Til innholdet

Prosjektnummer

901624

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901624
Status: Pågår
Startdato: 01.03.2020
Sluttdato: 31.12.2020

Smittemodell for ILA-virus HPR0

​I 2002 ble det rapportert at det finnes to hovedvarianter av ILA-virus. Den ene varianten isoleres alltid i forbindelse med sykdom og er en virulent (patogen) form av viruset (ILAV-HPR-deletert (HPRΔ)), hvor ett eller flere basepar er fjernet fra en hypervariabel region i segment 6 i virusgenomet. Den andre varianten knyttes ikke direkte til klinisk ILA-sykdom, og ansees som en avirulent (ikke-virulent) form av viruset (ILAV-HPR0). ILAV-HPR0 er hyppig isolert fra gjeller hos oppdrettslaks i Norge. Det er postulert at denne avirulente formen er opphavet til de ulike virulente formene, og at mange av de isolerte utbruddene har sitt opphav i ILAV-HPR0 som utvikles (muteres) til den virulente varianten (HPRΔ). Differensiering av disse variantene skjer i dag ved gensekvensering. Mens HPRΔ ​varianten lett lar seg dyrke i cellekultur, har en så langt ikke greid å holde ILAV-HPR0 aktivt over flere passasjer i kultur. På grunnlag av hypotesen om at HPR0 muterer til HPRΔ, gjorde Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) HPR0 rapporteringspliktig fra og med 2014. Smittestoff som blir tatt opp på OIE sine lister, gir enkeltland mulighet til å implementere handelsregulerende restriksjoner på import fra land som ikke kan dokumentere fravær av aktuelle smittestoff. Dette betyr en betydelig økt handelsmessig trussel for norsk eksport fordi HPR0 er hyppig forekommende i norsk oppdrettslaks.

I sammenheng med det avsluttede prosjektet “Betydning av HPR0-varianten av ILA-virus for utbrudd av sykdommen ILA” (FHF-901051), finansiert av FHF, ble det gjennomført et smitteforsøk med flere varianter av ILAV, inkludert ILAV-HPR0, hvor virus ble introdusert gjennom rektal- og badsmitte. Resultatene fra prosjektet tydet på at rektalsmitte ikke var en effektiv smittevei for noen av ILAV-variantene, mens man ved badsmitte med ILAV-HPR0 kunne påvise anrikning av virus i mucus svært tidlig i forløpet, noe som var lovende for muligheten for opptak av viruset. Forsøket kunne dessverre ikke gjennomføres som planlagt, da laksen ble infisert med saprolegnia med sår og dødelighet. Påfølgende behandling innvirket dessverre negativt på ILAV-infeksjonen, målt utfra forventet sykdomsutvikling for den virulente og lav-virulente varianten. Det var derfor vanskelig å tolke om svært begrenset påvisning av ILAV i fiskegruppen infisert med ILAV-HPR0 var knyttet til at modellen ikke fungerte eller om sårutviklingen med tilhørende behandling hadde innvirket negativt på opptak og oppformering av virus i laksen.

I forbindelse med Mattilsynets utarbeidelse av en ny nasjonal bekjempelsesplan er det et akutt behov for å utvikle en smittemodell for ILA-HPR0-virustypen, som et viktig kunnskapsgrunnlag for denne planen. Siden planen skal sendes til godkjenning i EFTAs overvåkningsorgan (ESA)/EU i god tid før innføring av ny dyrehelselov trer i kraft i april 2021, er det nødvendig at et nytt smitteforsøk utføres med en kort tidsramme med rapportering av resultater innen utgangen av september 2020. På bakgrunn av dette har Veterinærinstituttet utarbeidet en prosjektplan i samarbeid med Havforskningsinstituttet. Planen bygger på erfaringene fra det nevnte prosjekt FHF-901051, og er tenkt som et modifisert badesmitte-oppsett kombinert med andre alternative introduksjonsmåter, hvor man utnytter et nytt småskala-system for smitteforsøk tilgjengelig på Havforskningsinstituttet.
Å utvikle en fungerende smittemodell for ILA-virus HPR0-varianten.
​En fungerende smittemodell for ILAV-HPR0 vil gjøre det mulig å bedre vurdere mekanismene involvert i overgang mellom avirulent/lav-virulent og virulent ILA-virus. Dette er av stor betydning for vurdering av risiko for ILA-utbrudd med opphav i ILAV-HPR0 og eventuelle tiltak for å redusere denne.
​Gjennomføringsplanen består av fire delaktiviteter, hvorav de to første vil starte umiddelbart.

1. Innhenting og analyser av egnet prøvemateriale
a. Benytte rester av ILAV-HPR0 positivt prøvemateriale fra prosjektet “Betydning av HPR0-varianten av ILA-virus for utbrudd av sykdommen ILA” (FHF-901051).
b. Innhente ILAV-HPR0 materiale fra samarbeidspartnere.
c. Innhente ferskt ILAV-HPR0 materiale fra næringen (gjellemateriale/vann).

2. Detaljert forsøksplan for gjennomføring av smitteforsøk
I samråd med Mattilsynets ekspertgruppe (fungerende referansegruppe for prosjektet) vil det utarbeides en detaljert plan for smitteforsøket, inkludert utarbeidelse av hastesøknad for godkjenning av laboratorieforsøk (FOTS).

3. Gjennomføring av smitteforsøk og behandling av resultater
a. Smitteforsøk: Forsøket er planlagt gjennomført i Havforskningsinstituttets (HI) yngellaboratorium i Bergen. Her har man nylig anskaffet et racksystem med småtanker, og systemet er brukt med suksess i sammenheng med studier av annen virussykdom på laks. Systemet tillater at ulike smitteveier kan sammenlignes i liten skala og dermed uten bruk av store virusmengder. Dette er spesielt viktig i dette forsøket da tilgangen på større mengder ILAV-HPR0-materiale i forhold til den begrensede tidsrammen, kan være en utfordring. Oppsettet kan derfor skaleres i forhold til virusmengde tilgjengelig på oppstartstidspunktet. For å kunne sikre tilstrekkelig kapasitet i systemet i forhold andre planlagte smitteforsøk i den knappe tidsrammen, legges det opp til øke rack-kapasiteten.

b. Forsøksfisk: Lakseyngel vil benyttes i forsøket. Det vil også vurderes å benytte immunsupprimert laks i forsøket dersom dette kan gjøres tilgjengelig innen oppstart av smitteforsøket. Som i forrige forsøk (prosjekt FHF-901051) vil også stress kunne inkluderes som en faktor for å gjøre laksen mer mottakelig for smitte. Begge disse momentene vil diskuteres med referansegruppen.

c. Smittemodell: Badsmitte vil være hovedintroduksjonmåte for ILAV-HPR0 i forsøket, basert på tidligere erfaring fra prosjekt FHF-901051. Siden racksystemet gir mulighet til å teste ut andre smittemåter, vil man dersom virusmengden tillater det, også kunne inkludere andre smitteveier, som intraperitonal (bukhule) smitte o.l., etter diskusjon med referansegruppen. På denne måten øker man muligheten for å lykkes med å etablere en vellykket smittemodell for ILAV-HPR0. HI drifter yngellaben med eget personell. All sampling utføres av personale fra HI og Veterinærinstituttet i samarbeid. Histologi og immunhistokjemi utføres på Veterinærinstituttet, mens analyser av virus fra laks og i vannet under forsøket vil undersøkes i et samarbeid mellom Veterinærinstituttet og HI med komplementære metoder (PCR, sekvensering, dyrkning, m.m.). All fisk og vannet i forsøkskarene vil testes for forekomst av virus i ulike organer, og patologi og eventuelle funn av virus vil verifiseres videre med sekvensering for karakterisering.

4. Rapportering
Resultater fra smitteforsøket vil behandles og forfattes i en faglig sluttrapport i henhold til FHFs retningslinjer. 
​Faglig sluttrapport vil publiseres på Veterinærinstituttet/HI og FHF sine nettsider, med formidling gjennom nyhetssak fra institusjonene og FHF.
keyboard_arrow_up