Til innholdet

Utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag for reduksjon av CO2-utslipp fra fiskeflåten på kort (2030) og lang sikt (2050)

FHF lyser ut inntil 5,0 mill. NOK for gjennomføring av et forskningsprosjekt for å kartlegge og systematisere eksisterende- og fremskaffe ny kunnskap som bidrar til reduksjon av CO2-utslipp fra fiskeflåten.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Problemstilling 

Fiskeri tilhører ikke-kvotepliktig sektor. Gjennom avtalen med EU forplikter Norge seg til å kutte klimagasser i ikke kvotepliktig sektor med 40% målt mot 2005 innen 2030. Nullutslippsteknologi (hydrogen og ammoniakk) vil ikke være tilgjengelig for havfiskeflåten på kort sikt, mens for de minste kystfiskefartøyene vil hybrid drift med batteri/hydrogen bli tilgjengelig innen få år (prosjekt 901640 utslippsfritt kystfiskefartøy).

Resultater fra prosjekt 901716 «Oppdatering av klimaveikart for fiskeflåten» viser at CO2-utslippene fra fiskeflåten ble redusert fra årtusenskiftet, og at utslippene har steget siden 2014 etter å ha vært nokså stabilt i en periode fra 2007-2014. I flg. SSB var CO2-utslippet fra fiskeflåten 878 000 tonn i 2020. Dette utgjør knappe to prosent av norske klimagassutslipp. I rapporten vises det til resultater fra tre ulike statistikker som spriker, men som viser samme trend med økning av utslipp siden 2014. Hovedkonklusjonen i rapporten er å fjerne CO2 avgiften og å innføre et innblandingspåbud for avansert biodrivstoff tilsvarende kostnadene for den til en\hver tid vedtatte CO2-avgiften.

Økningen i utslipp av CO2 fra fiskeflåten kan skyldes flere forhold hvorav variasjon i biologiske faktorer (tilgjengelighet av fisk) ikke er noe som i særlig grad kan påvirkes, mens en rekke andre forhold er påvirkelige. En trend ved nybygging i både kyst- og havfiskeflåten er at nye fartøy blir større enn det fartøyet som skal erstattes og det blir derfor installert større motorkraft. Dette er antageligvis den viktigste årsaken til at utslippene har økt og det er sannsynlig at utslippene på kort sikt vil fortsette å øke hvis det ikke blir tatt noen grep mens man venter på utvikling av moden teknologi for utnyttelse av fossilfrie energibærere.

Målsetting 

Hovedmålsetting

Utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag for reduksjon av CO2-utslipp fra fiskeflåten på kort (2030) og lang (2050) sikt.

Delmål:

  1. Kvantifisere mulig/sannsynlig reduksjon i CO2-utslipp fra ulike teknologiske tiltak ved fornying og oppgradering av flåten, inkludert teknologi som kompenserer eller erstatter valg av større installert motoreffekt enn i fartøy som skal skiftes ut. Kvantifisert og prioritert liste etter kost nytte.
  2. Dokumentere sannsynlig tilgjengelighet og prisnivå på bærekraftig biodrivstoff på kort sikt fra 2022 til 2030 og på lengre sikt fra 2030-2050. Dokumentere eventuelle kostnader ved konvertering fra diesel til biodrivstoff på eksisterende motorer.
  3. Lage et grovt scenario for utvikling (grønt skifte) i fiskeflåten frem mot 2030. Utrede krav til infrastruktur i utvalgte fiskerihavner i forhold til forventet utvikling. Dette dreier seg om tilgang og kapasitet på landstrøm, LNG, biodrivstoff, hydrogen og ammoniakk (dersom behov før 2030).
  4. Utvikle og etablere modell for måling/registrering/utregning av CO2.utslipp i fiskeflåten der ilandføring av restråstoff blir kreditert (kg olje/kg ilandført råstoff).
  5. Dokumentere effekt på CO2-utslipp ved ulike myndighetskrav, samt foreslå hvordan krav og rammer kan endres for reduksjon av utslipp.
keyboard_arrow_up