Til innholdet

Prosjektnummer

900315

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900315
Status: Avsluttet
Startdato: 22.09.2009
Sluttdato: 01.05.2010

Kartlegging av bedriftspraksis som hemmer og fremmer forekomst av Listeria i norske lakseprodukter: Forprosjekt

Dagens situasjon for å unngå Listeria i norsk laks, er nylig kartlagt. En web-basert undersøkelse ble utført blant norske laksebedrifter og dessuten ble litteraturen på området gjennomgått. Hele 52 bedrifter deltok i webundersøkelsen hvorav 38 bedrifter gjennomførte den fullstendig. Deretter ble tre typer laksebedrifter (slakteri, foredling fersk/fryst laks og lakserøykeri) besøkt.  Samtidig ble relevante aktører i bransjen kontaktet.
 
Konklusjoner fra forprosjektet
• Det er store variasjoner mellom laksebedrifter i forekomst av Listeria, standard på utstyrspark og lokaler samt overvåking og rutiner for å bekjempe Listeria.
• Få systematiske ulikheter mellom små og store bedrifter eller type produkter med hensyn til overvåking og rutiner for å bekjempe Listeria.
• Det er behov for mer kunnskap om:
- Smitteveier for Listeria gjennom hele kjeden
- Spesifikke forhold som kan bidra til økt smitte av produkt med Listeria (type transportbånd, opptørking vs kjøling av lokaler, områder som er vanskelig å holde rent)
- bruk av nye hurtige og mindre kostbare overvåkningsmetoder 
- Optimale metoder for prøveuttak fra råvarer, produkt og miljø
- Omfang av prøvetaking og prøvetakingssteder i miljø i ulike situasjoner mht Listeria
- Nye renholdsløsninger på markedet
- Nye metoder for å eliminere Listeria fra råvarer og å hindre vekst på produkt
- Hvordan sørge for god opplæring og motivasjon av prosessoperatører og renholdere, særlig når det gjelder fremmedspråklige
• Det er behov for anbefalinger til håndtering av Listeria-problemer og forebygging av Listeria tilpasset ulike typer produksjon, situasjoner og rammebetingelser
• Det er behov for å spre eksisterende kunnskap om Listeria og forebygging av Listeria til bransjen.


21.09.2010 18:11:51 Statusrapport:
 
Norsk fiskeindustri ønsker å produsere produkter som skal være trygge å spise. Noen bedrifter sliter periodevis med Listeria både i produksjonsmiljøet og i ferdige produkter. Selv om ikke alle bedrifter har slike problemer, er det til nytte for hele næringen mht omdømme og handelshindringer at man får bedre kontroll på dette problemet. Man vet fra erfaring og tidligere prosjekter både i inn- og utland, at årsakene til problemene varierer fra bedrift til bedrift, selv om det er noen problemområder som går igjen. For å kunne utvikle tiltak som vil ha nytte for flest mulig bedrifter i næringen, var det nødvendig å få en oversikt over dagens praksis og de erfaringene bedriftene sitter på mht å løse Listeriaproblemer. Når dette er kjent, vil det være mulig å utvikle teknologi og retningslinjer som kommer flest mulig til gode.
1. Å påpeke viktige forbedringsområder for å unngå Listeria i laks gjennom en kartlegging av dagens situasjon, med fokus på forhold som har betydning for overlevelse av Listeria i produksjonsmiljøet og produkt.
2. Å fremskaffe bakgrunnsinformasjon for å kunne velge riktig tyngdepunkt i hovedprosjektet (kunnskap om dagens situasjon, dialog med mulige samarbeidspartnere og leverandører av ulike renholdsløsninger og utstyr). Utarbeide et hovedprosjekt i samarbeid med laksenæringen.
3. Spre kunnskap om Listeria-problematikk til næringen både gjennom innsamling av ny informasjon og popularisering av kjent kunnskap.
Økt kunnskap om Listeria-problematikk i hele næringen, gir større muligheter til å velge riktige strategier for å håndtere problemet, og redusere forekomsten av Listeria på norske lakseprodukter og -råvarer. Enkelbedrifter vil kunne sammenlikne forekomsten av Listeria på egne produkter og i produksjonsmiljø og rutiner som i dag brukes for bekjempelse av Listeria, med hva som er normalpraksis. Prosjektet gir nødvendig bakgrunnsinformasjon for videre utarbeidelse av en veileder for å bekjempe Listeria som et problem, og for å optimalisere den hygieniske kvaliteten på ulike lakseprodukter.
1.  Litteratursøk
Det vil samles inn informasjon om håndtering av Listeria-problematikk fra nasjonal og internasjonal litteratur (publikasjoner, rapporter og veiledere).
 
2.  Dialog med kompetansepartnere og brukere
Gjennomføring av oppstartsmøte (september/oktober) for å fremme dialog og innsamling av informasjon og erfaringer. Det vil være representanter fra: 
• NSL (leder)
• FHL
• Norsk lakse-eksportør og fra importør av norsk laks (foredler av norsk laks)
• Mattilsynet (observatør)
• leverandør av vaskemiddel/desinfeksjonsmiddel
• Nofima Mat og evt DTU (Paw Dalgaard)
Deltakende personer utgjør prosjektets styringsgruppe.
Oppstartsmøtet ble avviklet 21. september 2009. Nofima Mat deltok i prosjektgruppen og deltok derfor ikke i styringsgruppen. DTU deltok ikke.
 
3.  Kartlegging
Kartlegging av forekomst av Listeria i råvarer, produkter og produksjonsmiljø og dagens praksis vedrørende tiltak for å unngå problemer med Listeria vil skje gjennom:
• å utarbeide spørreundersøkelse. Undersøkelsen vil være basert på informasjon fra styringsgruppen og litteraturstudium og omhandlet beskrivelse av deltagende bedrifter (rund fisk, filet, røykt) for å knytte informasjonen til grad av bearbeiding/typen produkt. Annen relevant informasjon i et slikt spørreskjema var type produksjon, produksjonsvolum, alder på utstyr, tidligere forekomst av Listeria, renholdsrutiner, holdbarhetstid og emballering, prøvetakingsrutiner, etc. (spørsmål som var enkle å besvare, max 15 min)
• å evaluere spørreundersøkelsen (brukte styringsgruppens representanter)
• å sende spørreundersøkelsen til NSL- og FHL-medlemmer som følges opp for å sikre tilstrekkelig antall besvarelser
• å bearbeide data (Svarene fra undersøkelsen er anonyme og resultater vil kun publiseres som akkumulerte eller gjennomsnittstall for eksempel med fokus på å sammenlikne praksis hos bedrifter med og uten Listeriaproblemer for å finne hvilke nisjer som Listeria forekom oftest i.)
• å lage en kort oppsummeringsrapport som sendes alle som bidro til undersøkelsen og til styringsgruppen

4.  Dybdestudium av enkeltbedrifter
På grunnlag av kartleggingsstudien vil det velges noen bedrifter for å innhente mer informasjon. Prøvetakingsplan og – prosedyrer samt renholdsprogram for 2-3 filet/røkebedrifter gjennomgås av Nofima. Bedriftene besøkes av to forskere for gjennomgang av lokaler og rutiner for produksjon, renhold, vedlikehold og overvåking. Bedrifter fra ulike produkttyper (rund/filet/røykt) velges. Dette vil sammen med spørreundersøkelsen kunne danne et bilde over likheter og forskjeller som kan være viktig for videre utarbeidelse av tiltak mot Listeria.

Det ble valgt ut 3 typer bedrifter (slakteri, foredling fersk og fryst laks og et røykeri) for å innhente mer informasjon. Likeledes ble bedrifter fra ulike produkttyper (rund/filet/røykt) valgt som nevnt.

5.  Analyser
Gjennomgang og systematisering av innsamlet datamateriale fra laksebedrifter 
 
6.  Utarbeiding av hovedprosjekt
Det gjennomføres møter med relevante samarbeidspartnere for å få fram forslag til tiltak som skal testes ut i hovedprosjektet. Planlegging av hovedprosjekt basert på innsamlet data vil bli foretatt. Det vil bli dialog med industrien og leverandører av mulige løsninger om aktuelle Listeriabekjempende tiltak. Dette kan inkludere tiltak på både produkt og i produksjonsmiljø.

Et hovedprosjekt for 2010-2014 ble utformet basert på innsamlet data som planlagt.
Prosjektet markedsføres i egnede kanaler når oppstart er klarert. Det utarbeides en rapport med resultater fra forprosjektet. Det kan gjennomføres temasamling med industri, i regi av NSL/FHL for presentasjon av resultater. Publisering av resultater i næringsrettede tidsskrift (populærvitenskaplig publisering).

Fagsamlinger i regi av FHF
Planer og resultater fra prosjektet er presentert som foredrag på 2 fagsamlinger i regi av FHF.
 
Internett
Nyhetssaker fra prosjektet ble fortløpende lagt ut på www.nsl.no og www.fhf.no.
 
Rapport
Det ble utarbeidet en rapport med resultater fra forprosjektet.
 
Populærvitenskaplig artikkel
Til fagsamlingen på Rica Hell Hotell 1–2 juni 2010 ble det laget en populærvitenskaplig folder som ble delt ut på møtet. Den er publisert på internett på hjemmesiden til NSL.
keyboard_arrow_up