Til innholdet

Kartlegging av konsekvenser ved bortfall av MSC-sertifikat

FHF lyser ut inntil 1,8 millioner kroner for å få kartlagt konsekvenser av manglende MSC-sertifikat for torskefisk og sild.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

I dag er det en erkjennelse at for å oppnå markedsadgang til våre viktigste markeder for sjømat er sertifisering av bærekraftige fiskerier nødvendig. Marine Stewardship Council (MSC) er i dag den dominerende og nærmest enerådende tilbyder av tredjepartssertifisering, med de fordeler og utfordringer dette medfører. Den norske fiskerinæringen har i løpet av de om lag siste femten årene investert betydelige beløp i MSC-sertifiseringer av de viktigste norske fiskeriene. En sentral motivasjon for sertifiseringene har hele veien vært markedsadgang, men selve virkningen av innsatsen for norske fiskerier har i denne perioden vært understudert. Nå er den norske næringen inne i en utfordrende periode, med frafall av flere av våre viktigste MSC-sertifikater. Dette er en høyst uønsket situasjon, men presenterer også en unik mulighet til å gripe fatt i flere forskningsspørsmål innenfor to hovedsektorer, torskefisk og pelagisk fisk.

Næringens behov vil være et prosjekt som ser på effekter på markedsadgang ved dette frafallet, og flere ulike problemstillinger kan formuleres under dette.

Bortfall av markedssegmenter er en risiko, prisforskjeller en annen.
Risikoen for at det påvirker fangstadferden er en dimensjon og drøfting av alternativ dokumentasjon av bærekraftig forvaltning er viktig.

Prosjektet kan startes opp enten parallelt med eller i kjølvannet av, effektene som forventes å utspille seg i vintersesongen 2022. Det avvikende og unormale markeds- og prisbildet man ser i Europa og i andre markeder våren 2022 på grunn av situasjonen i Ukraina og Russland er en faktor som kan påvirke en slik analyse og gjøre vurderingene mindre relevante for en «normalsituasjon». Dette må søkes å hensyntas slik at vurderingene har gyldighet utover en særegen situasjon.
 
Målet med arbeidet er å få kartlagt konsekvenser av manglende MSC-sertifikat for NVG-sild, torsk og hyse.

Hovedmålsetting og delmål for arbeidet skal spesifiseres i prosjektsøknaden, basert på forhold nevnt under avsnittene om problemstilling og målsetting i utlysningen.


 

 

keyboard_arrow_up