Til innholdet

Risikostyring knyttet til sikkerhet for ansatte i havbruksnæringen

FHF lyser ut inntil 3,0 millioner NOK for å kartlegge og analysere utfordringer og risikoer knyttet til ulike produksjonsformer i havbruk.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Ansatte på havbruksanlegg har den nest mest risikoutsatte jobben i Norge, etter fiskeri.
Med høy aktivitet, ambisjoner om videre økning i produksjonen og arbeidsoperasjoner med stor risiko, vil det være viktig at næringen er bevisst hvordan sikkerheten skal ivaretas også framover. 

Det eksisterer ikke offentlig statistikk for havbruksnæringen som viser arbeidsrelatert fravær med årsak til fraværet. 

Det finnes i dag heller ikke en bred total evaluering av de risikoelementene de ulike produksjonsformene for oppdrett av laksefisk har på helse, miljø og sikkerhet for ansatte. Påvirkningen fra de ulike produksjonskonseptene ønskes systematisk og grundig evaluert.

Resultatene fra det foreslåtte arbeidet skal kunne brukes for å forebygge arbeidsrelatert fravær og frafall fra næringen. Funnene skal bidra til nytte for havbruksselskapene i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet internt.


Det overordnede målet for prosjektet er å bidra til at operasjoner og arbeidsplasser i havbruksnæringen er sikre og fremmer god helse.

Det skal gjennomføres en total og systematisk evaluering av påvirkningen fra de ulike produksjonsformene.

Både organisatoriske og teknologiske forhold ved de ulike produksjonsformene som påvirker sikkerheten i oppdrettsnæringen skal evalueres.

Det skal utarbeides en digital veileder eller lignende som bidrag til bedriftenes HMS-arbeid. Her skal tiltak for å løse utfordringer og bedre situasjonen redegjøres for. 

Arbeidet skal synliggjøre teknologiske og organisatoriske utfordringer som må legges til grunn for utvikling og utforming av arbeidsplasser og utstyr i framtidas havbruksnæring.

Det tas sikte på å etablere ett prosjekt.

keyboard_arrow_up