Til innholdet

Forebygging og håndtering av Listeria

FHF lyser ut inntil 16 mill. NOK til nye FoU-prosjekter å skaffe næringen kunnskap og utvikle nye løsninger for forebygging og håndtering av Listeria i havbruksnæringen. Utlysningen dekker 3 ulike hovedområder med egne mål og delmål.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

NB!
Det er gjort to mindre endringer på hovedområde 3 i utlysningen etter at den er lagt ut. Endringene er gjort for å sikre at søkere har rett informasjon.
Det er presisert at det skal gjelde laks og ørret (alle spiselige former, deler og produkter av disse).
Det er definert som dekontaminering, ikke definert som sterilisering.

Listeria forekommer i all matproduksjon, og det er avgjørende for alle næringer å ha god kontroll på Listeria, å kunne forebygge, oppdage og behandle, det gjelder også laksenæringen. 

Næringen opplever stadig strengere krav til kontroll med Listeria. Flere land har også nulltoleranse for denne bakterien på konsumferdige produkter.

Det er derfor behov for ytterligere kunnskap om forebygging, påvisning og behandling relatert til Listeria.

Utlysningen dekker 3 ulike hovedområder med egne mål og delmål.
Det kan søkes på flere av hovedområdene, men hver søknad skal kun omhandle ett hovedområde.

Forebygging
Målsetting er å fremskaffe en kunnskapskartlegging av listeriaforebyggende tiltak ved nasjonal og særlig internasjonal matproduksjon.

Prosjektet har to delmål:

  • Evaluere og sammenstille faglig kunnskapsgrunnlag og erfaringer til en Beste Praksis Veileder
  • Avklare om metoder som benyttes i matproduksjon i andre land, men ikke er tatt i bruk i norsk sjømatnæring, kan bidra til økt kontroll i Norge

Økonomisk ramme er inntil 4 mill. NOK, tidsramme er 2 år og det tas sikte på å finansiere ett prosjekt.

Påvisning
Målsetting er å foreta et mulighetsstudium for å kartlegge om en utvikling av hurtigtest (20-30 minutter) for påvisning av Listeria i sjømatnæringen er gjennomførbart.

Økonomisk ramme er inntil 2 mill. NOK, tidsramme er 1 år og det tas sikte på å finansiere ett prosjekt.

Dekontaminering
Målsetting er å teste og tilpasse mulig teknologi og metode for dekontaminering av fiskeprodukter som er kontaminert av Listeria.

Prosjektet skal ha flere delmål:

  • Effekten av aktuell teknologi eller metode skal måles og evalueres.
  • Metodene som testes skal være tilpasset krav til mattrygghet.
  • Effekten av behandling og metode skal dokumenteres.
  • Ulike metoder skal kartlegges opp mot norske regulatoriske rammer

Økonomisk ramme er inntil 9 mill. NOK , tidsramme er 2 år og det tas sikte på å finansiere inntil tre prosjekter.

keyboard_arrow_up