Til innholdet

Dokumentasjon av fiskevelferd ved utvikling av ny teknologi

FHF lyser ut inntil 10 millioner kroner for å sammenstille kunnskapsgrunnlag og foreslå metodikk som kan danne grunnlag for en omforent beste praksis for dokumentasjon av fiskevelferd ved utvikling av ny teknologi.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Hensynet til dyrevelferd er sentralt i all teknologiutvikling for fiskeoppdrett. Dyrevelferdslovens krav til at nye metoder skal være testet ut og funnet egnet før de tas i bruk, er derfor også regulert i både akvakulturdriftsforskriften, transportforskriften og slakteriforskriften.
Mange forsøk som er nødvendige for uttesting og dokumentasjon, krever også godkjenning etter forsøksdyrregelverket. 

Det kan være krevende å ivareta en hensiktsmessig prosess og dokumentasjon for dyrevelferd ved utvikling av ny teknologi. Hvordan defineres hva som er å betrakte som en ny teknologi eller metode? Hvordan vurderes i praksis hvorvidt en ny idé vil innebære risiko for dyrevelferd?
Hvordan tilpasse utviklingsløp og dokumentasjon til ulike nivå av risiko? Hvordan tilpasse seg 3R-prinsippet (erstatning, reduksjon og forbedring) fra forsøksdyrlæren. Hvordan sikre tilfredsstillende dokumentasjon basert på testing med færrest mulig fisk og lavest mulig kostnad? Hvordan dele inn et utviklingsløp med tanke på modenhet og forutsigbarhet for når en teknologi kan anses å være ferdig dokumentert? Hvordan fordele roller og ansvar i ulike deler av leverandørkjeden for å unngå dobbeltdokumentasjon og unødige kostnader? Alt dette er eksempler på problemstillinger med behov for ytterligere avklaring.

Akseptabel fiskevelferd er avgjørende ved utvikling av all ny oppdrettsteknologi. Det er også en selvstendig målsetting å redusere bruken av forsøksdyr i Norge. Av hensyn til næringens bærekraft og konkurranseevne er det viktig å sikre at teknologiutvikling ikke hemmes av mangelfullt kunnskapsgrunnlag, dårlig tilpasset metodikk, unyanserte krav, unødig testing på fisk eller høye kostnader.
FHF vil derfor iverksette et prosjekt for å utdype kunnskapsgrunnlag og utvikle en mer helhetlig metode- og praksisveiledning på området.

Hovedmålsettingen med prosjektet er å foreslå en strukturert utviklingsprosess og metodikk som kan danne grunnlag for en omforent beste praksis for å ivareta fiskevelferd ved utvikling av ny teknologi for fiskeoppdrett.
En rekke konkrete delmål skal være inkludert i prosjektet.

 

NB!
Per 1. januar 2024 er det gjort en endring i retningslinjer for prosjektbeskrivelser som skal følges:
Det er tilføyd et punkt med vurdering av hvorvidt prosjektet bidrar til økt bærekraft.
Der skal det redegjøres for i hvilken grad og på hvilken måte prosjektet vil bidra til styrket bærekraft, og hvordan hensynet til styrket bærekraft vektlegges i gjennomføring av prosjektet.

keyboard_arrow_up