Til innholdet

Testing av HARVISHER® teknologien på reker

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK til teste HARVISHER® teknologien på reker innenfor FHFs PIB-ordning.

Ulike arter har forskjellig respons på lys, hvor noen blir tiltrukket og noen blir skremt bort. Denne forskjellen er blitt brukt i kommersielt fiske for å enten øke fangsteffektiviteten på målarten eller for å redusere bifangsten av uønskede arter.

Bruk av kunstig lys i fiske etter reker er mer uklare. Bruk av lys i reketråling har hovedsakelig blitt benyttet til å redusere bifangst av ungfisk (Hannah et al 2015).

HARVISHER® (https://harvish.no/) er en helautomatisk høstingsteknologi som bruker lys for å tiltrekke mindre arter i havet, som krill, og andre dyreplankton før de blir pumpet hele og levende om bord i et fartøy. HARVISHER® er blitt testet på krill med gode resultater, med fangstrater på opptil 500 kg krill per time og minimal mengde bifangst av uønskede arter. HARVISHER® er ikke blitt testet på reke før.

Å fiske reker med et redskap som ikke har bunnkontakt har mange fordeler sammenlignet med reketråling. Blant annet kan drivstofforbruket reduseres og siden det ikke har bunnkontakt, blir det ingen bunnpåvirkning av å bruke HARVISHER®. Kvaliteten på rekene vil også være høyere, da reker pumpes varsomt om bord og de slipper å presses sammen i en trål. Hvis mengdene fra en HARVISHER® tilsvarer fangstene fra en reketrål, vil dette være et av de største fangstteknologiske gjennombruddene i rekefisket på mange tiår.

Målsettingen med utlysningen er å teste og dokumentere effekten av å bruke HARVISHER®-teknologien på reke.

Effekten av å bruke ulike lyskilder, lysintensiteter og pumpehastigheter skal vurderes.

Teknologien skal testes på ulike sesonger i året.

Fangstrate og bidrag til energibesparelser skal dokumenteres.

Presentasjonsmateriell fra prosjektet til bruk i formidling mot fiskeflåten skal utarbeides.

keyboard_arrow_up