Til innholdet

Prosjektnummer

901660

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901660
Status: Pågår
Startdato: 01.02.2021
Sluttdato: 15.10.2022

Drivere for, samt effekten av, kapasitetsutvikling i fiskeflåten

Fiskerinæringen har endret seg mye gjennom de siste årene, både med hensyn på kapasitetsutvikling og konkurranseforhold i fiskeflåten. Lønnsomhet, overkapasitet, konkurransekraft på arbeidsmarkedet og fornyingstakt i flåten er argumenter framkommet i strukturdebatten for fiskeflåten.

Økt kunnskap om effekter av strukturering som har skjedd i fiskeflåten vil være viktig for næringsaktører og for myndigheter i sine vurderinger av framtidige rammebetingelser.
Hovedmål
Å dokumentere kapasitetsutvikling som har funnet sted i fiskeflåten de senere år samt vurdere driverne for og effekten av denne flåteutviklingen.

Delmål
• Å lage en oversikt over kapasitetsutvikling, driftsøkonomi og pris på kvoterettigheter for følgende fartøygrupper i lukket gruppe i kystfiskeriene: Kystfartøy i pelagiske fiskerier, kystfartøy i torskefiskeriene, kystrekeflåten, fartøy med fangstrettigheter i fisket etter kongekrabbe, fisket etter leppefisk, samt kombinasjonsfartøy.
• Å analysere hvordan flåteutviklingen og utviklingen i rammebetingelser har påvirket konkurransesituasjonen mellom fartøygruppene og i forhold til andre grupper i norske fiskerier.
Økt kunnskap om kapasitetsutviklingen er viktig for å unngå overfiske og samtidig oppnå lønnsomhet. Samtidig er kunnskapen nødvendig for å sørge for at kvotefordelingene er i tråd med Stortingets ønsker.

Dette prosjektet vil være nyttig for å forstå hvordan kapasiteten utvikles i kystflåten innenfor rammer etablert av myndighetene. Samtidig vil kunnskap utviklet i prosjektet om hvordan enkeltaktørene velger å forholde seg til ny teknologi, som kan bidra til å øke fartøyenes fangstkapasitet gjennom sine investeringsbeslutninger, være til stor nytte.
​Prosjektet vil gjennomføres i tre integrerte arbeidspakker basert på prosjektets målsetting:
• Arbeidspakke 1 vil rette oppmerksomheten mot kapasitetsutviklingen, økonomien og kvotepriser.
• Arbeidspakke 2 vil analysere konkurransesituasjonen i fiskeflåten.
• Arbeidspakke 3 vil rette oppmerksomheten mot å utvikle et modellapparat som kan øke kunnskapen om hvordan ulike forklaringsfaktorer påvirker strukturutviklingen og konkurransesituasjonen i lukket kystflåte. Særlig vil det legges vekt på å øke forståelsen av hvordan institusjonelle rammer har påvirket utviklingen. Hensikten med å utvikle et slikt modellverktøy er å utvikle kunnskap som kan brukes til å justere de faktorene som kan bidra til å unngå en uønsket kapasitetsutvikling og konkurransesituasjon i fiskeflåten.​
Resultatene fra prosjektet vil formidles gjennom følgende planlagte leveranser:
• fagrapporter om utviklingen i kystflåtens kapasitet og konkurranseposisjon
• artikler (2) for vitenskapelig tidsskrift med fagfellevurdering
• presentasjon til bruk for næringen og andre interessenter
• kronikker og nyhetssaker
• samlet resultatsammendrag i form av faktaark
• presentasjon(er) av prosjekt og resultater i møter med næringen
• faglig sluttrapport
keyboard_arrow_up