Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

900040

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900040
Status: Avsluttet
Startdato: 11.04.2008
Sluttdato: 01.07.2008

Handlingsplan for markedsorientert FoU 2009-2012

22.02.2010 12:52:22 Sluttrapport:
Hovudmålet med prosjektet var å utarbeide ein heilskapeleg strategi for FOU-arbeidet, som kan sikre at ein gjennom FOU-akitivitet får fram resultat som gir bedriftene riktig og framtidsretta kunnskap. Handlingsplanen som no er utarbeidd vil leggje føringar for FOU-innsatsen i regi av FHF på marknadsområdet. Planen gir retning både for utfordringar av meir generell karakter og meir konkrete prosjektområder for perioden 2009 - 2010.  
Handlingsplanen må ha som mål at en gjennom FoU-aktivitet får fram resultater som gir bedriftene riktig og framtidsretta kunnskap. Kunnskap som setter næringsaktørene i stand til å ta langsiktige strategiske valg, som kan bedre konkurranseevnen. Handlingsplanen må legge føringer på hvordan FoU-midlene på dette området best mulig kan innrettes for å sikre at næringsaktørene har kunnskap til å gjøre de riktige valgene.

Handlingsplanen vil legge premissene for FoU-arbeidet i regi av FHF, på dette området. Planen skal beskrive både utfordringer av mer generell karakter og mer konkrete prosjektområder for perioden 2009 – 2012. Dette forhindrer ikke at det ikke kan være behov for å oppdatere planen / målsettingen underveis i tidsperioden, primært som en følge av endrede prioriteringer fra næringens side. Handlingsplanen skal gi konkrete anbefalinger om gjennomføring av FoU-tiltak.
Norsk fiskerinæring opererer primært i internasjonale sjømatmarkeder med sterk konkurranse fra nye oppdrettsarter og produkter fra andre sjømatnasjoner i tillegg til andre proteinkilder som rødt og hvitt kjøtt. Bedriftene møter også ulike handelshindringer og endringer i etterspørselsforhold. FoU-innsatsen som planlegges vil belyse hvordan sjømatbedriftene best kan vedlikeholde og utvikle sine konkurransefortrinn og dermed lede til bedre og mer stabil verdiskapning og lønnsomhet.
FHF har etter initiativ fra styringsgruppen for markeds- og handelspolitiske spørsmål tatt initiativ til et en handlingsplan for markedsforskning- og utviklingsaktiviteter i perioden 2009-2012. FHL v/Kristin Alnes samt styringsgruppen står som ansvarlig for gjennomføring av prosjektet for FHF. Det er opprettet en styringsgruppe for prosjektet som består av Norges Fiskarlag, NSL, EFF og LO i tillegg til FHL. FHF er observatør i styringsgruppa (FoU-koordinator Berit A. Hanssen). Styringsgruppa har så langt ikke hatt noen fastlagt strategi å jobbe etter, og en har sett behov for en større grad av koordinering og målretting i FoU-aktiviteten knyttet til markedsorienterte problemstillinger. Det er også behov for en større grad av forankring av FoU-innsatsen på området i næringa. Det er derfor ønskelig å utarbeide en helhetlig strategi for FoU-arbeidet, som i dag kan virke noe fragmentarisk.

Det skal gjennomføres en spørreundersøkelse blant 40 informanter, i hovedsak bedrifter i næringa. Resultatene fra spørreundersøkelsen vil bli presentert på et åpent arbeidsmøte (”workshop”), der vi også ønsker å invitere foredragsholdere både fra næringen og FoU-miljøene. På bakgrunn av den kunnskap som spørreundersøkelsene og arbeidsmøtene gir oss vil det til slutt bli utarbeidet en handlingsplan for prioriterte FoU-arbeidsområder de neste fire årene.
Det skal utarbeides en handlingsplan for markedsorientert FoU-arbeid. Denne planen distribueres i de berørte organisasjonene, FHL, NSL, Fiskarlaget, LO og EFF. Planen vil ligge som et verktøy for FHF sin innsats på dette området i de neste 4 årene.
keyboard_arrow_up