Til innholdet

Oppdatert klimaregnskap for norsk havbruk

FHF lyser ut inntil 2,5 millioner NOK til en sammenliknende analyse av produkter fra norsk havbruk for å få fram oppdaterte tall for energiforbruk og klimagassutslipp

Utlysning avsluttet

Endelig offentliggjøring av hvilke prosjekter som får finansiering vil offentliggjøres når alle formelle forhold er på plass. Søkere vil få tilbakemelding direkte.

FHF har tidligere finansiert arbeider på karbonfotavtrykk/klimaspor og energiforbruk knyttet til norsk sjømatproduksjon. Disse forskningsarbeidene, gjennomført i 2009 og i 2019, så på en rekke ulike sjømatprodukter og sammenlignet disse med landbasert kjøttproduksjon. Studiene synliggjorde hvor i verdikjeden bidraget til klimagassutslippet er størst, og hvor i kjeden det ville være mulig å treffe tiltak for å redusere bidraget ytterligere.

FHF ser nå behov for at det gjennomføres en oppdatert studie av klimasporet til havbruksprodukter (laks og regnbueørret) for å dokumentere utviklingen over tid.

Den planlagte analysen skal gjennom å benytte sammenlignbare metoder basert på nasjonale og internasjonale standarder gi grunnlag for å se hvordan utvalgte havbruksprodukter presterer over tid. 

Målsetting med prosjektet er å gjennomføre en sammenliknende analyse av produkter fra norsk havbruk for å få fram oppdaterte tall for energiforbruk og klimagassutslipp. Resultatene må kunne sammenlignes med tall fra klimaregnskapsanalysen med tall fra 2017: Klimaregnskap for norsk sjømatnæring (fhf.no).

 

Prosjektet vil ha flere delmål:

  • Det skal synliggjøres hvor i verdikjeden klimaavtrykket er størst og derved hvor det er størst potensial for tiltak.
  • Det skal også presenteres forslag til utslippsreduserende tiltak og det skal beregnes effekt av tiltakene. Disse potensielle effektene skal kvantifiseres (i mengder/Co2 samt i økonomiske termer).
keyboard_arrow_up