Til innholdet

Lyskvalitet og lysregimer for sikker produksjon av robust laks og regnbueørret

FHF lyser ut inntil 20 millioner kroner for å øke kunnskapen om lyskvalitet og lysregimer sin effekt på fisken ved produksjon av laks og regnbueørret

Lys og temperatur er miljøfaktorer som henger tett sammen, begge brukes aktivt i lakseoppdrett for å styre laksens utvikling.

Lys benyttes i hele produksjonskjeden for oppdrett av all fisk.

I stamfiskproduksjonen benyttes lys for å styre tidspunkt for kjønnsmodning og for å påvirke tidspunkt for smoltifisering.
I matfiskfasen, enten det er i landbaserte anlegg eller i sjøen, benyttes lysstyring for å hindre tidlig kjønnsmodning.

Naturlig lys fra solen er ganske ulikt dagens lyskilder, enten det er gammeldagse glødelamper, ulike lysstoffrør, halogenlys eller moderne LED-lys med helt spesifikke bølgelengder på lyset som sendes ut. Studier av regulering av de biologiske «klokkene» hos fisk er hovedsakelig basert på zebrafisk, men det er også gjort en del studier på laks. Likevel er det både manglende bruk av denne kunnskapen, og sannsynligvis reelle kunnskapshull om hvilken effekt lysstyring, lysintensitet og eventuell feil bruk av lys, og lysforurensning ved ikke-tilsiktet lys osv har på fiskens fysiologi, biologiske rytmer, helse m.m.

I sum finnes mye forskning på lys og lysrytmer, men mye er utført med andre lyskilder enn de som benyttes i dag. En vitenskapelig evaluering av eksisterende kunnskap sett i lys av den teknologiske utviklingen vil være nyttig som grunnlag for design av nye anlegg, og optimalisering av lysregimet som benyttes i ulike faser av produksjonen i dag. Det vil også være nyttig å få klarlagt hva som er feil lysbruk, som kan medføre mindre robust fisk enn ønskelig i forhold til videre produksjon. Avdekket manglende eller usikker kunnskap bør følges opp med kontrollerte forsøk.

Målsettinger med utlysningen:

1. Vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskapsevaluering om effekter på fisken av lys, lyskvalitet og lysregulering ved produksjon av laks og regnbueørret fra stamfisk til ferdig slakteklar fisk.

Studien skal resultere i et oppslagsverk / håndbok som skal få frem beste praksis

2. Kontrollerte forsøk for dokumentasjon av lyskvalitet og lysregimet sin effekt på konkrete egenskaper hos laksen (ikke regnbueørret) på områder der det i dag er vesentlige kunnskapshull, med stor betydning for næringen.

Søknader må redegjøre grundig for hvorfor søker mener at eksisterende kunnskapsgrunnlag ikke er tilstrekkelig

Det tas sikte på å finansiere ett prosjekt, men for delmål 2) kan det legges opp til flere underliggende delprosjekter rettet mot ulike problemstillinger innen utlysningens tematikk.

 

NB!
Per 1. januar 2024 er det gjort en endring i retningslinjer for prosjektbeskrivelser som skal følges:
Det er tilføyd et punkt med vurdering av hvorvidt prosjektet bidrar til økt bærekraft.
Der skal det redegjøres for i hvilken grad og på hvilken måte prosjektet vil bidra til styrket bærekraft, og hvordan hensynet til styrket bærekraft vektlegges i gjennomføring av prosjektet.

I FHFs standardvilkår, som gjelder alle tilsagn fra FHF, er det presisert at bærekraft også skal vurderes i tråd med retningslinjer for faglig sluttrapport, samt at hensynet til styrket bærekraft og redusert klima-avtrykk skal vektlegges i hvordan prosjektet planlegges og gjennomføres

keyboard_arrow_up