Til innholdet

Prosjektnummer

900456

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900456
Status: Avsluttet
Startdato: 01.02.2010
Sluttdato: 03.05.2010

Valuing substitutes to marine oils for salmon feed manufacturing

Tilgangen på fiskeolje fra tradisjonelle kilder styres i dag av naturgitte begrensninger for pelagiske fiskearter. En raskt voksende andel av oljen vil bli brukt til direkte humant konsum. Laksenæringen står derfor overfor en sterk begrensning når det gjelder fremtidige ekspansjonsmuligheter.

For å vurdere næringens robusthet og mulige tiltak overfor en underdekning av fiskeolje, har tre av fôrprodusentene sammen med FHL engasjert NILF til å forberede og lede et arbeidsseminar med representanter for fôr- og lakseprodusenter. Det notatet som er utarbeidet i dette prosjektet oppsummerer innholdet i seminaret og en del tilgjengelig materiale om situasjonen i olje- og laksenæringen.

Fiskeolje brukes i dag som fettkilde i fôret til laks. Laksenæringen har til nå nytt godt av gunstige priser på fiskeolje. Næringen har gjennom sin etterspørsel bidratt til økt verdi av fiskeolje og dermed til bedre utnyttelse av fiskeoljen som næringsressurs.

Veksten i laksenæringen og raskt voksende bevissthet om verdien av omega-3 til humant konsum, driver imidlertid markedet raskt mot underdekning av fiskeolje. Med dagens vekstrater i lakseproduksjonen og bruk av omega-3 direkte til humant konsum kan laksenæringen stå overfor en absolutt begrensning innen to til tre år. For å unngå en underdekning har en økende del av fiskeoljen blitt substituert med rapsolje de senere årene. Dersom fôret endrer karakter ytterligere, med mindre vekt på marint fett og mer fett fra plantevekster, kan underdekningen skyves noe ut i tid. Mindre innhold av omega-3 i laksefôret, betyr imidlertid også endret fettsammensettingen i laksen. Laksen vil da få lavere innhold av omega-3 som forandrer dens mest fokuserte produktegenskaper for forbrukerne.

Problemet er at næringen ikke synes å være forberedt på vesentlige endringer i fôrsammensetting og produktegenskaper. Siden slutten på 1990-tallet har næringen latt fôr og lakseprodukt bli endret, uten at det er oppdaget negative konsekvenser. Vesentlig videre reduksjon av andelen fiskeolje i fôret øker risikoen for markedsreaksjoner eller ukjente fôringsrelaterte problemstillinger rundt fiskevelferd og helse.

På bakgrunn av drøftinger med næringen og det materialet manhar kunnet bearbeide, anbefales det at oppdrettere og fôrprodusenter sammen begynner arbeidet med å definere fremtidens egenskaper ved laks og laksefôr. Arbeidet bør utvikle en helhetlig strategi for å sikre verdiskapingen i en vesentlig endret forsyningssituasjon for fiskeolje. Notatet skisserer tre kritiske kompetanseområder som bør styrkes:
(1) konsekvenser av endringer i fôrsammensetting,
(2) markedskonsekvenser av endret fettsammensetning i laksen og
(3) fremtidige alternative kilder til omega-3 fettsyrer for bruk i fôret.

Arbeidet er en kollektiv oppgave for næringen. En felles tilnærming kan både gjøre næringen mer robust overfor en akutt knapphetssituasjon, og også bidra til å utvikle næringsvirksomhet knyttet til marine ressurser hvor det norske miljøet har en ledende stilling. På den annen side risikerer næringen, uten en felles opptreden, å oppleve at individuelle aktører gjennom sin tilpasning påfører næringen som helhet økt risiko for akutte problemer knyttet til næringens omdømme og muligens fôringsbetingede fiskehelseutfordringer.

Næringen kan velge å ta problemet når det kommer, den kan basere seg på kollektiv bevisstgjøring og individuell tilpasning, eller nå begynne å utvikle felles kunnskap om alternative strategier og kollektive løsninger for næringen under ett. Ved å skyve problemet foran seg, kan næringen lett miste noen av dagens tilpasningsmuligheter.

Knapphet på kritisk råvare for norsk lakseoppdrett: Tilgangen på fiskeolje er begrenset. Lakseoppdrett står for den helt dominerende andelen av forbruket og må i dag ta stilling til hvordan eventuelle kraftige prisøkninger på fiskeolje relativt til vegetabilsk olje skal unngås eller håndteres. Fôrprodusentene står i dag overfor investeringsmuligheter av begrenset varighet.
Informasjonsgrunnlaget for å vurdere investeringsmulighetene er i liten grad systematisert.

Prosjektet skal sette sammen eksisterende kunnskap, identifisere sentrale usikkerhetsfaktorer og skissere mulige fremtidsbilder som kan belyse verdien av ulike strategier og investeringsalternativer for å møte utfordringene i markedet for fiskeolje.
1. Å øke bevisstheten blant oppdretterne om fremtidig fôrproblematikk.
2. Å igangsette utviklingstiltak på fôr- og oppdrettsiden for å møte utfordringene i markedet for fiskeolje.
Utviklingstiltak kan være svært kostnadskrevende og riskofylte. Det er derfor viktig at eventuell FoU-satsing blir organisert på en effektiv måte for næringen. En forventer at prosjektet bidrar til ett eller flere av følgende konkrete mål:
• Igangsetting av målrettet kunnskapsutvikling på områder som blir adressert i dette utrednings/ formidlingsprosjektet.
• Revisjon av foretakenes strategier med hensyn til laksens produktegenskaper, markedsførte profil og produktverdi.
• Enten avklart holdning til eller konkret identifisering av nødvendig kunnskap for å avklare holdningen til forliggende investeringsmulighet i substitutt til fiskeolje.

Nytteeffektene av prosjektet vil dermed forventes å komme gjennom en eller flere av følgende forhold:
• lavere kostnader og kortere gjennomføringstid for FoU-tiltak,
• bedre produkttilpasning ved eventuell endring i prising av fiskeolje, dvs. økt omsetning for næringen totalt og for enkeltvirksomheter som utnytter resultatene fra prosjektet
• lavere fôrkostnader
Prosjektet gjennomføres i følgende faser:
• To arbeidsmøter med tre fôrselskaper for å utarbeide problemstilling og arbeidsform, samt faktagrunnlag og innledende analyser.
• Bearbeiding av tilgjengelig informasjonsmateriell, analyser, med sikte på å utarbeide et felles informasjonsgrunnlag for oppdrettere og fôrprodusenter.
• Arbeidsseminar som skal drøfte faktagrunnlaget og innledende analyser med sikte på:
o Konsensus om faktagrunnlag
o Identifikasjon av viktige usikkerhetsfaktorer
o Etablering av mulige fremtidige ”states of the world”
o Tentativ vurdering av verdi av alternative strategier for næringen under ulike ”states of the world”
o Konsensus om et til tre neste steg for felles gjennomføring.

Milepæler: Faktapakke distribueres 18. mars
Arbeidsseminar for oppdrettsnæring og fôrprodusenter 19. mars
Notat med oppsummering fra arbeidsmøte

Prosjektet gjennomføres av NILF inklusive professor Ragnar Tveterås, Universitetet i Stavanger -  deltidsstilling ved NILF. Arbeidet er et begrenset utredningsprosjekt og avhengig av informasjonsunderlag fra de tre involverte fôrprodusentene: EWOS, Biomar og Skretting. De tre opptrer også som styringsgruppe for prosjektet.
Formidling skjer ved:
• Arbeidsseminar som involverer de viktigste interessentene
• Formidling av notat i etterkant av arbeidsseminaret.
keyboard_arrow_up