Til innholdet

Optimalisering av fryseanlegg

FHF lyser ut inntil 2 mill. NOK til å optimalisere fryseanlegg innenfor FHFs PIB-ordning.

Det har tvunget seg frem et skifte fra miljøskadelige klimagasser som klorfluorkarboner (freon R-22 og R-507) som brukes som kuldemediet i fryseanlegg til ammoniakk (R-717). 

Det er kommet frem en løsning som kalles «cascade-anlegg». I et slikt anlegg kjører man karbondioksid (CO2) på det laveste/kaldeste trinnet, og ammoniakk (NH3) blandet med vann (H2O) i øverste trinnet.

For å kunne dokumentere og lage et kommersielt produkt basert på «cascade-anlegget» så må man gjennom en fullskala testmodell. Test modellen innebærer at det bygges et fullskala testanlegg og etter det benyttes erfaringer fra testen for å installere et pilotkunde-anlegg som vil kunne gi svar på effekten av nytt fryseanlegg.

Målsetting med utlysningen er å optimalisere og dokumentere egenskapene av et nytt fryseanlegg basert på «cascade-anlegg prinsippet.

Et prosjekt vil ha flere delmål.

Det skal bygges et pilotanlegg i samarbeid med en bruker (i.e. fiskefartøy).

Fryseanleggets ytelse skal testes og optimaliseres.

Bidrag til energibesparelser og forbedret HMS skal dokumenteres.

Presentasjonsmateriell fra prosjektet til bruk i formidling mot fiskeflåten skal utarbeides.

 

NB!
Per 1. januar 2024 er det gjort en endring i retningslinjer for prosjektbeskrivelser som skal følges:
Det er tilføyd et punkt med vurdering av hvorvidt prosjektet bidrar til økt bærekraft.
Der skal det redegjøres for i hvilken grad og på hvilken måte prosjektet vil bidra til styrket bærekraft, og hvordan hensynet til styrket bærekraft vektlegges i gjennomføring av prosjektet.

I FHFs standardvilkår, som gjelder alle tilsagn fra FHF, er det presisert at bærekraft også skal vurderes i tråd med retningslinjer for faglig sluttrapport, samt at hensynet til styrket bærekraft og redusert klima-avtrykk skal vektlegges i hvordan prosjektet planlegges og gjennomføres

keyboard_arrow_up