisk i oppdrett og derved hvilke muligheter og tiltak næringen har til å bryte denne sirkelen og forebygge/kontrollere ILA. Dette vil være av betydning for redusere antall spontane ILA-utbrudd, men også til å forstå hvor smittereservoaret for ILA-virus og smittedynamikk (er det mulig å utrydde ILA-virus på lang sikt?).

Ved å etablere en standardiseret smittemodell vil en kunne vurdere betydningen av de ulike deleterte virusvarianter og deres eventuelle rolle for å opprettholde smitte i laksefiskpopulasjonen.

Prosjektet har som mål å etablere en metode for ikke-letalt prøveuttak som vil hjelpe industrien å screene store mengder fisk. Utvikling av en ikke-letal samlingsstrategi vil bidra til at store mengder fisk kan testes nesten kun til analysekostnader, og vil for eksempel kunne gi dokumentasjon på infeksjonsnivået i forkant av slakting.

Dette er kunnskap som er helt nødvendig for å kunne lage effektive forebyggende helseplaner for det enkelte anlegg og for å opprettholde god internasjonal aksept for at slaktet laks fra Norge er trygg når det gjelder ILA-smitte. 
Prosjektet er satt opp med 3 vitenskapelige arbeidspakker:

Arbeidspakke 1: Dokumentere forekomst av ILA-virus i ulike organ fra frisk og syk fisk ved ikke-letal prøvetaking (svabring av slim) fra gjelle eller hud som screeningsmetode.
Svaberprøvene vil bli sammenlignet med ordinære vevsprøver fra ulike organ og en positiv validering av denne metoden vil kunne gi en enkel måte å undersøke relative virusmengder i ulike deler av fisken (laks og regnbueørret), en informasjon som blir etterspurt i forbindelse med internasjonal forvaltning. Det vil også være aktuelt å sjekke røye spesielt i områder med ILA-utbrudd.

Arbeidspakke 2: Kartlegge forekomst/prevalens av ILA-virus (HPR-del og HPR0) hos laks og ørret ved slakting.
Prøvetaking vil bli gjort på basis av de erfaringene man får i arbeidspakke 1 og gjennomført ved ulike slakterier/pakkerier langs kysten for å kunne gi en deskriptiv geografisk og sesongmessig oversikt.

Arbeidspakke 3: Etablere en standardisert smittemodell for ILA for å kunne måle virus virulens
(erstattet av ny arbeidspakke 3 fra januar 2019, jf. nedenfor)
Norge har ingen standardisert ILA-smittemodell, og dette er et sentralt verktøy for å forstå de ulike variantene en finner av ILA-viruset når det gjelder spredning (ikke bli oppdaget pga. lav patogenitet) og hvordan de skal håndteres i forebyggende øyemed. Av spesiell interesse vil det være å se i hvilken grad regnbueørret er en medaktør i opprettholdelsen av ILA-virus i miljøet (avhengig av funn i arbeidspakke 1 vil også røye kunne inngå i disse smitteforsøkene.

Arbeidspakke 3: Generell smittespredning og vertikal smitte
(ny arbeidspakke 3 fra januar 2019)
Basert på tidligere og pågående arbeid i et samarbeid mellom forskningsgrupper fra Skottland, Færøyene og Norge (ScoFoNo samarbeidet) vil det undersøkes om ILA-virus kan overføres vertikalt fra stamfisk til pre-smolt og om viruset kan vedvare i et område over tid. 

Prosjektorganisering
Prosjektet er i sin helhet lagt til Veterinærinstituttets forskningsmiljø på ILA med seniorforsker Knut Falk som vitenskapelig leder. I tillegg er det etablert en internasjonal referansegruppe som aktivt vil bidra i prosjektet med råd og gjennom samarbeid med egne pågående ILA-prosjekt. Prosjektet er godt forankret i næringen gjennom ei styringsgruppe som består av representanter fra Cermaq, Nordlaks og Vesterålen fiskehelsetjeneste. Prosjektet vil søke mer uformelt samarbeid også med andre næringsaktører som jobber med ILA-relaterte praktiske utfordringer.
Det vil bli laget en presentasjon av prosjektet i Norsk Fiskeoppdrett tidlig i 2016 hvor en bl.a skal diskutere de ulike hypotesene om ILAV og spredningen. 

Strategi og resultater presenteres og diskuteres løpende for styringsgruppen og referansegruppen.

Resultater vil bli presentert på fagmøter der næringen og forvaltning er tilstede for å skape en åpen diskusjon og erfaringsutveksling om ILA-kunnskap og forebyggende tiltak. Videre vil resultater presenteres på vitenskapelige konferanser, og det forventes at det kan publiseres minimum fire vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter basert på resultatene.

Prosjektet vil inngå i Veterinærinstituttets profilering av nyetablert forskergruppe på temaet “emerging diseases”.
keyboard_arrow_up