Til innholdet

Prosjektnummer

900605

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900605
Status: Avsluttet
Startdato: 01.02.2011
Sluttdato: 01.10.2011

International Aquaculture Biosecurity Conference (IABC) 2011: Practical Approaches for the Prevention, Control, and Eradication of Disease

Konferansen ble gjennomført som planlagt på Rica Nidelven hotell etterfulgt av et arbeidsseminar (workshop) på et smoltanlegg i Lensvik og oppsummering på Baardshaug herregård i Orkdal.

Det var ca. 80 deltakere fra 17 land på konferansen. Deltakerantallet var således noe lavere enn på tilsvarende konferanse to år tidligere. Det var imidlertid deltakere fra flere land enn forrige gang.

Prosjektgruppen anser både konferanse og arbeidsseminar som vellykkede, med generelt gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Man fikk også flere forslag til forbedringer, spesielt når det gjaldt opplegget for praktisk problemløsning og gruppearbeid.

Man tar sikte på å arrangere en ny konferanse om to år.
IABC-konferansen i forkant av AquaNor 2009 var vellykket. Biosikkerhet, som blant annet omfatter forebygging og kontroll av fiskesykdommer, er fortsatt et prioritert område nasjonalt og internasjonalt. Både arrangør og internasjonale samarbeidspartnere ønsker derfor å videreføre konferansen i forbindelse med AquaNor 2011.
Å støtte gjennomføringen av konferansen International Aquaculture Biosecurity Conference (IABC) 2011 med sikte på å bringe sammen fagfolk som arbeider med fiskehelse og sykdom innen forvaltning, industri og forskning.
Konferansen skal gi mulighet for å utveksle praktiske erfaringer mellom fagfolk innen fiskehelse og sykdom med sikte på å gjennomføre økonomiske og effektive biosikkerhetsplaner.
IABC-konferansen 2011 er planlagt i to deler og avholdes i forbindelse med Aqua Nor i Trondheim, 17–18. august 2011. Første del er en todagers konferanse på hotell Nidelven Rica i Trondheim. Programmet for konferansen i 2009 er en mal, men det vil bli gjort enkelte justeringer basert på erfaringer fra den forrige konferansen.

Konferansen vil bli aysluttet med en gjennomgang av en ny manual for biosikkerhet i fiskeoppdrett. Deretter følger et seminar der teoretisk kunnskap blir benyttet under praktiske forhold. Man ønsker å legge vekt på biosikkerhet i hele verdikjeden, fra stamfisk via settefisk og matfisk til slakting. Undervisningen vil omfatte besøk på ulike anlegg i Frøya-Hitra-regionen.

Konferansen er internasjonal, og det forventes deltakere fra alle viktige oppdrettsnasjoner. Foredragsholderne vil være internasjonale eksperter.
Prosjektet er et formidlingsprosjekt per se.
keyboard_arrow_up