Til innholdet

Kartlegging av kunnskapsbehov for behandling av lokalitetssøknader til akvakultur

FHF lyser ut inntil 2 millioner kroner for å kartlegge kunnskapsbehov for behandling av lokalitetssøknader til akvakultur.

Bærekraftig vekst innen akvakultur krever at næringen gis tilgang til areal, kombinert med at vi har en forvaltning som sikrer kontroll i forhold til allmenne interesser, næringens miljøpåvirkning, fiskehelse og -velferd. En stor del av denne forvaltningen ivaretas gjennom at næringsaktørene må søke om klarering av lokalitetene.

Offentlige beslutninger forventes så langt det er rimelig å bygge på vitenskapelig kunnskap, men når kunnskapen er mangelfull må føre var-prinsipper anvendes. Spesielt naturmangfoldloven er tydelig på at man ved beslutninger der kunnskap ikke foreligger skal legge føre var-prinsippet til grunn.  

Økt kunnskap vil gi mindre behov for bruk av føre var-prinsippet, bedre begrunnelse både for tilslag og avslag på søknader, samt kunne gi en mer forutsigbar og enhetlig forvaltning i hele landet. 

En gjennomgang av dagens praksis for lokalitetsklareringer, som er ønsket med denne utlysningen, vil kunne belyse hvor man har behov for økt kunnskap og gi et godt grunnlag for fremtidige FoU-prioriteringer.

 

Målsetting med utlysningen er å kartlegge årsaker til avslag på søknader om lokalitetsklarering for akvakultur, og vurdere hvorvidt bruk av føre var prinsippet eller andre forhold rundt avslag kan knyttes til problemstillinger der det er behov for bedre kunnskapsgrunnlag.

Det forutsettes at søker gjennom offentlig innsyn og/eller samarbeid med aktuelle næringsaktører kan skaffe seg tilgang til et representativt utvalg lokalitetssaker fra hele Norge. Søknaden må inneholde en konkretisert plan for hvordan og i hvilket omfang dette skal gjennomføres.

Utlysningen er ikke begrenset til art, enkelte saksfelt, sektoransvar eller geografiske områder. I den grad søker anser det nødvendig å gjøre egne avgrensninger skal disse angis og begrunnes i søknaden.

Prosjektvarighet er inntil 1 år fra oppstart med mindre spesielle faglige grunner tilsier en lengre prosjektperiode, som må begrunnes.

Det tas sikte på å finansiere ett prosjekt.

 

NB!
Per 1. januar 2024 er det gjort en endring i retningslinjer for prosjektbeskrivelser som skal følges:
Det er tilføyd et punkt med vurdering av hvorvidt prosjektet bidrar til økt bærekraft.
Der skal det redegjøres for i hvilken grad og på hvilken måte prosjektet vil bidra til styrket bærekraft, og hvordan hensynet til styrket bærekraft vektlegges i gjennomføring av prosjektet.

I FHFs standardvilkår, som gjelder alle tilsagn fra FHF, er det presisert at bærekraft også skal vurderes i tråd med retningslinjer for faglig sluttrapport, samt at hensynet til styrket bærekraft og redusert klima-avtrykk skal vektlegges i hvordan prosjektet planlegges og gjennomføres.

keyboard_arrow_up