Til innholdet

Støy som mulig stressfaktor og velferdsutfordring i oppdrettsnæringen

FHF lyser ut inntil 5 millioner kroner til finansiering av 2-årige forskningsprosjekter.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901744

Problemstilling

I vann oppstår lyd når vannmolekyler vibrerer og beveger seg mot hverandre. På grunn av vannets tetthet, beveger lyd seg mye raskere og lengre i vann enn i luft. Lyd i form av støy som mulig stressfaktor for fisk i oppdrettsanlegg er lite forsket på, på tross av at fisken produseres med tilstedeværelse av en rekke kilder til støy. I settefiskanlegg er støy ‘anerkjent’ som en faktor som kan påvirke fisken, enten adferdsmessig eller i verste fall med dødelig utfall, som det er blitt rapportert om fra tid til annet. I åpne sjømerder finnes det en rekke mulige støykilder som følge av infrastruktur som båttrafikk m.m. På tross av dette er det trolig ingen som i dag i tilstrekkelig grad hensyntar fiskens opplevelse av lyd/støy under utforming og drift av ulike produksjonsanlegg. Selv om laksefisk er tilpasningsdyktig til avvikende faktorer som opptrer konstant eller jevnlig, vet vi fra vårt eget samfunn at kronisk stress er en stor utfordring for folkehelsen. Med utlysning av midler til et forskningsprosjekt på innledende studier av dette i oppdrettsnæringen, er målet å kartlegge hvilke støykilder som finnes og hvorvidt slike faktisk påvirker fiskens helse og velferd, som et utgangspunkt for anbefalinger om tiltak mot slike støyfaktorer/kilder.

Målsetting

Kartlegge mulige støykilder i produksjon av laksefisk og avdekke i hvilken grad støy representerer en reell velferdsutfordring for fisken, og i tilfelle utforme forslag til anbefalinger om tiltak.

Første leveranse i prosjektet skal omfatte en innledende kartlegging av erfaringsbasert og publisert kunnskap som legges til grunn for videre løp med innledende forsøk for å avdekke mulige støykilder og effekter på fisken, samt forslag til forbedringstiltak.

keyboard_arrow_up