Til innholdet

Biologiske parametere for overvåking og registrering av fiskehelse og velferd i norsk oppdrettsnæring

FHF lyser ut midler til finansiering av 3-årige forskningsprosjekter på tematikken.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901736

Problemstilling

Det pågår en betydelig utvikling innen nye teknologier som muliggjør overvåking og registrering av helse og velferd hos laksefisk i oppdrettsmerder, uten berøring eller håndtering av fisken. Mange av disse er basert på kamera-/videoovervåking av fisken, og det finnes flere kommersielle leverandører som tilbyr ulike løsninger for registrering av lakselus og fiskens adferd. Det finnes også ulike typer sensorer på markedet som potensielt kan benyttes for registrering av ulike adferdsmessige eller fysiologiske parametere, men slike har hittil kun vært anvendt i forskning. Uansett teknologi eller metodikk, vil implementering i næringen forutsette grunnleggende kunnskap om viktige biologiske parametere, slik at man kan fastsette relevante grenseverdier for avvikende versus normal helse eller velferd. Anvendelse av videoovervåking av en laksepopulasjon i merd for å avdekke unormal adferd, vil for eksempel forutsette kunnskap om hva som kjennetegner normal adferd under ulike relevante produksjonsforhold. FHF lyser derfor ut midler til nye FoU-prosjekt for å fremskaffe ny kunnskap om biologiske parametere i laks, forutsatt at den er ‘teknologi-nøytral’, på en måte som muliggjør generisk nytteverdi for produsenter av laksefisk som ønsker å ta i bruk ny teknologi for overvåking og registrering av fisken.

Målsetting

Fremskaffe kunnskap om biologiske parametere hos laksefisk i oppdrett som muliggjør at nye teknologier eller metoder for overvåking og registrering av fiskens helse og velferd kan tas i bruk som beslutningsstøtteverktøy.

keyboard_arrow_up