Til innholdet

Nye bedøvelsesmetoder ved slakting av laks og ørret

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å utvikle og teste ny metode som raskt og effektivt kan bedøve laks, med den kapasitet som kreves i et moderne slakteri.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901643
Prosjektnr: 901622

NB: Ny frist for innlevering av søknad. Ny dato er 15.04.20. Se forøvrig utlysningsteksten for utfyllende info

Bakgrunn og problemstilling: 

Det praktiseres i dagens slakterier to ulike metoder for bedøvelse av laks i forbindelse med slakting; slag til hode og elektrisk bedøvelse.  Riktig utført er begge metodene gode og utfører oppgaven innenfor regelverkets krav. 

Det er likevel noen svakheter ved begge metodene som ligger bak ønsket om å utvikle en ny, mer nøyaktig og effektiv metode som sikrer at hvert individ behandles med høyest grad av fiskevelferd slik at de kan bedøves hurtig og forbli bevisstløs tilstrekkelig lenge til at de kan avlives på en smertefri og korrekt måte: 

  • Ved bruk av slag som bedøvelse er antall feilslag som følge av variasjon i størrelse er for stort og selv om det ligger innenfor en akseptabel feilprosent, vil det for en del fisk kreves etterbehandling.
  • Elektrisk bedøvelse har også sine utfordringer med bloduttredelser og krav til ensretting av samtlige fisker før bedøvelse.

En ny metode må ta høyde for å håndtere fisk i stort antall direkte fra brønnbåt eller fra matfiskanlegg, og det er ønske om ikke å utmatte fisk gjennom omfattende håndtering forut for bedøvelsen. Transport kan om nødvendig foregå i bedøvet tilstand hvis det kan dokumenteres at det er en fordel for velferd og kvalitet.

Det kan søkes om undersøkelse og dokumentasjon av helt grunnleggende metoder som ikke har vært utprøvd på fisk. Metoder som har vært under diskusjon tidligere er mekaniske metoder, akustikk eller lyd, temperatur og til en viss grad også kjemiske midler. 

Det er også åpent for å søke om forbedring og videre utvikling av eksisterende metoder for bedøvelse.

Søknader som belyser alternativ teknologi og søkere som har teknologisk spisskompetanse innenfor disse nye områdene vil vektlegges ved evalueringen.

Det vil være en fordel om metodikken virker på andre fiskeslag enn laks og ørret, inkludert rensefisk og villfisk som torsk og sei som enkelte ganger vil kunne finnes i merdene.

I prosjektet kan det gjøres undersøkelse og dokumentasjon av ulike metoder, virkemåte og konsekvenser for fiskevelferd, kvalitet og kapasitet.  Metodene som beskrives må være så godt gjennomarbeidet at det kan lede til funksjonstest.

Målsetting: 

Målet er å utvikle og teste en metode som kan bedøve fisk, raskt og effektivt med god fiskevelferd og potensial for den kapasitet som kreves i et moderne slakteri.

 

keyboard_arrow_up