Til innholdet

Diagnostiske velferdsindikatorer for bedre beslutningsstøtte i oppdrettsnæringen

FHF lyser ut prosjektmidler til finansiering av prosjekter for utvikling av diagnostiske velferdsindikatorer.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901771

Problemstilling

Oppdrettsnæringen står daglig overfor krevende vurderinger innen fiskehelse og drift, hvor beslutninger ofte må fattes uten tilstrekkelig informasjon om fiskens helsestatus eller hvorvidt velferdsbehov er oppfylt eller ikke. Et eksempel på dette er vurdering av om en fiskegruppe er robust nok til å gjennomgå håndtering knyttet til en avlusingsoperasjon. Uten nødvendig informasjon om hvorvidt fisken tåler slik behandling, blir konsekvensen enten økt risiko for dødelighet dersom fisken behandles og ikke er robust nok, eller økonomisk tap dersom man valgte forsert utslakting, mens fisken faktisk ville tålt behandling.

Dagens metoder som brukes til beslutningsstøtte er i hovedsak begrenset til histologi og agenspåvisning ved hjelp av PCR. Disse metodene er kostbare, tar lang tid og gir begrenset informasjon om fiskens robusthet i form av f.eks. organfunksjon. Av hensyn til fiskevelferd og økonomi bør nye diagnostiske metoder fortrinnsvis være ikke-letale. Av ikke-letale metoder som kan benyttes som støtte i beslutningsarbeid er det svært få, og dokumentasjonen på disse er til dels begrenset. I veterinærmedisin er metoder som blodanalyser og bildediagnostikk mye brukt i klinisk diagnostikk, men dette er i liten grad eller svært sjeldent rutinemessig i bruk på fisk. I dag prøvetas i all hovedsak syk og død fisk, og man har derfor begrenset med kunnskap om helsen og velferden til majoriteten av fiskegruppen. Det er også et betydelig potensial for analyser som kan utføres raskt på merdkanten eller nært lokaliteten, og på et tilstrekkelig antall individer for å få en rask status på tilstanden til en fiskegruppe. Med covid-pandemien har antigen-baserte hurtigtester fått et gjennombrudd, og det er i dag store teknologiske muligheter for å implementere lovende indikatorer i ulike analyseformater.

For å stimulere til utvikling av slike beslutningsstøtteverktøy i havbruksnæringen, lyser FHF ut prosjektmidler for utvikling av ikke-letale velferdsindikatorer for klinisk diagnostikk eller vurdering av helsetilstanden til en laksefiskpopulasjon. Dette muliggjør at beslutninger og risikovurderinger kan tas på et sikrere og raskere grunnlag enn i dag.

Målsetting

Utvikle ikke-letale velferdsindikatorer for klinisk diagnostikk eller vurdering av helsetilstanden til en laksefiskpopulasjon, som etter utprøving og dokumentasjon under realistiske oppdrettsbetingelser skal kunne implementeres som nye beslutningsstøtteverktøy i havbruksnæringen.

 

keyboard_arrow_up