Til innholdet

Effekter for sjømatnæringen ved havvindutbygging

FHF lyser ut inntil 8 millioner NOK for å dokumentere hvilke konsekvenser og effekter utbygging av havvind vil ha for sjømatnæringen.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Det er ikke godt nok kjent hvilken konsekvens utbygging av havvind kan ha for fiskeriene. Hvordan vil det kunne påvirke overflatevind, oppvelling, produksjon, sedimentering, oksygenforhold i bunnvannet, bestander og fiskeriene?

Det er tatt i bruk områder slik som Hywind Tampen. Her eksisterer det fiskeridata fra tidligere og det vil være viktig å følge utviklingen til fiskeriene i dette området. Hvor stort blir egentlig arealet fiskerne fortrenges fra når størrelsen på kraftproduksjonen økes?

Samtidig er havbruksnæringen opptatt av muligheter for synergier gjennom for eksempel samdrift mellom vindkraft og havbruk til havs, og FHF har nylig avsluttet prosjektet Kunnskapsinnhenting for sameksistens mellom fiskeri- og havvindnæring (fhf.no).

Hovedmålsetting med utlysningen er å fremskaffe kunnskap om hvilke konsekvenser og effekter utbygging av havvind vil ha for sjømatnæringen.

Det skal være 2 delmål:

Delmål 1
Fremskaffe kunnskap om hvilke konsekvenser havvind sine fremtidige beslag av havareal vil ha for sjømatnæringen, og adressere sentrale spørsmål, bl.a.:

  • Hvordan vil kraftproduksjonen per areal, og dermed også arealet fiskeriene kan bli fortrengt fra, endre seg med økende størrelse på anleggene?
  • Finnes det muligheter for synergier med sjømatnæringen?

Delmål 2
Dokumentere hvilke effekter flytende og bunnfaste havvindanlegg vil ha på utøvelsen av fiske i området, og adressere sentrale spørsmål, bl.a.:

  • Hva er erfaringene med fiske inne i, og i nærheten av, havvindanlegg?
  • Hvordan kan man sikre at havvindinstallasjoner kan bli til minst mulig hinder for fiskeri?

Det tas sikte på å finansiere ett prosjekt.

Delmål 1 skal ha varighet inntil ett år fra oppstart, mens delmål 2 skal ha varighet inntil tre år fra oppstart, med mindre spesielle faglige grunner tilsier en lengre prosjektperiode, som må begrunnes.

 

keyboard_arrow_up