Til innholdet

Presisjon ved telling av laks (ny utlysning)

FHF i samarbeid og samfinansiert med Fiskeridirektoratet lyser ut inntil 4,0 millioner kroner for å gjennomføre et prosjekt med målsetting om å dokumentere hva som er mulig nøyaktighet med dagens metoder for kontroll med antall laks

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901684

Problemstilling 

Utgangspunktet for satsingen er at det i næringen og forvaltningen er et ønske om bedre kontroll på antall laks i oppdrettsanlegg. Det eksisterer i dag teknologi som gir relativt god oversikt over størrelsesfordelingen på laks i en merd, men for å ha god oversikt over biomassen totalt må man også ha god kontroll på antall laks. Erfaringer fra hendelser med rømming, eller mistanke om rømming, har ved kontrolltellinger vist at det ofte ikke er godt samsvar mellom antall fisk man tror er i en merd, og det antallet man teller. Tilsvarende er det ikke alltid at antall fisk som slaktes fra en merd er i overenstemmelse med det antallet man mener er der. Dette kan skyldes mange forhold, som for eksempel for dårlig telling inn ved utsett, for dårlig registrering av tap/dødelighet underveis, for dårlig telling på slakteri, tidsfaktor, værforhold m.m. Problemstillingen er knyttet til et ønske om svært høy nøyaktighet, i en situasjon der antall laks i en merd ofte er 200.000 og hvor 1% avvik utgjør 2.000 fisk. Ved mistanke om rømming blir oppdretter mistenkeliggjort for å ha dårlig kontroll hvis det ved kontrolltelling vises et avvik på langt færre fisk. Avvik er også uheldig i forhold til fôringskontroll og forventet antall fisk til slakting.

Tellepunkt i dag kan være ved vaksinering, ved lasting av smolt til båt eller bil, ved utlasting til merd, ved splitting av merd og/eller behandling mot lus eller annen behandling, ved lasting på brønnbåt til slakting, utlasting til ventemerd eller direkte til slakting og underveis i slakteriet og ved pakking. Det finnes ulike teknologiske løsninger, men erfaring tilsier at det ikke finnes noen løsninger som er 100% nøyaktige. Det er heller ikke god nok kunnskap om hva som påvirker nøyaktigheten, inkludert forhold som teknologien i seg selv, kompetanse hos operatører, værforhold, fiskestørrelse og variasjon i denne og mange andre faktorer. I tillegg til direkte telling av levende fisk er det usikkerhet i hvor nøyaktig dødelighet, uttak av fisk til ulike prøver osv faktisk blir registrert.

Målsetting 

Hovedmål:

Undersøke potensialet for nøyaktig kontroll med antall laks i oppdrett

Delmål:

  • Dokumentere hva som er mulig nøyaktighet med dagens tilgjengelige metoder for kontroll med antall laks under realistiske arbeidsforhold – fra vaksinering til ferdig slaktet laks.
  • Kartlegge påvirkningsgraden til viktige feilkilder i tellenøyaktigheten, både under kontrollerte forhold og gjennom vanlige arbeidsoperasjoner.
  • Evaluere potensialet for økt nøyaktighet nye teknologier kan bidra til i forhold til beste bruk av dagens teknologier.
keyboard_arrow_up