Til innholdet

Sanntids overvåkingsteknologi som beslutningstøtte for trålfiske

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å utvikle sanntids undervannskamerateknologi og sanntids bildebehandlingsalgoritmer (kunstig intelligens) som kan brukes for effektivisering av rekefisket.

I norske farvann forvaltes rekebestanden som to separate bestander, en i Norskerenna/Skagerrak og en nord for 62⁰N.

Bifangst av ungtorsk, hyse og uer har vært, og er fortsatt, et problem i reketråling. Implementering av sorteringsrist i trålen har redusert bifangstratene betydelig. Likevel er bunntråling den fiskemetoden som gir størst negativ påvirkning på miljøet mht høye bifangst- og utkastrater, påvirkning på bunnfauna og høye CO2-utslipp. Ettersom en nedtrapping av CO₂-kompensasjonen og en opptrapping av CO₂-avgiften står på dagsordenen for fiskeflåten, vil det derfor være grunnleggende viktig å finne fram til nye teknologier som kan effektivisere fisket og redusere forbruket av drivstoff. 

«State of the art» sanntids undervannskamera teknologi, kombinert med kunstig intelligens for automatisk deteksjon, identifisering og mengdekvantifisering av reker (og bifangstartene) kan gi viktig beslutningstøtte informasjon til skippere mht energioptimalisering og redusert bunnbelastning av rekefiskeriet i sanntid.

Målsetting med utlysningen er å utvikle, teste og validere undervannskamerateknologi for sanntids- deteksjon, identifisering og mengdekvantifisering av reker (og bifangstartene) som kan brukes for effektivisering av fiskeriet.

Et prosjekt vil ha flere delmål:

  • Utarbeide en kravspesifikasjon.
  • Utvikle/videreutvikle algoritmer for gjenkjenning, telling og lengdemåling av reker og viktigste bifangstartene.
  • Løse eksiterende tekniske detaljer ift kamera, lys og trådløs (akustisk) signaloverføring.
  • Lage grensesnitt som viser pre-prosesserte data i sanntid.
  • Gjennomføre forsøk på fiskefelt om bord forskning og/eller kommersielle fiskefartøy for validering av teknologien.
  • Optimalisere det overordnede teknologien for operasjonell bruk.

Det tas sikte på å etablere ett prosjekt.

keyboard_arrow_up