Til innholdet

Prosjektnummer

900322

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900322
Status: Avsluttet
Startdato: 10.10.2009
Sluttdato: 01.03.2010

Smitte mellom oppdrettsfisk og villfisk: Kunnskapsstatus

Norge har den største lakseoppdrettsindustrien i verden, en industri som fortsatt vokser. I de senere år har produksjonen av marine arter også økt. Samtidig har Norge verdens største ville bestand av Atlantisk laks og har fjordsystemer og havområder rike på marine fiskearter som danner grunnlaget for en stor fiskeindustri. Ettersom oppdrettsnæringen vokser og omfatter flere og flere arter, er det en bekymring når det gjelder potensielle effekter av patogener som kan spre seg fra oppdrettsfisk til villfisk. Likeså knyttes det spørsmål til eventuell overføring av sykdomsfremkallende patogener fra ville fiskebestander til oppdrettsfisk.

Den generelle helsesituasjonen i oppdrettsnæringen er bra, men noen patogener er ikke effektivt kontrollert. Formålet med rapporten, som finnes i form av en engelskspråklig review artikkel i tidsskriftet Aquaculture og en norsk kortversjon av denne, er å gi en oversikt over dagens kunnskap om sykdomsinteraksjoner og patogener som kan utveksles mellom oppdrettsfisk og villfisk, med hovedvekt på norske forhold. Det er gjort en evaluering av forskningsmetoder som vil være nyttige for å utvide kunnskapen om patogenutveksling mellom villfisk og oppdrettsfisk og for å undersøke utbredelsen av patogener og sykdommer i villfiskpopulasjoner. Mulige konsekvenser av patogenutveksling mellom oppdrettsfisk og villfisk er vurdert, og endelig inneholder rapporten forslag til fremtidig forskning som vil øke kunnskapen på dette feltet.
I forbindelse med oppdrettsvirksomhet er smitterisiko et brennbart tema. Villfisknæringen utrykker bekymring for potensiell risiko for spredning av sykdommer fra oppdrettslokaliteter. Videre er oppdrettsnæringen opptatt av i hvilken grad villfisk bidrar til smitte av oppdrettsfisk Det foregår mye “synsing” på området og det er derfor et stort behov for å legge frem dokumentasjon på den kunnskapen som finnes samt definere fremtidige forskningsbehov.

Det foreligger flere rapporter/oversiktsrapporter (reviews), blant annet:
som alle tar for seg deler av denne problematikken. Disse rapportene er gode grunnlagsdokumenter for å lage en oversiktsrapport som fokuserer på de norske forholdene.

Rapporten vil fokusere på aktuelle norske oppdrettsarter samt potensiell smitte til eller fra alle ville populasjoner det drives fangst på.
Å skrive en faglig engelskspråklig oversiktsrapport (review) og en mer kortfattet norsk oppsummering.
Villfisk- og oppdrettsnæringen vil få oversikt om hva som foreligger av dokumentert kunnskap om smitte fra oppdrettsfisk til villfisk og vice versa. Denne kunnskapen vil være nyttig både med tanke på å forebygge eventuell smittespredning men også for å kunne avlive udokumenterte påstander som verserer i media. Videre vil områder hvor det mangler kunnskap bli beskrevet, og dette vil kunne brukes opp mot virkemiddelapparatet som dokumentasjon på fremtidige forskningsbehov.
Oversiktsrapporten vil inneholde:
• en kritisk gjennomgang av kunnskapsstatus innen området, både nasjonalt og internasjonalt
• en beskrivelse av hvilke forskningsmiljøer, både nasjonalt og internasjonalt, som jobber med denne problematikken
• en evaluering av hvilke forskningsmetoder som er brukt og kan benyttes for å øke kunnskapen om smitte mellom oppdrettsfisk og villfisk, sykdommer på villfisk og effekten av smitteoverføring på bestander av villfisk
• en risikobetraktning om mulige konsekvenser av smitteoverføring mellom oppdrettsfisk og villfisk og vice versa
• en analyse av kunnskapsbehovet på kort og lang sikt innen dette området
• konkrete forslag til faglige innretninger på nye prosjekter som kan bidra til å øke kunnskapen innen dette feltet
 
Resultatene vil bli presentert for næring, forskning og forvaltning på nasjonale konferanser. Andre arenaer for presentasjon av resultatene vil også bli vurdert når rapportene foreligger.

Prosjektarbeidet fordeles slik:

August/ September 2009
Kartlegging av forskningsmiljø  og valg av medlemmer i faggruppen
I tillegg til å bygge på den kompetansen man har i Nofima Marin (både angående aktuelle smitte agens, smitte mellom arter og interaksjoner mellom villfisk og oppdrettsfisk) er det gjennomført en kartlegging av aktuelle forskningsmiljøer/grupper for å finne de beste bidragsyterne til prosjektets faggruppe. I løpet av september skal valg av fagpersoner være klart og det skal lages en foreløpig disposisjon for fagrapporten. Ansvar for skriving av de ulike delene av rapporten vil bli fordelt på faggruppens medlemmer.
 
Oktober/november
Ferdigstilling av første rapportutkast
Faggruppen vil arbeide med og levere et førsteutkast til rapporten. De ulike innspill samles og gjennomgås av fagligansvarlig for prosjektet. Rapporten returneres deretter til fagpersonene som jobber videre med sine bidrag.
 
Desember
Ferdigstilling av andre rapportutkast
Andre utkast av rapporten er planlagt å foreligge. Denne gjennomgåes av fagansvarlig før den distribueres ut til alle i faggruppen. I løpet av november/desember arrangeres et møte med alle i faggruppen. Her gjennomgås den foreløpige rapporten.
 
Når andre utkast foreligger, vil denne bli sendt ut til sentrale personer i forvaltning og forskning for kommentarer og innspill før den sluttføres. Internt ved Nofima Marin begynner arbeidet med å trekke ut og bearbeide det som skal inn i den populærvitenskaplige rapporten.
 
Desember/januar
Fagansvarlig ferdigstiller rapportene.
 
Fagansvarlig/koordinator:
Lill-Heidi Johansen - forsker ved avd. Fiskehelse og Marin Bioprospektering i Nofima Marin. Arbeider med ulike fiskepatogener, primært hos laks - mye innen området patogen- vert interaksjoner.
 
Interne bidragsytere ved Nofima Marin:
Pål Arne Bjørn - seniorforsker ved Effektiv og bærekraftig produksjon (interaksjoner mellom villfisk og oppdrettsfisk, rømming, lakselus)
Helene Mikkelsen - forsker ved Fiskehelse og Marin Bioprospektering (smitte mellom arter og bakterieinfeksjoner i laks og torsk)
Ingvill Jensen - forsker ved Fiskehelse og Marin Bioprospektering (virusinfeksjoner i laks og torsk)
Kathrine Ryvold Arnesen - forsker ved Fiskehelse og Marin Bioprospektering (bakterieinfeksjoner i laks og torsk)
 
Det tas også sikte på å trekke inn eksterne bidragsytere fra Veterinærinstituttet i Oslo og Havforskningsinstituttet i Bergen.
 
Referansegruppe:
En egen referansegruppe vil ikke bli etablert, men et utkast til rapport vil i samråd med FHF bli sendt ut til utvalgte fagpersoner og næringsaktører for kommentarer.
En faglig engelskspråklig oversiktrapport (review) og en mer kortfattet norskspråklig rapport som oppsummerer innholdet i oversiktsrapporten skal leveres ved oppdragets avslutning.

Presentasjoner på møter/konferanser som dekker både villfisk- og oppdrettsnæringen vil bli gjennomført. Resultatene fra rapporten formidles til forskere, næring og forvaltning ved presentasjoner på nasjonale møter/konferanser. Andre former for presentasjon av rapporten vurderes i samråd med FHF.
keyboard_arrow_up