Til innholdet

Oppdatert klimaregnskap for norsk havbruk

FHF lyser ut inntil 2,5 millioner NOK til en sammenliknende analyse av produkter fra norsk havbruk for å få fram oppdaterte tall for energiforbruk og klimagassutslipp

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901718

FHF har tidligere finansiert arbeider på karbonfotavtrykk/klimaspor og energiforbruk knyttet til norsk sjømatproduksjon. Disse forskningsarbeidene, gjennomført i 2009 og i 2019, så på en rekke ulike sjømatprodukter og sammenlignet disse med landbasert kjøttproduksjon. Studiene synliggjorde hvor i verdikjeden bidraget til klimagassutslippet er størst, og hvor i kjeden det ville være mulig å treffe tiltak for å redusere bidraget ytterligere.

FHF ser nå behov for at det gjennomføres en oppdatert studie av klimasporet til havbruksprodukter (laks og regnbueørret) for å dokumentere utviklingen over tid.

Den planlagte analysen skal gjennom å benytte sammenlignbare metoder basert på nasjonale og internasjonale standarder gi grunnlag for å se hvordan utvalgte havbruksprodukter presterer over tid. 

Målsetting med prosjektet er å gjennomføre en sammenliknende analyse av produkter fra norsk havbruk for å få fram oppdaterte tall for energiforbruk og klimagassutslipp. Resultatene må kunne sammenlignes med tall fra klimaregnskapsanalysen med tall fra 2017: Klimaregnskap for norsk sjømatnæring (fhf.no).

 

Prosjektet vil ha flere delmål:

  • Det skal synliggjøres hvor i verdikjeden klimaavtrykket er størst og derved hvor det er størst potensial for tiltak.
  • Det skal også presenteres forslag til utslippsreduserende tiltak og det skal beregnes effekt av tiltakene. Disse potensielle effektene skal kvantifiseres (i mengder/Co2 samt i økonomiske termer).
keyboard_arrow_up