Til innholdet

Prosjektnummer

901330

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901330
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2017
Sluttdato: 20.12.2018

Forebygging av listeria i produksjonsanlegg for laks

​Utviklet kunnskap om hvordan en konkret rengjøringsmetode (ATP) kan brukes i arbeidet med listeriakontroll
• ATP-metoden gir et mål på smussnivå på overflater etter renhold, men nivået vil variere med type smuss.
• I avdelinger med mye fett, salt og eller røyksyre må man ha lavere avviksgrenser for ATP.
• I avdelinger med mye blod eller med varmebehandlet produkt kan man sette høyere avviksgrenser for ATP.
• På tørre områder kan man få utslag i ATP selv om bakterier ikke har mulighet til å vokse og etablere seg.
• ATP-metoden forteller noe om hvor godt renholdet er, men kan ikke erstatte mikrobiologiske analyser.
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
ATP-metoden kan brukes som et supplement til, men ikke erstatte mikrobiologisk renholdkontroll og/eller prøvetaking for listeria.

ATP-metoden for renholdskontroll i produksjonsanlegg for laks/ørret kan benyttes for å påvise rester av smuss fra råvarer/produkt på produksjonsutstyr. Metoden er mindre sensitiv i avdelinger med mye fettrikt smuss eller rester av salt eller røyksyre. ATP-metoden er særlig sensitiv for påvisning av blodrester eller varmebehandlet produkt. Bakterier i nivåer relevant for renholdskontroll har ikke i seg selv nok ATP til at de påvises med å måle ATP.

Lave ATP-verdier er ikke en garanti for at bakterievekst ikke kan forekomme og høye ATP-verdier betyr ikke nødvendigvis at man har bakterier tilstede eller at det er et punkt hvor bakterier kan vokse til høye nivåer. ATP-metoden kan anbefales brukt som en rask og relativt rimelig metode for å måle om renholdet er effektivt, men grenseverdier for avvik må tilpasses hver bedrift, avdeling og prøvepunkt. Metoden erstatter ikke ordinære mikrobiologiske analyser for listeria eller kimtall.
​Prosjektet har avklart hvilke begrensinger ATP-metoden har. Metoden kan med fordel benyttes til å bestemme om overflater er tilstrekkelig rengjort, selv om det ikke er mulig å bestemme kimtall. Dette er nyttige resultater all den tid man har fordel av å benytte slikt utstyr til det formål det er best egnet som i dette tilfellet er å måle hvor godt renholdet er.  
Listeria monocytogenes som smitter laks via produksjonsmiljøet er en stor utfordring for laksenæringen. De fleste veiledere for forebygging anbefaler en omfattende overvåking av produksjonsmiljøet ved hjelp av målrettet prøvetaking for listeria. I situasjoner med hyppig påvisning er dette en god strategi, men det er ikke nødvendigvis den mest kostnadseffektive angrepsmåten i bedrifter som i utgangspunktet ikke har problemer. Erfaringer viser at ensidig overvåking av miljøet for listeria og kimtall har en rekke begrensninger: det kan gi en falsk trygghet om at situasjonen er under kontroll, egner seg lite til å motivere ansatte og kan gjøre det vanskelig å finne korrigerende tiltak fordi det tar for lang tid å få svar på analysene, samt at analysene er for kostbare til at man får tatt tilstrekkelig antall prøver. Noen bedrifter har gode erfaringer med å bruke ATP-målinger som et supplement til bakterieanalyser, men man trenger mer kunnskap om metodens muligheter og begrensninger.

Prosjektet vil bygge på erfaringer fra tidligere FHF-prosjekter på listeria i produksjonsmiljøet samt erfaringsgrunnlaget fra bedriftene som deltar. Prosjektet er knyttet til FHF handlingsplan for kvalitet og til Nofimas forskningsstrategi og markedsstrategi. 
Å undersøke om renholdskontroll med ATP-metoden kan benyttes som supplement eller delvis erstatter for listeria- og kimtallanalyser i bedrifter som i utgangspunktet har en god hygienisk status.

Delmål
1. Å finne sensitiviteten av ATP-metoden for å detektere smuss og hvor på prosesslinjen den kan brukes.
2. Å finne hvilke grenseverdier i ATP-nivåer man bør ha før man setter inn tiltak.
3. Å vurdere om ATP-metoden helt eller delvis kan erstatte mikrobiologisk prøvetaking.
Om prosjektet lykkes, vil man kunne anbefale dokumenterte, hurtigere og rimelige metoder for overvåking av renhold. Nisjer som kan gi grobunn for oppvekst av bakterier vil kunne påvises på et tidligere tidspunkt, raske svar vil gjøre at dialogen med renholdere blir enklere og man får satt inn tiltak tidligere. Analysekostnadene kan bli lavere siden kostnadene knyttet til ATP-analyser er ca. en tiendedel av kostnader for en listeria-analyse og en femtedel av kostnader for kimtallsanalyser.
Prosjektet består av følgende arbeidspakker AP-er:

AP 1: Laboratoriestudier der man undersøker hvordan ATP-målinger påvirkes av ulike kombinasjoner og nivåer av smuss (fiskefett, fiskeprotein, blod), bakterier (ulike bakterier fra miljøet inkludert listeria) og andre komponenter som kan påvirke resultater (salt, renholdsmidler).

AP 2: Laboratoriestudier for å finne sammenheng mellom type smuss, smussnivå og etablering av listeria på overflater. Det bil bli benyttet biofilm-modeller etablert ved Nofima i tidligere prosjekter og listeria-stammer fra lakseproduksjon.

AP 3: Prøvetaking i tre bedrifter der man sammenlikner resultater fra ATP-målinger, totalkim og listeria-prøver. Nofima besøker hver bedrift for første uttak. Bedriftene tar selv prøver etter avtale i en periode. Nofima analyserer prøvene med standard mikrobiologiske metoder.

AP 4: Det skal utarbeides en lettfattelig oppsummering av prosjektet som vil gi andre aktører i bransjen råd om bruk av ATP for overvåking av renhold.
Resultatene skal formidles i bransjeblader, legges ut på FHFs nettsider og presenteres på bransjemøter arrangert av FHF.
keyboard_arrow_up