Til innholdet

FHF lyser ut inntil 20 millioner kroner for å fremskaffe verktøy som kan sikre objektiv dokumentasjon av fiskevelferd ved håndteringsoperasjoner og behandling av laksefisk mot lus, AGD eller lignende

Kontroll med lakselus har medført en stor økning i antall avlusingsoperasjoner de siste årene. Selv om behandlingsmetodene gir god effekt i form av reduserte lusenivåer, er det store utfordringer knyttet til dødelighet eller nedsatt helse og velferd

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901594
Prosjektnr: 901595

Trenging og håndtering forut for alle behandlinger der laksen må flyttes ut av merdene har også vist seg å utgjøre en velferdsrisiko. Den økte totalbelastningen på laksen knyttet til avlusing og håndtering påvirker også mottakelighet for sekundære infeksjoner eller risiko for utbrudd av underliggende eller aktive sykdommer. Formålet med denne utlysningen er å fremskaffe verktøy som kan sikre objektiv dokumentasjon av fiskevelferd ved håndteringsoperasjoner og behandling av laksefisk mot lus, AGD eller lignende. Det kan søkes om midler til sammenstilling av eksisterende data og/eller utvikling av nye metoder for å dokumentere fiskevelferd i tilknytning til håndterings/behandlingsoperasjoner, herunder nye teknologiske løsninger, implementering av eksisterende velferdsindikatorer eller helt nye målemetoder/indikatorer.

keyboard_arrow_up