Til innholdet

Prosjektnummer

900521

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900521
Status: Avsluttet
Startdato: 01.10.2010
Sluttdato: 31.12.2014

Tiltak for økt kontroll med Listeria i laksenæringen: Hovedprosjekt

Ny veileder for bekjempelse av Listeria
Nofima har utarbeidet en ny veileder for forebygging, overvåking og fjerning av Listeria i laksenæringen. Denne er ment som et praktisk hjelpemiddel for å øve målrettet arbeid for økt kontroll med Listeria i anlegg som produserer laks.

Kontroll med Listeria er en stor utfordring for laksenæringen. Listeria er en sykdomsfremkallende matassosiert bakterie, og det er derfor strenge krav til Listeria-nivåer i produkter og råvarer. Flere land som importerer norsk laks har nulltoleranse for Listeria i produktene. Listeria-risikoprodukter er særlig langtidsholdbare, kjølelagrede produkter som ikke varmebehandles før konsum. Typiske produkter er kaldrøkt og gravet laks. For denne typen produkter vil verken produksjonsprosessen eller behandling hos kunden vanligvis eliminere Listeria. I prosesser som ikke innehar trinn som eliminerer Listeria (f.eks. varmebehandling) er Listeria-kvaliteten i råvarene svært viktig.

Bekjempelse av Listeria i produksjonsanlegg er derfor vesentlig for økt kontroll med denne bakterien i næringen.

Kan man stole på hurtigmetoder som mål på renhold?
Prøvetaking og analyser for Listeria er tid- og kostnadskrevende. En vurdering av kommersielt tilgjengelige alternative påvisningsmetoder for Listeria ble derfor gjennomført. I følge Nofima viste uttesting av utvalgte dyrkingsbaserte hurtigmetoder at metodene kan gi en høy andel falske positive samtidig som de er mindre sensitive enn standard metodikk for prøvetaking og påvisning. Metodene har derfor begrenset egnethet for bruk i laksenæringen i følge prosjektgruppen.

Bedre renhold gir økt kontroll med Listeria
Nofimas resultater fra kartlegging viste at renholdet som praktiseres ikke eliminerer Listeria i anleggene. Dette fører til Listeria på ferdige produkter ved at fisken smittes ved prosessering i anleggene og ofte tidlig i slakteprosessen. Analyser fra sløyd laks viste at mange slakterier regelmessig har Listeria på sine produkter som leveres til videreforedling.

I følge prosjektgruppen ga utvidet prøvetaking økt kunnskap om smittekilder og effekt av tiltak. Resultatene viste at bedre renhold kan gi økt kontroll med Listeria i anlegg, men at andre strategier, og ofte en kombinasjon av flere tiltak, er nødvendig for å eliminere Listeria i produksjonsmiljø og produkter.

Basert på kunnskap opparbeidet i prosjektet samt tidligere kunnskap på området, ble det utarbeidet en veileder for næringen som kan brukes som et verktøy for risikobasert håndtering og økt kontroll med Listeria i laksenæringen.

Næringen setter større fokus på Listeria
I følge sluttrapporten har laksenæringen vært aktive partnere i prosjektet og bidratt med verdifulle resultater og innspill. Dette har gitt økt oppmerksomhet og bidratt til mer åpenhet i næringen rundt en av norsk laksenærings største utfordringer; kontroll med L. monocytogenes. Prosjektet har påpekt utfordringer for enkeltanlegg og for næringen og gitt næringen ny kunnskap og grunnlag for målrettet bekjempelse av Listeria. Dette inkluderer både forebyggende tiltak, risikobasert overvåking og problemløsning for å kvitte seg med Listeria.

Hvilken nytte kan næringen ha av prosjektet?
På bakgrunn av kunnskapen samlet gjennom prosjektet har det blitt laget en veileder: “Veiledning for forebygging, overvåking og fjerning av Listeria i laksenæringen”. Veilederen beskriver viktige tiltak og løsninger for å oppnå økt kontroll med Listeria i laksenæringen innenfor områdene forebygging, overvåking og fjerning av Listeria i prosesseringsanlegg for laks. Veilederen vil være et hjelpemiddel for å utøve målrettet arbeid og prioritere tiltak mot Listeria i produksjonsanlegg.

Kort oppsummert har prosjektet:
• Satt søkelys på Listeria i norsk laksenæring
• Bidratt med arenaer for diskusjon og utveksling av erfaringer mellom næring, Mattilsynet, forskningsmiljø og servicebedrifter.
• Framskaffet kunnskap og dokumentasjon som grunnlag for målrettet, risikobasert og kostnadseffektiv overvåking og bekjempelse av Listeria
• Utarbeidet en veileder som hjelpemiddel for Listeria-arbeidet i eget anlegg.

Dette hovedprosjektet er en videreføring av et tidligere forprosjekt FHF-900315 med tittel ”Kartlegging av bedriftspraksis som hemmer og fremmer forekomst av Listeria i norske lakseprodukter: Forprosjekt”. Nofima Mat AS har i samarbeid med FHL og NSL nylig gjennomført en kartlegging av bedriftspraksis mht kontroll med bakterien Listeria i norsk laksenæring. Undersøkelsen avdekket behov for mer kunnskap slik at målrettede tiltak kan settes inn og bedriftene oppnå bedre kontroll med Listeria i produksjonsprosessen. Under skisseres forslag til et hovedprosjekt basert på kartlagt status og kunnskapsbehov. Prosjektet er delt inn i separate arbeidspakker som danner et helhetlig hovedprosjekt.
Å oppnå økt kontroll med Listeria i laksenæringen.

Delmål
• Anbefale standardiserte metoder for prøvetaking for påvisning av Listeria i lakseindustrien (AP 1)
• Identifisere smitteveier og smittekilder for Listeria i hele produksjonskjeden (AP 2)
• Sammenlikne Listeria påvist i lakseprodukter med Listeria fra utbrudd og andre kilder (AP2)
• Identifisere tiltak for økt kontroll med Listeria i laksenæringen (AP3)
• Utarbeide veileder for håndtering og forebygging av Listeria-problemer i laksenæringen (AP4)
Hensiktsmessig overvåking av Listeria i laksenæringen er vesentlig for å velge målrettede strategier for bekjempelse av Listeria i laksenæringen. Prosjektet vil utarbeide anbefalinger om egnede hurtigmetoder for Listeria-prøvetaking i laksenæringen. Smittekilder og smitteveier for Listeria i representative produksjonskjeder til potensielle risikoprodukter av laks vil bli kartlagt. Dette vil gi grunnlag for utarbeidelse av prøvetakingsplaner og for bestemmelse av egnede risikobaserte tiltak for bekjempelse av Listeria. På bakgrunn av kunnskap og informasjon som framkommer i prosjektet, vil det utarbeides en veileder for håndtering og forebygging av Listeria-problemer i laksenæringen. Dette vil gi økt kunnskap om effekt av tiltak samt gi grunnlag for økt kontroll med Listeria i laksenæringen.
Prosjektet er delt inn i fire arbeidspakker (AP 1–4).
 
AP 1 Evaluering og etablering av standardiserte metoder for prøvetaking av råvarer og produksjonsmiljø
Med dagens prøvetakingsmetoder går det ofte flere dager fra prøvetaking til prøvesvar foreligger. Dette gjør at man ikke kan sette inn målrettede tiltak før produktene allerede er på markedet. Det er behov pålitelige og rimelige hurtigtester for påvisning av Listeria som kan anvendes for prøvetaking av både råvarer, produkter og produksjonsmiljø. I prosjektet vil man evaluere hurtigtester som i dag benyttes i laksenæringen samt inkludere nye kommersielt tilgjengelig tester på markedet.
Aktivitetene i AP 1.2 vil også inngå i AP2.
 
AP 2 Identifisere smitteveier og smittekilder for Listeria i produksjonskjeden. Karakterisering av Listeria fra laks og lakseproduksjon
Data knyttet til smittekilder og smittespredning av Listeria i produksjonskjeden vil danne grunnlag for tiltak for mest mulig målrettet bekjempelse av Listeria. Sammenlikning av Listeria fra lakseprodukter og produksjonsmiljø med Listeria fra andre kilder (annen type mat, utbrudd) gir informasjon til risikovurderinger.

Det skal utarbeides en rapport om viktige kilder og nisjer for Listeria i produksjonsprosessen i hvert ledd av produksjonskjeden av laks. Det skal også lages anbefalinger om prøvetakingssteder og prøvetakingsfrekvens for Listeria.

AP 3 Tiltak for å redusere Listeria i produksjonsmiljø og produkter
Når man vet mer om smittekilder og smitteveier, vil spesifikke tiltak for å redusere Listeria undersøkes. Tiltak prøves ut både i laboratorieforsøk og bedrifter. Dette kan dreie seg om å undersøke nye materialer, nye renholds- og desinfeksjonsmidler og -metoder eller andre nye konsepter for å redusere Listeria. Tiltak for å eliminere Listeria vil kunne være rettet mot prosess, utstyr, råvarer og/eller produkter. Dette avklares etter dialog med bransjen med bakgrunn i resultater oppnådd i arbeidspakke 2. Samarbeid med eksternt kompetansemiljø vil bli vurdert.

AP 4 Anbefalinger for håndtering og forebygging av Listeria-problemer
Basert på resultater fra AP 1–​3 vil det utarbeides en veileder for håndtering og forebygging av Listeria-problemer i laksenæringen.

Tidsplan
Prosjektet vil gå over 4 år. Prosjektet vil ha oppstart 1. oktober 2010. 
Presentasjon av resultater vil bli formidlet på FHFs fagdager, -møter og -konferanser, i bransjetidsskrifter og i separate rapporter. Resultater fra prosjektet skal publiseres i vitenskapelige tidsskrifter.
keyboard_arrow_up