Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

541034

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 541034
Status: Avsluttet
Startdato: 30.06.2006
Sluttdato: 30.06.2010

Salmon aquaculture dialogue 2006–2011

Salmon Aquaculture Dialogue pågikk fra 2006 til 2012, og ledet frem til en en omfattende miljøstandard for lakseoppdrett globalt.
 
Prosessen var krevende, med dialog med ulike interessegrupper globalt og ønske om en standard både laksenæringen og de involverte miljøorganisasjonene som WWF, Pew Environmental Group, CAAR (Canada) og Terram (Chile) kan stille seg bak.
 
Standarden er basert blant annet på utarbeidete teknisk-vitenskapelige rapporter, der FHF har bidratt med delfinansiering. Den endelige standarden vil forvaltes av Aquaculture Stewardship Council, og er basert på frivillig sertifisering på lokalitetsnivå.
 
Lenke til ASC-standarden: www.asc-aqua.org.
Initiativet Salmon Aquaculture Dialogue startet i 2004 med WWF-US og Nutreco/Marine Harvest. I dag består styringsgruppen av representanter for lakseoppdrettsnæringen globalt og sentrale miljøorganisasjoner.
Å bidra, gjennom dialog, til en mest mulig kunnskapsbasert utvikling av en miljøvennlig og bærekraftig lakseoppdrettsnæring globalt.
Det er ønskelig å finne en felles referanseramme gjennom en global, omfattende miljøstandard for lakseoppdrett som både laksenæringen og de involverte miljøorganisasjonene kan stille seg bak.
Arbeidet skjer gjennom en styringsgruppe, åpne dialogfora og gjennom tekniske vitenskapelige arbeidsgrupper. I tillegg skal interesserte kunne komme med løpende innspill, blant annet gjennom åpne nettsider. Foreløpig er det ikke opprettet rådgivende grupper men det kan bli aktuelt blant annet fra kjøper-/forbrukersiden.

Det opprettes “technical working groups (TWG)” med sentrale forskere på ulike fagfelt. Disse gruppene skal med utgangspunkt i “terms of Reference” foreta en gjennomgang og vurdering av tilgjengelig vitenskapelig kunnskap på utvalgte fagområder relatert til utvikling av miljøvennlig og bærekraftig lakseoppdrett. Dette skal utføres på 7 områder:
• fôr og fôrressurser
• rømming
• næringssaltutslipp
• bunnpåvirkning
• kjemikalier
• sykdommer og parasitter
• sosioøkonomiske påvirkninger

For hver gruppe oppnevnes en leder som sammen med styringsgruppen utarbeider “terms of Reference” for arbeidet, og kommer frem til øvrige medlemmer i arbeidsgruppen. Det er enighet om at det ideelle er om alle lakseoppdrettsregioner er representert med forskere i alle gruppene, dvs fra Chile, Norge/Europa og USA/Canada.

Rapportene fra disse gruppene skal gi en kunnskapsoversikt over det nyeste og beste (“state of the art”) på området, en vurdering av hvordan kunnskapen er eller bør tas i bruk i næringen, og peke på kunnskapshull det er viktig å fylle på kort og lengre sikt. Det skal også vurderes om det kan finnes gode “indikatorer” på miljøvennlig og bærekraftig lakseoppdrett på bedrifts- og nasjonalt nivå. Når rapportene foreligger vil neste skritt for styringsgruppen være å evaluere disse, og der man finner det nødvendig søke å stimulere til igangsetting av videre forskning for å fylle kunnskapshull.

Organisering
Salmon Aquaculture Dialogue finansieres primært gjennom bidrag og egeninnsats fra de som deltar i styringsgruppen.
Formidlingen om miljøstandarden vil i hovedsak skje gjennom Aquaculture Stewardship Council sine nettsider.
keyboard_arrow_up