Til innholdet

Livsløpsstudier av kritiske innsatsfaktorer i settefiskfasen

FHF lyser ut prosjektmidler til finansiering av nye forskningsprosjekter på temaet: Livsløpsstudier av kritiske innsatsfaktorer i settefiskfasen for redusert biologisk risiko i sjøfasen

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901793
Prosjektnr: 901770

Gjennom oppskalert og intensivert produksjonen i settefiskfasen, samtidig med at laksen utsettes for stadig mer håndtering og belastning i sjøfasen, er det enda viktigere at fisken er tilstrekkelig robust når den settes ut i sjø som smolt.

Hvilke innsatsfaktorer i settefiskfasen som er kritiske for at smolten blir tilstrekkelig robust for et godt liv i sjøfasen har vi fortsatt for lite kunnskap om, siden mange av disse faktorene har vært i stadig endring siden man startet med lakseproduksjon. Samtidig eksisterer det mye kunnskap og ikke minst erfaringer fra tidligere som ikke fullt ut tas hensyn til i dag.

Det er derfor behov for å gjennomføre livsløpsstudier der innsatsfaktorer i settefiskfasen blir testet enkeltvis under kontrollerte, men kommersielt reelle betingelser, som evalueres basert på undersøkelser av prestasjon gjennom hele settefisk- og sjøfasen og helt ut til slakt (inkludert produktkvalitet). Med slike livsløpsstudier kan det utformes konkrete beste-praksis anbefalinger for smoltproduksjon som gir mest mulig robust laks, noe som vil utgjøre kanskje det viktigste tiltaket for å styrke laksens helse, velferd og prestasjon og derved redusere biologisk risiko i sjøfasen.

Målsetting med prosjektene er å gjennomføre livsløpsstudier av oppdrettslaks der man kontrollert tester innsatsfaktorer i settefiskfasen som forventes å ha påvirkning på fiskens robusthet. Effekter skal evalueres ved analyser av relevante parametere for helse og prestasjon gjennom hele sjøfasen inkludert produktkvalitet på slaktelinja.

Kunnskapen skal resultere i anbefalinger om konkrete tiltak som vil redusere biologisk risiko for svekket fiskehelse og velferd i sjøfasen samt forbedre produktkvalitet og økonomisk bærekraft.

Det er ikke tatt stilling til økonomisk ramme for prosjektforslag eller totalt antall prosjekter som kan bli finansiert. Budsjett, finansieringsplan og kost/nytte for næringen vil være viktige kriterier i vurderingen av prosjektforslag.

keyboard_arrow_up