Til innholdet

Prosjektnummer

901643

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901643
Status: Pågår
Startdato: 01.06.2020
Sluttdato: 30.09.2022

Konsistent slagbedøving ved bruk av Baader 101

På generelt grunnlag har det vist seg at når nytt utstyr settes inn i storskalaproduksjon av laksefisk kan dette by på ulike utfordringer. Ofte må utstyret tilpasses og optimaliseres før det fungerer helt etter intensjonene. Aktuelle variable kan være: innstilling av maskinparametre, ujevn biomasseflyt, overbelastning av systemet, variasjon i fiskens atferd, fysiologiske tilstand og stressnivå, samt vedlikehold av utstyr og kontroll av at maskinparametrene er riktig innstilt over tid. Når det gjelder Baader 101-maskinene, har det vist seg at en viss andel av fisken ikke blir tilstrekkelig bedøvd og/eller at treffpunktet for bløggekniven er feilaktig posisjonert. I en nylig avsluttet studie som fokuserte på treffpunkt for automatisk bløgging av laks (Baader 101) ble det konkludert med at hoveddelen av fisken ble bedøvd og bløgget på en god måte.

Imidlertid var det en del avvikende fisk (anslagsvis 5 %) som enten ikke var tilstrekkelig bedøvd og/eller som enten manglet bløggekutt eller hadde feilstikk. En mulig årsak til dette kan ha vært feilposisjonering av fisken i maskinen i det slag og stikk ble foretatt. Det kan tenkes at dette var en konsekvens av overbelastning av systemet, eventuelt i kombinasjon med fiskens tilstand (stressnivå) i systemet. Biomasseflyt, fiskens stressnivå og atferd i “swim-in”-systemet, plassert foran slagmaskinene, ble ikke adressert i denne studien. Bedriften hadde svært ujevn biomasseflyt (pumping fra ventemerd) noe som kan ha ført til at systemet periodevis blir overbelastet. Fra tidligere er det kjent at når utmattet fisk fra merd kommer inn via et “swim-in”-system kan det forekomme at noen fisk kommer opp-ned inn i slagmaskinene som fører til at fisken hverken blir bedøvd eller stukket riktig. Noen ganger kan også utmattet fisk blokkere innløpet til enkelte maskiner i en rigg. I følge personell ved bedriften fungerte “swim-in”-systemet betydelig bedre når fisken var mindre stresset fordi den da i større grad svømte rett mot kanalene og videre inn til slagmaskinene.

For å kunne forbedre Baader 101-maskinene er det av avgjørende betydning å forstå hvorfor en viss andel fisk ikke blir tilfredsstillende bedøvd. Basert på tidligere observasjoner, nevnt ovenfor, vil vi i dette prosjektet systematisk studere:
Forhold før bedøving: biomasseflyt, mulig overbelastning av “swim-in”-system, samt fiskens atferd og stressnivå.
Baader 101-maskinen: innmating av fisk til maskin (atferd, stress og posisjon), samt design av innløpskanal og mulige prinsipper (i skisseform) for fastholding av fisk inne i maskinen som sikrer riktig treffpunkt for bedøving og bløgging.
Hovedmål
Å sikre god slagbedøving av laksefisk.

Delmål
• Å etablere systematisk kunnskap over faktorer som kan forklare hvorfor en del fisk ikke blir tilstrekkelig bedøvd (feilslag).
• Å forbedre innmatning og mekanisme som holder fisken i en gitt posisjon i slag-/bløggemaskinen.
• Å gjennomføre dialog/rapportering til utstyrsprodusent som muliggjør optimalisering av den aktuelle maskinen.
Resultatene fra prosjektet skal benyttes for å designe en forbedret versjon av Baader 101 slag- og bløggemaskin slik at man i størst mulig grad unngår feilslag og feilstikk. Dette vil føre til bedre fiskevelferd og redusere behovet for etterkontroll på slaktelinjen. Spesielt vil en påpeke at dersom slagbedøvingen kan forbedres er det sannsynlig at også treffprosenten for bløggekniven blir høyere siden en hypotese for dette prosjektet er at forbedret posisjonering og fastholding av fisken i maskinen må til for å få et bedre slakteresultat (slag og bløggekutt skjer praktisk talt samtidig).
Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom SINTEF Ocean og utstyrsprodusenten Baader. En del av FoU-aktiviteten skal foregå ved et lakseslakteri.

Arbeidspakke 1 (AP1) – Feltforsøk: Innhenting av data fra kommersiell slakting av laksefisk
Hensikten med AP1 er å skaffe til veie data fra en kommersiell slakteprosess hvor Baader 101 (inklusive swim-in-system) benyttes. Dette for å forstå hvilke faktorer man må ta hensyn til for å kunne forbedre maskinen med hensyn på feilslag (og feilstikk ved bløgging). Før oppstart av feltforsøket skal det verifiseres at slagbolten i maskinene fungerer optimalt og at luftrykket til slagboltene er riktig innstilt. I utgangspunktet skal følgende parametere undersøkes: (a) fiskens tilstand (stressnivå) etter pumping fra ventemerd samt i swim-in-systemet, (b) fisketetthet (biomasse) i swim-in-systemet relatert til atferd og hvordan dette (og stressnivå) påvirker fiskens posisjon i det den mates inn i maskinen. I praksis er dette punktet også relatert til biomasseflyt hos bedriften. Ujevn innpumping av fisk kan påvirke hvordan swim-in-systemet fungerer. Vi har som hypotese at overbelasting av swim-in-systemet kan påvirke hvordan fisken mates inn i maskinen, og (c) fiskestørrelse og hodefasong (inklusive kjønnsmoden fisk hvis tilgjengelig). Fiskevelferd skal vurderes før og etter slagbedøving.

Metodikk og analyser: Følgende parametre skal bestemmes: fisken stressnivå (initiell pH og laktat) og atferd i swim-in-systemet og ved selve innmatningen i slagmaskinene (video), velferd etter bedøving (øyerull, respirasjon og atferd) i observasjonskar, treffpunkt for slag og kniv, samt effekt av fiskestørrelse (hodefasong og størrelse, rundvekt, lengde og K-faktor). Dessuten skal det periodevis utføres bulktellinger av et større antall fisk som passerer maskinene for å få et inntrykk av hvordan andel bedøvd fisk eventuelt henger sammen med driftsbetingelser og maskinvariable.

To feltforsøk skal gjennomføres. Resultatene fra første feltforsøk bearbeides. I samråd med Baader skal det diskuteres om det kan være aktuelt å gjennomføre endringer på swim-in-systemet eller Baader 101-maskinene før en ny test gjennomføres.

Arbeidspakke 2 (AP2) – Vurdering av innmating og fastholding av fisk i Baader 101
I AP2 vurderes den fysiske (mekaniske) utformingen av innmatingen av fisk til maskin, samt mulige prinsipper for fastholding av fisk som sikrer riktig treffpunkt for bedøving og bløgging. Innmating og fastholding skal optimaliseres med tanke på fiskevelferd og effekt. Spesielt vil det være viktig å undersøke om det finnes løsninger som stresser fisken minst mulig samtidig som den kommer inn med hodet først og ligger i riktig posisjon for optimal bedøving og bløgging.

Baader skal sende over grunnlag for å vurdere dagens løsninger. Deretter gjennomføres et litteratursøk for om mulig å avdekke andre løsninger som kan være egnede. Alle aktuelle løsninger vurderes med tanke på fordeler og ulemper for fiskevelferd og effekt på resultatet (bedøving og bløgging). Dette vil ses i lys av resultatene fra AP1. For å velge foretrukken løsning gjennomføres en nettbasert workshop med Baader. Resultatene dokumenteres i et prosjektnotat (som også inkluderes i sluttrapporten) med konkludering på hvilken løsning som vil være den beste (skisseform og beskrivelse).
​Foruten prosjektrapportering, skal prosjektet presenteres på egnet FHF-samling.
keyboard_arrow_up