Til innholdet

Prosjektnummer

901229

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901229
Status: Avsluttet
Startdato: 02.02.2016
Sluttdato: 31.12.2016

Human helseeffekt av marint protein: En oversikt over tilgjengelig forskningsbasert kunnskap

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige rapportering
De siste tiårene har kostholdet vårt endret seg dramatisk og vi spiser nå tilnærmet ubegrenset med mer prosessert, energitett og kjøttbasert mat. Feilernæring er hovedårsaken til den høye forekomsten av hjertekarsykdommer, diabetes, fedme og metabolsk syndrom vi ser verden over. I Norge utgjorde kostnadene relatert til helse, produksjonstap og redusert livskvalitet grunnet hjertekarsykdommer eller sykdommer relatert til endokrinologi, ernæring og metabolisme, 40 milliarder kroner i 2010. At sjømat og fisk, og da særlig fet fisk, er bra for helsen, er godt etablert, og i de senere år har også interessen for proteiner og andre vannløselige komponenter fra sjømat økt i takt med at den tilsynelatende effekten av omega-3-fettsyrer har blitt redusert i metaanalyser av prospektive studier.
 
Relativt få humanstudier er gjennomført for å undersøke helseeffekten av marine proteiner. Av de studiene som er gjennomført er deltakergruppene varierte (overvektige, hypertensive, diabetikere etc.) slik at det er vanskelig å trekke en enhetlig konklusjon angående den kliniske relevansen av studiene. Et høyere antall dyrestudium er gjennomført, men disse kvalifiserer fortrinnsvis til å se på aktuelle mekanismene, samt å legge et grunnlag for videre kliniske forsøk.
 
Flertallet av humanstudiene gjennomført på mager fisk, har sett på effekten på blodlipidene. Tre studier dokumenterte en reduksjon i triglyserider etter konsum av mager fisk, mens det i noen av studiene ikke ble dokumenter effekt. Det foreligger lite dokumentasjon på effekten av marine proteiner på parametere assosiert med inflammasjon eller i ytterste konsekvens åreforkalkning, både på humanstudier og dyrestudier. Et studium har dog demonstrert at inntak av torsk forbedret tilstanden av oksidativ stress. Effekten av mager sjømat på blodtrykk er undersøkt i flere dyremodeller, men bare et fåtall humanstudier. I to av de fire publiserte studiene ble det funnet en reduksjon i blodtrykket etter konsum av mager fisk eller fiskeprotein i et kosttilskudd. Til tross for et relativt høyt antall studier gjennomført på effekten av mager fisk på glukose og insulin, er det ikke tilstrekkelig til å trekke noen linjer. Det er gjennomført fire humanstudier der den direkte effekten av mager sjømat på vekten er undersøkt. I to av studiene ble det ikke dokumentert noen effekt, mens i to studier ble det observert vektnedgang.
Resultatene fra prosjektet var viktig bakgrunnsinformasjon i forbindelse med at administrasjonen i FHF utarbeidet en skisse til styret i FHF om en mulig strategisk satsing på humane helseeffekter av marint protein. Skissen ble behandlet på styremøte i FHF 11. mars 2016.
 
Administrasjonen i FHF har utarbeidet en mer detaljert beskrivelse av en strategisk satsing på humane helseeffekter av marint protein som er behandlet styremøte i FHF i juni 2016. Satsingen ble utlyst via Norges forskningsråd høsten 2016. Resultatene fra foreliggende prosjekt har vært viktige i denne sammenheng.
Som resultat av FHF og Norges forskningsråd sin felles utlysning på området sjømat og human helse våren 2012 har FHF avsatt 45 millioner kr til satsingen gjennom prosjektet “Fish Intervention Studies (FINS) / Spiseforsøk med fisk” (FHF-900842). Målsettingen i prosjektet er å undersøke om mager og fet fisk kan bedre metabolsk og mental helse hos mennesker. Prosjektet inkluderer både hvitfisksektoren, pelagisk sektor og oppdrettsnæringen.

FHF har også avsatt midler til prosjektet “Torsk, jod og mental utvikling hos gravide og barn” (FHF-901038), der målsettingen er å dokumentere effekten av regelmessig inntak av torsk i svangerskapet på mors mentale helse og barnets utvikling.
 
I begge prosjektene legges det vekt på å dokumentere helseeffekter basert på spiseforsøk med friske personer og “hel” fisk (ikke enkeltkomponenter). Samtidig har FHF fått innspill fra fiskerisiden om å gjennomføre et intervensjonsstudie med rotter for å dokumentere helseeffekter av hvitfiskprotein fra ombordprodusert fiskemel. I forlengelsen av dette ble prosjektet “Utvikling av ombordprodusert fiskemel for et humant konsummarked” (FHF-901239) etablert. 
 
Det vil også bli foretatt en vurdering av om FHFs aktiviteter knyttet til helseeffekter av sjømat også bør omfatte marint protein som enkeltkomponent, og om arbeidet bør løftes opp som en prioritert satsing i regi av FHF. På forespørsel fra FHF skal UiT/Norges fiskerihøgskole utarbeide et arbeidsnotat for å redegjøre for tilgjengelig forskningsbasert kunnskap om human helseeffekt av marint protein, og resultatene vil blant annet bli brukt som beslutningsgrunnlag for å vurdere om fagfeltet skal prioriteres.
Å kartlegge forskningsbasert kunnskap om human helseeffekt av marint protein.
Arbeidet vil gi en oversikt over tilgjengelig informasjon om forskning på human helseeffekt av marint protein, fra et forskningsståsted. En slik oversikt kan hjelpe FHF som beslutningstaker i å vurdere om det aktuelle fagfeltet skal prioriteres.
Prosjektet er initiert av FHF og gjennomføres som en skrivebordsstudie. Det er således ikke behov for å etablere prosjekt- eller styringsgruppe, ei heller er beskrivelse av aktiviteter og metoder relevant.
En åpen fagrapport vil bli gjort tilgjengelig når prosjektet avsluttes. 
keyboard_arrow_up