Til innholdet

Prosjektnummer

900545

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900545
Status: Avsluttet
Startdato: 15.11.2010
Sluttdato: 31.03.2013

Posisjoneringsstudie for norsk sjømat 2010–2012

Sjømatnæringen har et udekket behov for å forstå hvordan posisjonen til næringens produkter endrer seg ute i markedene. Det er behov for en analyse som gir rom for bedre sammenligningsmuligheter over tid og mellom land.
 
Formålet med prosjektet har vært å bygge en posisjoneringsstudie som skal være et verktøy for å øke eksportverdien og verdiskapingen til norsk sjømatnæring. Posisjoneringsstudien gir en analyse av posisjonen til de viktigste norske sjømatprodukter i viktige eksportmarkeder og hvilke underliggende forhold som forklarer utviklingen.
 
Formålet er å forstå hvordan både større samfunnsmessige makrofaktorer, konkurranseforhold i sjømatkategorien spesielt og “protein”-kategorien generelt sammen med konsumentoppfatninger påvirker norske produkters markedsposisjon over tid. Herunder konkret å forstå bedre hvilke faktorer som kan bidra til å øke konsumentenes betalingsvilje / forbruk av norske sjømatprodukter.

Sentralt i prosjektet har vært en spørreundersøkelse med intervju av totalt over 6000 konsumenter i seks land. For dette prosjektet valgte man i dialog med styringsgruppen å analysere laks (Frankrike, Tyskland, Russland, Sverige, UK), torsk (Tyskland, UK, Frankrike, Sverige) og sild (Russland, Tyskland, Polen, Sverige). Undersøkelsen gir kunnskap om konsumfrekvenser for sjømatprodukter og kjøttprodukter, posisjoner til fiskeprodukter og kjøttprodukter, konsumentenes matrelaterte livsstil, og assosiasjoner konsumentene har om norsk sjømat og Norge.
 
I denne spørreundersøkelsen har man gjort både deskriptive analyser og analyser basert på ulike typer regresjonsmodeller. Det er krevende å oppsummere funnene kortfattet, og derfor presenteres bare enkelte viktige funn her. Det er også som forventet betydelig heterogenitet mellom landene. 
 
Prosjektgruppen velger å fremheve følgende:
• Man finner signifikant heterogenitet mellom landene når det gjelder posisjoner til sjømatprodukter og matrelatert livsstil, og konsum frekvens for ulike sjømatprodukter. 
• Selv om det er variasjoner mellom landene fremstår kylling med den klart sterkeste posisjonen blant de 6000 konsumentene når man sammenligner både i forhold til sjømat og kjøtt fra land, spesielt på lettvinthet, tilgjengelighet og verdi for pengene.
• Spørreundersøkelsen viser at i dimensjoner som smak, tilgjengelighet, lettvinthet, helse, og verdi for pengene har laks relativt sterke posisjoner i forhold til storfekjøtt og svinekjøtt, men noe svakere enn kylling.
• Laks, torsk og sild tenderer alle å ha en sterk posisjon hos konsumentene på helse sammenliknet med kjøtt fra landbruket, men laks har en sterkere posisjon enn torsk og sild.
• Smak er den dimensjonen hvor spesielt sild og torsk scorer lavt hos konsumentene i forhold til kjøtt fra landbruket. Laks scorer bedre på smak enn sild og torsk. Det er også smak som har den sterkeste sammenhengen med konsumfrekvens.
• Både posisjonene til sjømatproduktene og konsumentenes matrelaterte livsstil påvirker konsumhyppighet. Det er altså signifikante sammenhenger mellom konsumfrekvens og posisjonene til laks, torsk og sild. Dess svakere posisjon sjømaten har i dimensjoner som smak, tilgjengelighet, lettvinthet, helse, og verdi for pengene dess sjeldnere konsumeres den.

En generell implikasjon av resultatene fra undersøkelsen er hvis man kan styrke posisjonene til norsk sjømat gjennom tiltak i verdikjedene for sjømat på områder som promotering, produktutvikling og distribusjon vil man kunne øke konsumet av norske sjømatprodukter.
Sjømatnæringen har et udekket behov for å forstå hvordan posisjonen til næringens produkter endrer seg ute i markedene. Det er behov for en analyse som er mer helhetlig og som gir rom for bedre sammenligningsmuligheter over tid og mellom land.
 
Prosjektet er forankret i FHFs Handlingsplan for markedsorientert FoU 2009–2012 (FHF-900040). Det er utformet etter forespørsel og initiativ fra FHFs Referansegruppe for Markedsforsking.
Å bygge en posisjoneringsstudie som skal være et verktøy for å øke eksportverdien og verdiskapingen til norsk sjømatnæring.

Delmål
• Å gi en analyse av utviklingen i posisjonen til de viktigste norske sjømatprodukter i viktige eksportmarkeder og hvilke underliggende forhold som forklarer utviklingen. Formålet er å forstå hvordan både større samfunnsmessige makrofaktorer, konkurranseforhold i sjømatkategorien spesielt og “protein”-kategorien generelt sammen med konsumentoppfatninger påvirker norske produkters markedsposisjon over tid. Herunder konkret å forstå bedre hvilke faktorer som kan bidra til å øke konsumentenes betalingsvilje / forbruk av norske sjømatprodukter.
• Å hente ut sammenliknbare data fra markedet med en forhåndsdefinert frekvens. Utvalgte tema vil i hver analyserunde bli nærmere analysert og være gjenstand for dybdeforskning.
Resultater fra studien skal tjene flere hensikter:
1) bedre forståelse av driverne for sjømatkonsum og de utvalgte artene
2) bevege seg fra en fragmentarisk til en helhetlig analyse med muligheter for systematisk sammenligning mellom land og over tid
3) gi bedre grunnlag for kommunikasjon med markeder og omgivelser, og spesielt tjene som verktøy i eksportørenes salgsarbeid overfor retail- og storhusholdningssektoren.

Fordi sjømatmarkedene er i ulike utviklingsfaser mellom land antas også at systematisk erfaringsinnhenting fra utvalgte markeder vil ha nytteverdi i andre markeder. 

Studien skal bidra til tiltak hos bedriftene som gjør at norske sjømatprodukter tilpasses og dirigeres til markeder/kunder slik at verdien av råstoffet heves.
Prosjektet gjennomføres i to faser (forprosjekt og hovedprosjekt). Forprosjektet går fram til februar 2011. I forprosjektet vil det bli foretatt en (1) skrivebordsstudie av litteratur, kilder på nett etc., (2) utvikles mål, metodikk, scope land/produkter, (3) gjennomføres en pilotanalyse på 2 utvalgte produkt og 2 land.
 
I hovedprosjektet, som løper til utgangen av 2012, gjennomføres og presenteres posisjoneringsstudien. Utvalgte tema vil bli nærmere utredet i konkretisert forskingsarbeid. Dette arbeidet utføres av forskere ved Universitetet i Stavanger i dialog med en styringsgruppe.
 
Sørreundersøkelse (survey) i hovedprosjektet gjennomføres for følgende produkter i disse landene:
Laks: Frankrike, Tyskland, Russland, Sverige, Storbritannia.
Hvitfisk: Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Sverige.
Pelagisk fisk: Russland, Tyskland, Polen, Sverige.
Resultatene fra prosjektet formidles gjennom rapporter, presentasjoner for næring, artikler i bransjetidsskrift og vitenskapelige artikler.
keyboard_arrow_up