Til innholdet

Dokumentere drypptap hos hvitfisk

FHF lyser ut inntil 2 mill. NOK for å dokumentere drypptapet i industrien på råstoff av torsk, sei og hyse ved lagring og transport frem til produksjon.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901639

NB! Endringer
På grunn av situasjonen alle er i gjøres endringer i tidsplanen for utlysningen.

Nye frister:
Frist for innlevering av søknad: 24. april kl. 14.00
Tilbakemelding om resultat:      8. mai

Oppstart etter dialog og avtale med FHF.

Problemstilling 

Erfaringstall fra fiskeindustrien tyder på at drypptap på råstoffet kan representere et stort verditap ved lagring av fisk frem til produksjon. Næringens erfaringer understøttes av tidligere forskning som viser at torsk som var lagret i is-slurry, CSW og RSW fikk en vektøkning. Selv om fisken tok opp vann som gav vektøkning fremkom det ikke signifikante forskjeller i relativ andel vann i muskelprøvene. Dette var noe overraskende, og kan forklares med at vannopptaket skjer i overflaten og i tynne deler av muskelen. En annen forklaring er at selv om fisken lå til avrenning før veiing, var det fortsatt noe løst vann på overflaten eller under hinner i bukhulen.

Det er altså grunn til å tro at fisken i kjøpstidspunktet etter å ha vært lagret i RSW, CSW eller is-slurry om bord vil ha løst vann på overflaten, samt vann «låst» i skinnet, under hinner eller mellom skinn og muskel. Når fisken lagres iset i kar eller kasser på kjølelager frem til produksjon, eller transporteres mellom anlegg på bil, kan det oppstå et drypptap på anslagsvis 2-3% for torsk. For sei viser erfarings-tall fra næringen at drypptapet fra innkjøp til produksjon kan være helt opp til 5%. Industrien har i dag mulighet til å trekke inntil 1% i forhold til drypptap ved bruk av pallevekt, mens det ikke kan trekkes noe ved bruk av automatvekt.  

For å skaffe forskningsbasert kunnskap knyttet til temaet, skal det gjennomføres et prosjekt som ved fullskala drift dokumenterer drypptap i industrien ved lagring og transport av torsk, sei og hyse fra fisken losses fra fiskebåt frem til den settes i produksjon.

Målsetting 

Målsetningen med prosjektet er å dokumentere drypptap for torsk, sei og hyse som har vært kjølt om bord fra lossing, via lagring og transport frem til produksjon.

Delmål:

  • Utarbeide en kunnskapsstatus på området.
  • Utarbeide en veileder for næringen basert på forskningsresultatene om forventet drypptap under ulike kjøle- og lagringsbetingelser med forslag til tiltak for å begrense drypptapet.

Drypptap skal dokumenteres for:

  • Råstoff som har vært kjølt i RSW, CSW eller is-slurry før lossing fra fiskebåt.
  • Råstoff som leveres rund og sløyd/hodekappet.
  • Industrielle fullskala lagringsforsøk med råstoff iset i kar eller kasser.

 

Arbeidet bør gjennomføres som et bransjeprosjekt der forsøkene gjøres hos flere bedrifter. Det vil være aktuelt å invitere Fiskeridirektoratet og Råfisklaget til å delta i en referansegruppe for prosjektet.

keyboard_arrow_up