Til innholdet

Prosjektnummer

900623

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900623
Status: Avsluttet
Startdato: 01.04.2011
Sluttdato: 15.07.2011

Formidlingsseminar: Kommersiell markedsforskning

Konferansen ble gjennomført som planlagt. Den hadde 44 deltagere og var todelt. En del av konferansen besto av en paneldebatt der samarbeidsutfordringene mellom bedrifter og forskingsmiljøene belyses. Målet var å komme opp med konkrete tiltak for stimulering av samhandling. Tidligere NHO-direktør Finn Bergesen jr samt 1–2 internasjonale innledere holdt presentasjoner. I tillegg var 3 innledere / paneldeltakere fra næringen engasjert for å forklare hvordan markedsforskning utnyttes i vedkommendes bedrift. Deltagere for øvrig var representanter fra fiskeri- og havbruksnæringen, FoU-miljøer og FHF. Debatten ble ledet av Aslak Bonde.

De fleste foredrag/ presentasjoner er gjort tilgjengelig på www.fhf.no.

Den andre delen av konferansen var en statusgjennomgang av pågående prosjekter som Referansegruppen for markedsforskning i FHF har satt i gang / administrerer. Presentasjonene vektla forutsetninger for bedriftenes anvendelse av prosjektresultater og prosess. 
FHF sin referansegruppe for Markedsforskning ønsket å invitere næringsaktører, forskere, virkemiddelapparat m.fl. til formidlingsseminar den 8. juni 2011.

Formidlingsseminaret skulle ta utgangspunkt i behovet for produksjon av såkalt anvendt forskning og kompetanseutvikling i bedriftene. Referansegruppen ønsket å vektlegge hvordan resultater fra markedsforskningen som foregår i regi av FHF kan tilpasses kommersielle behov og derigjennom komme til best mulig operasjonell anvendelse i bedriftene.
Å gjennomføre en formidlingssamling samt fremskaffe råd om videre fremdrift i, og nytte av, markedsforskningsprosjekter i regi av FHF.
Seminaret skal bidra til mer vektlegging på anvendelse/ implementering av resultater fra markedsforskning i fiskeri- og havbruksnæringen. I tillegg skal kommunikasjon bedres mellom aktører i fiskeri- og havbruksnæringen og forskere i FoU-miljøene.
Temaer som skulle belyses på konferansen/seminaret:
• Hvordan kan prosjektene som igangsettes best defineres slik at bedriftene kan dra praktisk nytte av resultatene?
• Hvordan sikre mest mulig konstruktiv dialog mellom forskere og bedriftsmiljøer i planlegging/oppstart av forskningsarbeidet?
• Hvordan tilrettelegge for nyttig samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer gjennom prosjektet?
• Hvordan sikre nødvendig gjensidig kompetanseoverførsel?
• Hvordan måle resultater?
Foredrag fra konferansen/seminaret vil gjøres tilgjengelig på www.fhf.no i etterkant av konferansen.
keyboard_arrow_up