Til innholdet

Utvikling av system for automatisk veiing, telling og sortering av levende torsk

FHF lyser ut inntil 3 mill NOK til implementering av FoU i bedrifter for utvikling av system for automatisk veiing, telling og sortering av levende torsk

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

NFD har åpnet for å gi dispensasjon til å øke lagringstiden for villfanget torsk fra 12 til 20 uker for anlegg etablert i medhold av Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen Kapittel XVIII. Formålet med dispensasjonsordningen og vilkårene er å sikre korrekt og automatisert ressursregistrering, god fiskevelferd og fiskehelse, og å gi økt kunnskap om fiskevelferd og fiskehelse ved levendelagring av villfanget torsk.

Teknologiutfordringer knyttet til vektestimering og telling av levende hvitfisk er en av de største flaskehalsene for økt verdiskaping for levendefangstnæringen i dag. Nye teknologiske løsninger kan bidra til å øke verdiskapingspotensialet for hele næringen, og bidra til å sikre korrekt og automatisert ressursregistrering i henhold til føringer fra NFD.

Det er en rekke utfordringer knyttet til veiing, telling og sortering av levende fisk. I motsetning til oppdrettsfisk vil villfisk variere mye både i kondisjon og størrelse, og kroppsform kan i tillegg påvirkes av svømmeblærefylling. Levende fisk i bevegelse kan videre vanskeliggjøre måling og skanning. I tillegg må teknologien oppfylle kravene til Fiskeridirektoratet (+-3% nøyaktighet i forhold til kvote- og ressursavregning), og Justervesenet (+-1% nøyaktighet ved kjøp og salg).

Målsetning/Problemstilling

Målsetningen med prosjektet er å utvikle et system for automatisk veiing, telling og sortering av  levende villfanget torsk som kan brukes fra

  • båt til merd
  • mellom merder
  • fra merd til slakteri.

Prosjektet bør gjennomføres i samarbeid mellom teknologileverandør, et rederi og en fiskeindustribedrift som fangster, lagrer og produserer levende villfanget torsk. Den nye teknologien må godkjennes av myndighetene, og FDir bør være involvert i prosjekt-gjennomføringen.

keyboard_arrow_up