Til innholdet

Prosjektnummer

233054

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 233054
Status: Avsluttet
Startdato: 20.09.2010
Sluttdato: 30.04.2011

Verdikjedesporing i norsk rekenæring

Rekeindustrien i Norge/Nord-Europa står nå overfor store utfordringer knyttet til å være konkurransedyktige i et spent internasjonalt marked. Norsk rekenæring har tradisjon for innovative losninger hvor man gikk fra håndpilling til dagens helautomatiserte produksjon.

Innovasjonene har tradisjonelt vært relatert til nye produksjonsløsninger eller forbedring i produksjonsmetoder. Gjennom årene har det vært lagt ned store investeringer i ny teknologi på pilleteknologi, rensing, pakking, palletering og lagring. Forbedring av tine- og modningsmetoder har også gitt forbedringer i produktutbytte. Rekenæringen har i alle år hatt lagt stor vekt på hygiene og produktkvalitet. Krevende kunder har gjort at næringen har vært tidlig ute for å tilfredsstille kvalitets- og produktstandarder. Næringen er likevel tradisjonell og har i frossen-segmentet ikke endret produktporteføljen nevneverdig.

Etableringen og satsing på ny produktkategori for å øke innenlands forbruk er spennende og prosjektet har tatt utgangspunkt i den nye produktporteføljen, Lofoten Lyngen reker som fra februar 2011 ble tilgjengelig i detaljvarehandelen på 950 utsalgssteder i landet.

Markedskommunikasjon har tradisjonelt vært rettet mot kunde, gjennom generell informasjon om produktkategorien, for eksempel frosne pillede reker. Utviklingen av informasjonsteknologi har gjort det mulig å skreddersy informasjon som kan gjøres tilgjengelig direkte for sluttforbruker, og som er koblet til det produktet som faktisk spises. Utviklingen av funksjonalitet på Internett og de siste års “apper” på smarttelefoner gir nye muligheter, samt mer aktiv informasjonssøking hos forbrukere.

Med de teknologiske mulighetene til stede så har man utviklet et nytt nettbasert system. Produksjonsbedriftene i prosjektet etablerte i 2006 et felles utviklingsprosjekt med mal å lage en ny og mer moderne dataløsning som ivaretok intern sporing fra mottak til salg. Denne løsningen – Trace.Net – ligger i bunn for uttrekk av data over i den nyutviklede nettløsningen, som er resultatet av prosjektet. Bedriftenes grunndata registreres i material og produksjonsstyringssystemet (Trace.net) og gjenbrukes i nettløsningen.

Ideen er at man bruker systemet Trace.Net til å planlegge og dokumentere produksjon av frosne reker ute hos fabrikkene til Stella og Lyngen. Med et eget nettbasert administrasjonsverktøy TraceWeb kan den enkelte fabrikk lage et sett med regler om hvilken produksjonsinformasjon som skal eksporteres ut fra Trace.Net til en ekstern database. Denne databasen er felles for begge fabrikkene og administreres gjennom en egen webløsning som kalles TraceTrackingWeb.

I TraceTrackingWeb har fabrikkene hver sin brukerkonto (man kan ha flere brukere per fabrikk). De kan logge på og administrere hvordan data fra sin Trace.Net skal synliggjøres ut til konsumentene. Det er gjort slik for at detaljert og kryptert informasjon fra produksjonssystemet Trace.Net skal være allment forståelig for konsumenten.

Prosjektets mål var å utvikle og teste bransjeløsningen. Dette er nå gjort og man står overfor en implementering, hvor bedriftene setter denne i full drift med egne produksjonsdata på eget/leid servermiljø.

Rekeindustrien i Norge/Nord-Europa står nå overfor store utfordringer knyttet til å være konkurransedyktige i et åpent internasjonalt marked. Dette markedet kjennetegnes av stadig færre men større aktører med strengere krav til pris og kvalitet på produktene de kjøper. Dette krever utvikling av nye IKT-løsninger og bruk av ny teknologi.

En viktig suksessfaktor for industrien er å ha kontroll med egen virksomhet gjennom å fokusere på bedre og mer effektiv foredling av råstoff til et høyverdig kundespesifisert ferdigvareprodukt. Til dette kreves det nye systemer som sikrer sporbarhet gjennom hele den kritiske produksjonsprosessen fra fangssted til kunde via råvaremottak og mottakskontroll på fabrikkanleggene, produksjon og lagerstyring, ordrehåndtering og utskipning til kunde.

Markedet krever i dag kvalitetsdokumentasjon på den ferdigvaren som omsettes. Dokumentasjon er blitt en viktig del av produktet, og kan avgjøre om et salg realiseres eller ikke. Knappere marginer krever bedre kontroll på råvarekjøp, bedre utnyttelse av produksjonskapasitet og bedre styring av lagre og transport mellom disse og ut til kunden.

Markedskommunikasjon har tradisjonelt vært rettet mot kunde, gjennom generell informasjon om produktkategorien, for eksempel fryste pillede reker. Utviklingen av informasjonsteknologi har gjort det mulig å skreddersy informasjon som kan gjøres tilgjengelig direkte for sluttforbruker, og som er koblet til det produktet som faktisk spises.

En markedsmessig tilnærming kan også inkludere miljømerkesystem som Krav , Friends of the Sea og Marine Stewardsship Council (MSC).
Å tilrettelegge vareinformasjon slik at kunder kan hente ønsket informasjon via nett, som er integrert mot bedriftenes interne datasystem.

Delmål
• Å fremme vareinformasjon i markedet helt ut til sluttforbruker.
• Å automatisere og muliggjøre egen markedskommunikasjonsstrategi.
• Å dokumentere sporings- og vareinformasjon for kunde eller konsument.
• Å legge grunnlaget for å iverksette markedssegmentering og merkevarebygging.
Prosjektet vil muliggjøre markedsføring av egne merker, dokumentasjon og sporing fra råvareleveranse til ferdig produkt. Løsningen er en bransjeløsning som kan anvendes av alle bedrifter i rekenæringen.

Pilotbedriftene produserer og omsetter for ca. 60 % av den totale rekeproduksjon i Norge. I tillegg er Norway Prawns salgsorganisasjon for Nergård-konsernet på reker og totalt utgjør dette 90 % av norsk rekenæring. Nytteverdien for næringen ligger i å få mulighet for mer direkte markedskontakt med sluttforbruker. Dette er viktig sett i lys av pågående initiativ for å utvikle merkevarer i denne delen av fiskerinæringen.

En internasjonal trend med stadig større oppmerksomhet rundt opprinnelse, miljø og bærekraft pålegger bedriftene i større grad å dokumentere produktegenskaper, kjedesporing og produktsikkerhet.
Prosjektet er fundamentert på resultatet av et tidligere FoU-prosjekt på utvikling av datasystemet Tracereker som er i daglig bruk i pilotbedriftene Stella Polaris AS og Lyngen Reker AS.  Systemet ble utviklet i et samarbeidsprosjekt med Tromsøbedriften Invenia AS. Invenia AS vil ikke i fremtiden videreutvikle og gi support til dette systemet og har overført rettighetene til dette systemet til Nord-Norsk Teknologi AS, som i dag eies av tidligere ansatte i Invenia AS, som opprinnelig startet utvikling av datasystemet Tracereker.

Bedriftene eier også markedsbedriften Norway Prawns AS som selger og promoterer rekeproduktene.

Prosjektet gjennomføres i løpet av 5 måneder, og ferdigstilles ved utgangen av februar 2011. Utviklingen av bransjeløsningen realiseres gjennom følgende trinn:
1. Intervju med pilotbedriftene for å avklare hva slag informasjon om produktkategori, produkttype, vare – og sporingsinformasjon som skal gjøres tilgjengelig for forbruker.
2. Kartlegging og intervju relatert til utforming av detaljert kravspesifikasjon for integrasjon mellom bedriftsinternt datasystem og webapplikasjon
3. Datautvikling av prototype, webdesign og løsning
4. Utvikle integrasjonen
Prosjektet vil formidle resultater gjennom etablering av nettløsning med innhold. I tillegg dokumenter Nofima prosjektet i egen rapport. Faktaark og eventuelle artikler i fagtidsskrift for å spre informasjon om resultatene er virkemidler i formidlingen.
keyboard_arrow_up