Til innholdet

Prosjektnummer

900777

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900777
Status: Avsluttet
Startdato: 08.02.2012
Sluttdato: 23.03.2012

Bransjeretningslinjer for lakseslakterier

Det er utgitt bransjeretningslinjer for fersk og fryst laks som skal eksporteres til Russland. Dette peker på noen spesifikke krav til hygiene som skal sikre at lakseprodukter er trygg mat for konsum. Overordnet mål for dokumentet er å beskytte forbrukers helse og sikre rettferdig handel. Retningslinjene beskriver noen spesifikke kriterier som skal bidra til å redusere risiko som kan forbindes med konsum av laks og ørret. Retningslinjene er begrenset til produksjon av sløyd laks og ørret og dekker prosessen fra mottak av levende fisk, til levering av fersk eller fryst produkt til mottaker for videre distribusjon.
Bakgrunnen for prosjektet er at norske myndigheter har etterlyst tiltak fra norske eksportører som bidrar til felles tilnærming for etterlevelse av russisk regelverk og derved reduserer sannsynligheten for stopp i handelen på grunnlag av funn fra russiske myndigheter. FHL og NSL ønsker derfor å utarbeide bransjeretningslinjer som særskilt beskriver krav og kriterier som må oppfylles i forbindelse med eksport til Russland. 
 
Resultater fra prosjekt Listeriabekjempelse (FHF-prosjekt 900521) som pågår i FHF vil bli omsatt til praktiske retningslinjer som et ledd i formidling fra dette prosjektet. Tiltakene er i første omgang laget for å tilfredstille krav fra russiske myndigheter, men vil også være nyttig overfor andre markeder.  
Å utarbeide retningslinjer for hygienisk praksis ved norske lakseslakterier som skal sette standard for gjennomføring av tiltak for godkjenning særlig for det russiske marked.
En godt gjennomført praksis for hygiene ved slakterier vil redusere sannsynlighet for negative utfall ved etterkontroll i Russland. Dernest vil det gi større sikkerhet for at vareflyten opprettholdes under transport ved grensepasseringer.

Forebyggende tiltak vil også redusere kostnader knyttet til stopp i vareflyt.

Prosjektet vil gi nytteverdi for bransjen gjennom økt ryddighet og forutsigbarhet med hensyn til hvordan det russiske markedet utvikler seg på kort og lang sikt.
Bransjeretningslinjen skrives på engelsk og utarbeides for norske virksomheter godkjent for eksport av laks og ørret til den russiske føderasjonen.

Produktgrupper er fersk og frossen laks og ørret. Man vil legge hovedvekt på hygienetiltak for kontroll av Listeria monocytogenes, samt tiltak rettet mot pakking (emballasje) og merking (særlig vektangivelse).

Prosjektet utformes på basis av relevante dokumenter i Codex Alimentarius, men tar også inn noen russiske tilleggskrav til hygiene.
 
En oppbygging av struktur for bransjeretningslinjen ble levert 10. februar 2012, sammen med en kort powerpoint presentasjon. Arbeid er i gang for å utarbeide bransjeretningslinjene i forhold til denne strukturen og i dialog med styringsgruppen.
Bransjeretningslinjen formidles til bransjen, som et ordinært dokument.
keyboard_arrow_up