Til innholdet

Drivere for, samt effekten av, kapasitetsutvikling i fiskeflåten

FHF lyser ut inntil 2,0 mill. NOK for å studere og dokumentere kapasitetsutviklingen som har funnet sted i fiskeflåten de senere år, samt analysere hva som er driverne for denne utviklingen og hvilke konsekvenser disse endringene har medført med tank

Utlysning avsluttet

Endelig offentliggjøring av hvilke prosjekter som får finansiering vil offentliggjøres når alle formelle forhold er på plass. Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Problemstilling 

Norsk fiskerinæring gjennomgår kontinuerlig strukturelle endringer. Strukturutviklingen er drevet frem blant annet av nasjonal og internasjonal makroøkonomisk utvikling, ressurssituasjonen for viktige nøkkelbestander i fiskeriene, innovasjon og globale etterspørsels- og markedsforhold. I fiskerinæringen er handlingsrommet for strukturelle tilpasninger begrenset av en rekke andre forhold. Først og fremst behovet for å beskytte fiskeressursene mot overbeskatning.

Fiskerinæringen har endret seg mye gjennom de siste årene, både med hensyn på kapasitetsutvikling og konkurranseforhold i fiskeflåten. Lønnsomhet, overkapasitet, konkurransekraft på arbeidsmarkedet og fornyingstakt i flåten er argumenter framkommet i struktureringsdebatten for fiskeflåten. Også argumentet om at det bør være mulig for flerbåtsrederier å fiske de samme kvotene på færre fartøy har vært brukt med stor tyngde for å heve kvotetaket i flere fartøygrupper.

Analyse av driverne for, samt effekten av, disse strukturelle endringene bør studeres nærmere. Forskningsbasert analyse og utredninger om effekter av strukturering som har skjedd i fiskeflåten vil være viktige bidrag til diskusjoner som alltid vil eksistere i næringen, og være verdifull bakgrunn for aktører og myndigheter i sine vurderinger av framtidige rammebetingelser.

Målsetting 

Målet med arbeidet er å dokumentere den kapasitetsutvikling som har funnet sted i fiskeflåten de senere år samt vurdere driverne for og effekten av denne flåteutviklingen. 

Følgende ønskes ivaretatt/besvart i prosjektarbeidet:

  • Dokumentasjon av kapasitetsutvikling, driftsøkonomi og pris på kvoterettigheter for følgende fartøygrupper i lukket gruppe i kystfiskeriene: Kystfartøy i pelagiske fiskerier, kystfartøy i torskefiskeriene, kystrekeflåten, fartøy med fangstrettigheter i fisket etter kongekrabbe, fisket etter leppefisk, samt kombinasjonsfartøy.
  • Analyse av hva som har vært driverne for ovennevnte utvikling. Eksempler kan være: Konsekvenser av bortfall av fiskeriavtalen; politikkutforming beskrevet i stortingsmeldinger og løpende endringer; strukturutvikling; samt spesielle ordninger i fiskerireguleringene. Utviklingen bør beskrives tilbake til begynnelsen av strukturtiltak for fiskeflåten og analyser/presentasjon av resultater/data bør splittes på geografi.
  • Hvordan har flåteutviklingen og utviklingen i rammebetingelser påvirket konkurransesituasjonen mellom fartøygruppene og i forhold til andre grupper i norske fiskerier? Følgende forhold bør inngå i vurderingen: Adgang til og orden på fangstfelt, vilkår for tilgang til marked, utvikling i eierskap, utvikling i kvotekjøp og kvotepriser, tilgang til teknologi, driftsøkonomi, samt alder på fartøy.
keyboard_arrow_up