Til innholdet

Tiltak for styrket biosikkerhet i laksenæringen

FHF lyser ut midler til finansiering av 2-årige prosjekter med mål om å forbedre biosikkerheten i norsk laksenæring ved etablering av risikoreduserende tiltak som er nødvendige for å sikre bærekraftig produksjon og realisering av fremtidig vekst.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901734
Prosjektnr: 901735

Problemstilling 

For at laksenæringen skal lykkes med bærekraftig vekst på fiskens premisser er det nødvendig å styrke biosikkerheten, som en grunnleggende forutsetning for forsvarlig drift. Dette forutsetter at det etableres et felles målbilde for biosikkerhet som hele næringen stiller seg bak og forplikter seg til å jobbe mot, slik det ble anbefalt i sluttrapporten for prosjektet «Smittesikring og biosikkerhet i norsk laksenæring» (901522). Rapporten viser at både næring og forvaltning er enige om de faglige prinsippene og hvilke elementer som inngår i beste praksis for smittesikring. En samlet styrking av biosikkerheten i næringen er imidlertid et resultat av smitteforebyggende tiltak hos et stort antall selvstendige næringsaktører, og i rapporten presenteres forslag til omforent målbilde for beste praksis, områder med særlig behov for forbedret smittesikring og forslag til bransjerettede tiltak for å oppnå dette. I tillegg ble det også avdekket en rekke områder hvor kunnskapen er mangelfull eller hvor det er betydelig behov for endring. Det er i dag ingen enhetlig praksis for bruk av generasjonssoner og branngater eller omforente kjøreregler for utveksling av biologisk materiale, båter og utstyr. Mange settefiskanlegg driftes uten mulighet for reelt smitteskille mellom fiskegrupper. «Alt inn-alt ut» prinsippet er sentralt for all smittesikring, og landbaserte anlegg bør for framtida både bygges og driftes på en måte som sikrer reelt smitteskille mellom fiskegrupper. Det er usikkerhet rundt driftsrutiner, funksjon og effekt av vannbehandling i landbaserte anlegg og brønnbåter, og det bør bli enklere for den enkelte aktør å sikre at vannbehandling både dimensjoneres og utføres med tilstrekkelig funksjon og effekt. Det er stor variasjon knyttet til helseovervåking og dokumentasjon av helsestatus på smolt, noe som gjør at det er begrenset grunnlag for å diskutere felles praksis ved eventuelle funn før utsett.

Med dette som bakteppe, og som oppfølging av anbefalingene i overnevnte rapport, ønsker FHF å iverksette nye prosjekter for uttesting og dokumentasjon av nødvendige biosikkerhetstiltak som skal danne grunnlag for innføring av en enhetlig beste-praksis for biosikker produksjon av laksefisk.

Målsetting 

Forbedre biosikkerheten i norsk laksenæring ved etablering av risikoreduserende tiltak som er nødvendige for å sikre bærekraftig produksjon og realisering av fremtidig vekst.

Prosjekter skal med utgangspunkt i anbefalingene fra sluttrapporten for prosjekt 901522, undersøke og dokumentere risikoreduserende effekter av konkrete, målbare tiltak som skal danne grunnlag for etablering av beste-praksis anbefalinger som næringen kan ta i bruk så raskt som mulig.


keyboard_arrow_up