Til innholdet

Åpen utlysning «Kartlegge forekomst av kveis hos hvitfisk i norske farvann gjennom året»

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK for å kartlegge forekomsten av kveis hos torsk, sei, hyse, lange og brosme i norske farvann gjennom året.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Problemstilling 

Kveis forekommer naturlig hos hvitfisk i norske farvann. Utlysningen konsentrerer seg om de viktigste kveisartene som kan gi sykdom hos mennesker. Dette er Anisakis simplex (hvalmark), Pseudoterranova decipiens (selmark) og Contracaecum som har sel og fiskespisende fugl som sluttvert.

Myndigheter og kunder setter økende krav til at næringen har kontroll på kveisinnholdet i hvitfisk som går til markedet. Dette er begrunnet både med hensyn til mattrygghet (infeksjon og allergi) og estetisk produktkvalitet. Tidligere undersøkelser av kveisforekomst hos hvitfisk fra norske havområder har ikke det detaljeringsnivået som er viktig for næringen. Det legges derfor opp til å gjennomføre en kartlegging av forekomsten av kveis hos torsk, sei, hyse, lange og brosme i norske farvann gjennom året. Denne kunnskapen vil kunne gi industrien det faglige grunnlaget for vurderinger rundt tiltak. Dataene vil videre kunne danne grunnlag for vurderinger rundt behov for oppfølgende tiltak som f.eks. overvåkning.

Målsetting 

Målsetningen med prosjektet er å kartlegge forekomst av kveis-artene Anisakis, Pseudoterranova og Contracaecum hos torsk, sei, hyse, lange og brosme i norske farvann over året.

Delmål:  

  • Kartlegge kveis i torsk, sei, hyse, lange og brosme fra kystflåten på et utvalgt leveringssted i henholdsvis Finnmark, Troms og Nordland minimum 6 ganger i løpet av et år.
  • Kartlegge kveis i torsk, sei, hyse, lange og brosme fanget av havfiskeflåten fra Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen minimum 6 ganger i løpet av et år.
  • Tilrettelegge og formidle resultatene gjennom kart som viser forekomsten av kveis i forhold til sesong, fangstområde og art. Det anbefales at dataene også formidles gjennom FiskInfo.

 

 

keyboard_arrow_up