Til innholdet

Prosjektnummer

900587

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900587
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2011
Sluttdato: 01.05.2011

ILA-virus i vill fisk og oppdrettsfisk i Troms

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en sykdom forårsaket av ILA-virus (ILAV) som resulterer i store tap i lakseoppdrett. Sykdomsutbrudd er kun registrert på oppdrettslaks, men en avirulent variant av viruset er også påvist i vill laksefisk uten sykdomstegn. Man kan ikke utelukke at villfisk kan være bærer av virulente virus og det samles mye fisk rundt oppdrettsanlegg, noe som kan utgjøre en smitterisiko. Med bakgrunn i den manglende kunnskapen om gjensidig smitterisiko mellom oppdrettslaks og villaks, har vi studert forekomst av ILAV i Målselv-vassdraget som er i nær tilknytning til Astafjordbassenget i Sør-Troms. I dette området har det vært gjentatte ILA-utbrudd i oppdrettslaks over flere år.

Laks fisket i Målselv-vassdraget sesongen 2010, samt laks fra to oppdrettslokaliteter med påvist ILA ble analysert for tilstedeværelse av ILAV ved bruk av qPCR. Resultatene viste at alle oppdrettsfiskene i studien hadde høye nivå av ILAV i fornyre. Sekvensering av Hemaglutinin – esterase genet viste at de to virusisolatene er identiske, selv om det var ett år mellom utbruddene. ILAV ble ikke påvist i villaks, på tross av at de har oppholdt seg i et område der mange oppdrettsanlegg har hatt utbrudd av sykdommen. Resultatene antyder at virulent ILAV ikke har stor utbredelse i laks som vandrer opp Målselva. Nofima kan imidlertid ikke konkludere med at ILAV ikke smitter mellom villfisk og oppdrettsfisk eller vice versa; til det er prøvematerialet som er analysert for lite.
Formålet med prosjektet er å studere gjensidig smitte av infeksiøs lakseanemi (ILA) mellom vill laks og oppdrettslaks.
 
ILA har i perioden 2006–2010 blitt etablert i Troms fylke. Dette har resultert i store tap for de rammede oppdretterne, og det er gitt tillatelse til begrenset vaksinering mot sykdommen. Selv etter dette og andre mottiltak har det vært nye sykdomsutbrudd. En mulig forklaring på hvorfor sykdommen er blitt etablert akkurat her er at vill laks kan være bærer av viruset og dermed være involvert i smittespredning.
 
Reservoaret til viruset som forårsaker ILA er ikke kjent, og hvilken rolle vill laks har ved etablering og opprettholdelse av sykdommen i et område er heller ikke kjent. Utbruddene av ILA i Midt-Troms ligger i de samme fjordsystemene hvor vill laks har sin naturlige vandring til Målselva. Målselva er i fangstet volum den største lakse-elva i Troms fylke, og innsig av vill laks i fjordsystemet er periodevis svært stort. I dette området har en derfor en unik mulighet til å studere interaksjonen mellom vill laks og oppdrettslaks.
 
Prosjektet ble startet i 2010 på eget initiativ av Nofima Marin. Fiskehelse og sykdomsforebygging står sentralt i Nofima Marins strategiplan og forskning på ILA er viktig i denne sammenheng, da sykdommen forårsaker tap i oppdrettsnæringen generelt og kan gi betydelige negative effekter for den enkelte oppdretter som rammes.
Å etablere kunnskap om gjensidig smitterisiko mellom vill laks og oppdrettslaks i et område med utbrudd av ILA.
Økt kunnskap om smitteveier i havet og villfisk som mulige vektorer kan bidra til å hindre spredning av sykdom i fjordbasseng med oppdrett. Det kan også gi positiv effekt i media at næringen ønsker å bidra med tiltak som kan bedre situasjonen for vill laksefisk, siden utbrudd av ILA skjer i et område der en av de viktigste lakseelvene i Troms har sitt utløp. En positiv sideeffekt er at vi kan oppnå ny kunnskap om utbredelse av ILA-virus i vill laksefisk i områder med intensiv oppdrettsvirksomhet.
Sommeren 2010 har Nofima samlet inn prøver av syk oppdrettslaks i et anlegg i Midt-Troms der utbrudd av ILA var påvist. I samme periode har vi også etablert et samarbeid med et grunneierlag i Målselva som har samlet inn prøver fra vill laks fanget i elva. Hensikten med prosjektet er å analysere det innsamlede materialet for tilstedeværelse av ILA-virus ved bruk av metoden kvantitativ PCR (qPCR). Eventuelle prøver som viser positivt for ILA-virus vil bli sekvensert for typebestemmelse.

Siden innsamling av prøver er avsluttet og metodikk for analyse gjennomføres kontinuerlig ved Nofima, er prosjektet gjennomførbart innenfor en relativt kort tidsramme. Ved eventuelle positive funn vil prøver sendes til et uavhengig, akkreditert laboratorium for verifisering.
Rapport til FHF utarbeides. Hvis resultatene bidrar til ny kunnskap om smitte mellom vill – og oppdrettet fisk vil resultatene publiseres i et egnet vitenskapelig tidsskrift.
keyboard_arrow_up