Til innholdet

Forebygging mot sårutfordringer i laksenæringen

FHF lyser ut inntil 30 mill. kroner til finansiering av nye forskningsprosjekter som kan redusere risiko og omfang av sårutbrudd i laksenæringen.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901835
Prosjektnr: 901836
Prosjektnr: 901837
Prosjektnr: 901838

NB!
Det er gjort en presisering i utlysningen etter at den først ble lagt ut, presiseringen er at en søknad kan kun være innrettet mot ett delområde.

Sårproblematikk er et velferdsproblem som har rammet flere lakseprodusenter spesielt hardt de siste årene. Dette har medført betydelige tap som følge av forhøyet dødelighet under produksjon eller nedklassifisering ved utslakting. Selv om det er gjort betydelig forskningsinnsats på sår, er det fortsatt vanskelig å vite hvordan man skal bedrive hensiktsmessig sykdomsovervåking og iverksetting av tiltak når forårsakende smittestoff alltid er til stede på laksen.

For å løse utfordringene er det nødvendig å se på hele det epidemiologiske triangelet, altså forstå interaksjonen mellom vert, agens og miljø og med de ulike produksjonsrelaterte faktorene som bakteppe. Problemstillinger må studeres med både små- og storskala forsøk, hvor ulike faktorer testes under kontrollerte betingelser og med spissede hypoteser, som videre kan valideres under reelle produksjons- og miljøbetingelser i kommersielle anlegg. Det er et stort behov for målrettede biosikkerhetstiltak for å redusere risikoen for, og omfanget av sårutbrudd.

Målsetting med prosjektet er å fremskaffe ny og utnytte eksisterende kunnskap om sårutfordringer og utvikle beste-praksis anbefalinger for effektive biosikkerhetstiltak som kan redusere risiko og omfang av sårutbrudd i laksenæringen.

Delområder:

1) Fremskaffe grunnleggende kunnskap knyttet til vert, agens og miljø, som vil være en forutsetning for å kunne utarbeide forebyggende tiltak og minimere omfang av sårutbrudd.

2) Dokumentere restitusjon av laksens hud og slimlag i forbindelse med håndtering, avlusing o.l. ved ulike miljøbetingelser, som grunnlag for utvikling av produksjonsforbedrende tiltak.

3) Utvikle hensiktsmessige produksjonsforbedrende tiltak som vil øke biosikkerhet og forebygging mot sårutfordringer.

keyboard_arrow_up