Til innholdet

Nye metoder for bedre holdbarhet på lakseprodukter

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å utrede mulighet for å utvikle nye eller forbedre eksisterende metoder for å bevare kvalitet og holdbarhet på lakseprodukter.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901635

Problemstilling 

Krav om bærekraft og miljø setter begrensninger på valg av distribusjonsmåte for fiskeprodukter.  Avstand til markedene for norsk fisk kan være lang og det gjøres i dag bruk av ulike metoder for konservering slik at produktet skal nå frem til kunden med en god kvalitet.  Tidligere tiders teknologi var tørking, salting og etter hvert frysing.  Moderne forbrukere har ønske om lettvinte produkter som kan tilberedes uten langvarig forbehandling som utvanning eller tining.  Derfor har også kjøleteknikk og fersk kjølt fisk vunnet fram som en foretrukket metode for å sikre kvalitet på fisk. 

Der etterspørsel og betalingsvilje kan forsvare den ekstra kostnaden har også frakt med fly blitt tatt i bruk.  Flyfrakt utgjør fortsatt en relativt beskjeden andel på 4,3 % av det totale sjømateksporten.  Laks utgjør en betydelig andel av dette kvantumet, og ifølge Sjømatrådet ble 19 % av fersk laks sendt med fly i 2018, og reduksjon av flyfrakt anses av mange som nødvendig for å senke det totalt CO2 utslipp for sjømat. 

Mange ulike metoder kan anvendes for å bevare kvalitet under transport frem til markedet.  Det kan være behov for å tenke helt nytt og utvikle nye metoder, eller videreutvikle og kombinere kjente metoder som sikrer kvalitet og bærekraft og er økonomisk mulige.  Tilstrekkelig holdbarhet på produktene er en utfordring som må sikres med løsninger som aksepteres av forbrukerne. 

FHF ønsker å bidra til at det gjøres en grundig evaluering av aktuelle metoder for konservering av matvarer relatert til faktorer som miljøbelastning, kvalitet, holdbarhet, hylletid, forbrukeraksept og kostnader. Dernest å utføre en mulighetsstudie av en eller flere av de mest lovende metodene for lakseprodukter satt inn i et realistisk scenario. Her må også totalvurderinger knyttet til utnyttelse av restråvarer og total utbytteberegning inkluderes. 

Målsetting 

Målet er å gjennomføre en grundig evaluering av eksisterende og vurdere nye konserveringsløsninger med fokus på å sikre kvalitet, holdbarhet og redusert miljøbelastning for lakseprodukter ved distribusjon til forbruker.

Delmål:

  1. Å gjennomføre en analyse av nye metoder og teknikker for konservering av lakseprodukter som ikke har vært testet ut før, og/eller nye kombinasjoner av eksisterende metoder.
  2. Å vurdere markeds-/forbrukeraksept for produkter presentert ut ifra de angitte metoder.
keyboard_arrow_up