Til innholdet

Økt utnyttelse av flatfisk og steinbit

FHF lyser ut inntil 3.5 mill. NOK for å øke utnyttelsen av verdifulle bestander av flatfisk og steinbit innenfor fjordlinjene.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Problemstilling 

Innenfor fjordlinjen er det vurdert å være gode bestander av ulike flatfiskarter, og kystflåten har et  ønske om økt høsting på disse bestandene. I forbindelse med et slikt fiske vil det sannsynligvis også landes mer steinbit, og økte landinger av både gråsteinbit og flekksteinbit er ønskelig fra industrien. 

Næringen mener at det særlig vil være aktuelt å fiske med snurrevad, men fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene er i dag grovt sett begrenset av at fartøyet må være mindre enn 11 m. For at det skal bli mulig for større båter å få adgang til å fiske flatfisk innenfor fjordlinjene må det derfor utvikles en snurrevad-not som tar flatfisk, men som ikke fanger kysttorsk og som ergodkjent av forvaltningen. FHF har tidligere gjort et arbeid i prosjekt 900865 der det har blitt tegnet en slik snurrevad, men den er imidlertid ikke blitt produsert og testet.

For å sikre stabile leveranser av flatfisk til markedene kan det være aktuelt å tilrettelegge for levende-lagring av flatfisk i hub-er. Fisken kan leveres levende og lagres i trampolinemerd som i dag brukes som mottaksmerd for levende torsk. Det kan la se gjøre med bakgrunn i ulike sesonger for levendelagring av torsk (mai-september) og flatfisk (juli-desember). Det vil være viktig å øke kunnskapen for å sikre best mulig overlevelse og fiskevelferd (beste praksis), inkludert forsøk med duk/andre systemer for å sikre godt miljø i trampolinemerd. 

Målsetting 

Å øke utnyttelsen av verdifulle bestander av flatfisk og steinbit innenfor fjordlinjen.

Delmål

  • Produksjon og testing av snurrevad-not tilpasset fangst etter flatfisk (med utselektering av kysttorsk).
  • Gjennomføre forsøk for levendefangst og levendelagring av flatfisk med fokus på best mulig overlevelse og fiskevelferd.
  • Kartlegge og prøve ut tilgjengelig teknologi for maskinell sløying og filetering av flatfisk og steinbit.
keyboard_arrow_up