Til innholdet

Prosjektnummer

900331

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900331
Status: Avsluttet
Startdato: 01.07.2009
Sluttdato: 31.03.2012

Giftighet av metylkvikksølv hos fisk: Betydning for fiskehelse, sjømattrygghet og interaksjon med selen i fôret

Det har vært undersøkt hvordan kvikksølv påvirker utviklingen av nervesystemet til sebrafiskfoster, når sebrafiskhunnen har spist fôr som inneholder kvikksølv og kvikksølv i kombinasjon med selen. Sebrafisk er mye brukt som modellsystem for å studere toksiske effekter under fosterutviklingen. Resultatene fra prosjektet viser at kvikksølv overføres fra hunnen til fosteret, og at dette påvirker veksten av nervetrådene fra nerveceller til muskelceller, noe som resulterer i motoriske defekter. Ved å tilsette selen i dietten, har forskere ved NIFES funnet at denne effekten av kvikksølv kan reverseres. Selentilskuddet forårsaker endringer i uttrykket av gener i samaphorin-familien som styrer veksten av nervetråder fra nervecellene i ryggraden til muskelceller. Mikromatriseforsøket har i tillegg påvist at maternal overføing av kvikksølv aktiverer forsvarssystemer mot aksidativt stress i fosteret.

Det har blitt utviklet en mutant sebrafisk-linje som har mutasjoner i OCTN1-genet. Dette genet koder for et protein som er viktig for transport av kvikksølv ut av cellene. Ved å mutere OCTN1-genet kan mekanismene som er involvert i opptak og utskillelse av metylkvikksølv bli studert med høyere presisjon. Denne mutante sebrafisk-linjen blir viktig i framtidien  mellom NIFES og National Research Institute of Fisheries Sciences (NRIFS).

Kunnskap om hvordan fremmedstoffer påvirker utvikling av nervesystemet er viktige både for å sikre en god fiskevelferd og for forbrukernes mattrygghet. I tillegg ble opptak og utskillelse av metylkvikksølv undersøkt i den voksne hunn-sebrafisken og i torsk. Prosjektet har generert kunnskap for fremtidig risikovurderinger av kvikksølv i fôr og mat.
Metylkvikksølv er en miljøgift som finnes i det marine miljø og som oppkonsentreres i næringskjeden. Særlig stor rovfisk med langt livsløp som tunfisk og kveite kan ha høye nivåer av metylkvikksølv. Metylkvikksølv er svært giftig for nervesystemet og kan føre til skader på foster som gir seg utslag i motoriske og adferdsmessige problemer. Det er derfor av betydelig interesse å øke kunnskapen om skadelige virkninger av metylkvikksølv og om mulige stoffer som motvirker giftigheten. Konvensjonell forskning med pattedyr som modellsystemer er meget tid- og resurskrevende. Derfor blir andre modeller brukt i økende grad. Sebrafisk er en slik dyremodell som i lang tid har vært brukt innenfor utviklingsbiologiske og genetiske studier, men som også har vist seg å være en anvendelig innenfor toksikologi. 
 
I likhet med mange giftstoffer, fører også metylkvikksølv til meget alvorlige skader på tidlige stadier hos fisk. Kunnskap om hvordan metylkvikksølv påvirker tidlige livsstadier hos fisk er derfor av stor betydning for å avdekke risiko ved kvikksølveksponering. Prosjektet vil gjennom bruk av moderne metoder studere effekten av metylkvikksølveksponering på nervesystem hos fisk og undersøke om selen kan redusere giftigheten av kvikksølv. Kunnskap generert i sebrafisk vil danne bakgrunn for videre studier av kvikksølvets giftighet, opptak, eliminering og samspilleffekt med selen i Atlantisk torsk.
• Å generere kunnskap med relevans for risikovurderinger av kvikksølv i fôr og mat.
• Å bidra til å dekke behovet for kunnskap relatert til fastsettelse av øvre grenseverdier i internasjonal lovgivning for kvikksølv i fôr og mat.
Kunnskap generert i prosjektet vil kunne brukes av industrien som dokumentasjon i diskusjoner om grenseverdier med relevante myndigheter.
Prosjektets er organisert i følgende 3 arbeidspakker med ulike forskningstemaer, -oppgaver, og -metoder:
 
Arbeidspakke 1 (fra 3. kvartal 2009 til og med 1. kvartal 2011)
Undersøke overføring av metylkvikksølv fra sebrafisk til egg(kinetikk), hvordan slik overføring virker på nervesystemet og undersøke om tilførsel av selen kan redusere giftigheten av kvikksølv.
 
Arbeidspakke 2 (fra 3. kvartal 2009 til og med 2. kvartal 2011)
Karakterisere opptak, eliminering og giftighet av kvikksølv hos sebrafisk og samspilleffekt med selen.
 
Arbeidspakke 3 (fra 1. kvartal til og med 4. kvartal 2011)
Karakterisere opptak, eliminering og giftighet av kvikksølv hos Atlantisk torskeyngel og samspilleffekt med selen.
 
Alle arbeidspakkene har faser med henholdsvis prøvetaking, analytisk arbeid og spredning av resultater.
Resultatene vil bli publisert som fagfellevurderte artikler i internasjonale fagtidskrifter og som populærvitenskapelige artikler i inn- og utland. De vil dessuten bli presentert på internasjonale konferanser og i forum som er relevante for havbruksnæringen.
keyboard_arrow_up