Til innholdet

Konsekvenser av endrede rammer for ressursfordeling for makrell i NØ-Atlanteren

FHF lyser ut inntil 4,0 millioner NOK for å analysere og dokumentere konsekvenser og utarbeide mulige scenarier som følger av endringer i råvaretilgang og markedsadgang for norsk makrell.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Norske pelagisk næring er avhengig av forutsigbare rammevilkår, forutsigbar råvaretilgang og forutsigbar og god markedsadgang. De seneste utviklinger i Nordøst Atlanteren og utviklinger i de viktigste markeder for norsk makrell truer disse avgjørende forutsetninger og forskningsbasert dokumentasjon og analyse av scenariene kan ha stor betydning. 

Fangst og råvaretilgang
Endringer i både vandringsmønstre, kvoter, uttak og kvotefordeling mellom kyststatene har stor betydning for det norske fisket - spesielt etter makrell.
I tillegg er det satt i verk tiltak for å få britiske fiskere til å levere all fangst ved britiske anlegg. Dette påvirker norske parters mulighet for å avtale levering ved norske anlegg.

Markedsadgang
Japan og Korea er de viktigste og best betalende markedene for norsk makrell, der Norge konkurrerer med makrell fra UK og EU. Begge disse har etablert frihandelsavtaler med Japan noe Norge ikke har. Dette kan forrykke Norges konkurranseposisjon og skape en ny stor utfordring for norsk industri.

Mange i sjømatnæringen ser nå en betydelig mulig fremtidig utfordring på dette området. Å dokumentere mulige scenarier og konsekvenser av disse endringene vil ha stor verdi for både næring og kommende norske forhandlinger om tilgang på de viktigste fiskeressursene i Nord-Atlanteren og de best betalte markeder, spesielt i Asia.

Problemstillingen for arbeidet er dermed tredelt:

  • Situasjon rundt manglende kyststatsavtaler, og fare for uheldig overfiske av makrellbestanden
  • Manglende frihandel med råvarer
  • Ulike konkurransevilkår i markedene

Målet med arbeidet er å analysere og dokumentere konsekvenser og utarbeide mulige scenarier som følger av endringer i råvaretilgang og markedsadgang for norsk makrell. 

Hvilken betydning vil dette ha å si for verdien av de norske fangstene, førstehåndsverdi og hva vil det ha å si for den samlede verdiskapingen basert på norsk makrell? I dette regnskapet bør det også utarbeides et scenario om hvilke økonomiske motiv for produkt- og teknologiutvikling som vil foreligge for norsk pelagisk industri i Norge i fremtiden.

Hovedmålsetting og delmål for arbeidet skal formuleres i prosjektsøknaden, basert på ovennevnte forhold.

keyboard_arrow_up