Til innholdet

Miljøpåvirkning fra og miljørisiko for havbruksnæringen

FHF lyser ut inntil 6 millioner NOK for å utarbeide en bred oversikt over kunnskapsgrunnlag, krav og mulighetsrom relatert til miljøpåvirkning fra havbruk, og miljørisiko for effekter på havbruk fra andre næringer

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901738

En presisering i teksten ble tatt inn 25.10.2021 er vist med gul utheving i selve utlysningsdokumentet.

Problemstilling 

Havbruksnæringen – og spesielt lakseoppdrett – er i sterkt søkelys når det gjelder miljøpåvirkning. Næringen reguleres gjennom indirekte målinger av effekt, eksempel nivå av lakselus på villfisk eller avgrensning av produksjon på en lokalitet gjennom MTB, og i mindre grad ved direkte effektmålinger.

Reguleringen av en næring skal bidra til en størst mulig bærekraftig verdiskaping til samfunnet, lokalt, nasjonalt og globalt. Dette innebærer at reguleringen av negative effekter som påføres andre som følge av næringsvirksomhet må være samfunnsøkonomisk effektiv, og ikke medføre uforholdsmessig store kostnader for næring og samfunn. Når flere sektorer påvirker miljøet må myndighetene ha en riktig balansert regulering av alle sektorene i forhold til samfunnets miljømål.

Dagens regulering av biomasse (MTB) skyldes delvis at man ikke har teknologi til å regulere mer direkte i forhold til utslipp og effekter på omgivelsene. Fram mot 2030 kan vi forvente å få en langt bedre kunnskap om sammenhenger i det marine økosystemet, herunder påvirkninger både fra og på havbruk. Dette vil kunne bidra til en mer presis regulering av havbruksnæringen fordi vurdering av risiko tydeligere vil kunne gi svar på hvilken påvirkning næringen har på reversible kontra ikke-reversible miljøeffekter, og påvirkning av ulike organismer lokalt sett opp mot den totale populasjonen av samme organismer regionalt og nasjonalt. Tilsvarende vil gjelde for påvirkninger på havbruk fra andre aktiviteter.

Det bør følgelig gjennomføres en vitenskapelig studie for å etablere en bred oversikt over hvor havbruksnæringen står når det gjelder kunnskap, krav og mulighetsrom relatert til miljøpåvirkning og miljørisiko på lokalitets-, område- og nasjonalt nivå. En slik studie må selvsagt bygge på, men også foreta en kritisk evaluering av, det kunnskapsgrunnlaget allerede eksisterende risikovurderinger som foreligger bygger på.

Et slikt prosjekt vil være nyttig både for næringen som helhet, men også for forvaltningen og forskningsmiljøene for å klargjøre kunnskapsbehov relatert til miljøpåvirkning fra og miljørisiko for havbruksnæringen.

Målsetting 

Å utarbeide en bred oversikt over kunnskapsgrunnlag, krav og mulighetsrom relatert til miljøpåvirkning fra havbruk, og miljørisiko for effekter på havbruk fra andre næringer, på lokalitets-, område- og nasjonalt nivå for alle former for havbruk i Norge.

keyboard_arrow_up